แนวคิดทางการบัญชีและการรายงานทางการเงิน

Accounting Concepts and Financial Reporting

๑.๑   เพื่อให้รู้แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และวิธีการจัดทำรายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีของธุรกิจ
        ๑.๒   เพื่อให้รู้แนวคิด หลักการ ทฤษฎี การเลือกใช้นโยบายการบัญชีของธุรกิจ
        ๑.๓   เพื่อให้นักศึกษา ค้นคว้า ประยุกต์ และบูรณาการในการจัดทำรายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีของธุรกิจที่สนใจ  มีข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งสามารถประเมินผลกระทบของการเลือกใช้นโยบายการบัญชีได้อย่างถูกต้อง
        ๑.๔   เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักศึกษาให้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  เช่นมีความซื่อสัตย์สุจริต  เที่ยงธรรม มีวินัย  เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม  มีความเป็นอิสระ รวมถึงสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้อย่างดี
๒.๑   เพื่อพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในจัดทำรายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีของธุรกิจ  รวมทั้งสามารถประเมินผลกระทบของการเลือกใช้นโยบายการบัญชีได้อย่างถูกต้อง
            ๒.๒   เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี  ประยุกต์ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินกับเหตุการณ์ทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง 
        2.3  เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีและข้อผิดพลาด  การจัดทำรายงานการเงินระหว่างกาล  การเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  การแปลความหมายของรายงานการเงินที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน 
ศึกษาแนวคิดและข้อสมมติทางการบัญชี  จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี  การประยุกต์ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินกับเหตุการณ์ทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง  การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีและข้อผิดพลาด  การจัดทำรายงานการเงินระหว่างกาล  การเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  การแปลความหมายของรายงานการเงินที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน  เช่น  รายงานความยั้งยืน  และรายการแบบบูรณาการเป็นต้น  ตลอดจนการบัญชีเกเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก  และผลประโยชน์พนักงาน
นักศึกษาสามารถเข้าพบได้ตามตารางเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ โดยให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ ๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
๑.  คุณธรรม จริยธรรม 
        ๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
                ๑)  มีความรับผิดชอบเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติ จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
                ๒)  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม
                ๓)  สามารถทำงานที่มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว และปฏิบัติตามข้อตกลงการเรียนได้          
๑.๒   วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียน
                ๑)  กำหนดข้อตกลงเบื้องต้นในการเข้าเรียน การแต่งกาย การส่งงานหรือแบบฝึกหัดตามเวลาที่กำหนด
                ๒)  บรรยายสอดแทรกในเนื้อหาวิชา ในระหว่างทำการสอน เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม
                ๓)  การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน        
๑.๓   วิธีการประเมินผล
                ๑)  ติดตามการปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียน ตลอดภาคการศึกษา ให้คะแนน 10%
                ๒)  สังเกตพฤติกรรมในการเข้าเรียน การส่งแบบฝึกหัด หรืองานที่มอบหมาย
                ๓)  ประเมินจากการทุจริตในการสอบ
                ๔)  ประเมินจากส่งงานหรือแบบฝึกหัดทันตามเวลาที่กำหนด
๒.๑   ความรู้ที่จะได้รับ
                ๑)  แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และวิธีการเกี่ยวกับแนวคิดทางการบัญชีและการรายงานทางการเงิน
                ๒)  บูรณาการความรู้ด้านอื่นที่สัมพันธ์กันกับการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินตาม ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรายงานทางการเงิน  
                3) ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทางการบัญชีและการรายงานทางการเงินด้วยตนเอง
                4) การเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ วิจัย และวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
๑)  การบรรยาย Lecture ยกตัวอย่างกรณีศึกษาจากรายงานการเงินของธุรกิจซึ่งเปิดเผยในเวปไซด์ Online & Mobile Balance Learning และ ถาม-ตอบ ในชั้นเรียน
               ๒)  มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากงบการเงินของธุรกิจจริง  ด้วยวิธี Online & Mobile Balance Learning เพื่อใช้ประกอบการเรียนและทำแบบฝึกหัด
               ๓)  ให้นักศึกษาวิเคราะห์จากโจทย์ปัญหา ตัวอย่างงบการเงินจริง โดยถาม – ตอบในห้องเรียน แบบ Concept Questions
                              ๔)  การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน Team-based Learning
๑)  สอบกลางภาค
                ๒)  สอบปลายภาค
                ๓)  งานที่มอบหมาย  
                ๔)  ความถูกต้องของการวิเคราะห์จากกรณีศึกษา/ การค้นคว้าหาข้อมูล
๓.๑    ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
                ๑)  สามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินของธุรกิจจากเวปไซด์ อ่านและอธิบายฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสดของกิจการในภาพรวมและสามารถสรุปผลได้
                ๒)  สามารถประยุกต์ และบูรณาการความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางการบัญชี  การประยุกต์ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินกับเหตุการณ์ทางบัญชีที่เกี่ยวข้องทางการบัญชีได้
                              ๓)  สามารถติดตาม ประเมินผล  และสรุปผลการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีได้อย่างถูกต้อง
๑)  บรรยาย Lecture ยกตัวอย่าง ถาม – ตอบในชั้นเรียน
                ๒)  ฝึกการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้โจทย์ปัญหา กรณีศึกษา ด้วยวิธี Peer to Peer Teaching
                ๓)  ให้นักศึกษา ศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์รายงานการเงิน ของธุรกิจที่นักศึกษามีความสนใจ หรือ กรณีศึกษาที่ได้รับมอบหมาย และ นำเสนอในชั้นเรียน ใช้วิธี Team-based Learning และ Online & Mobile Balance Learning
๑)  การตอบปัญหาในชั้นเรียน
                 2)  การแก้ปัญหาโจทย์จากกรณีศึกษา
                3)  การนำเสนอ หน้าชั้นเรียน
                 4) การวิเคราะห์งานที่ได้รับมอบหมาย
๔.๑    ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา
               ๑)  สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
               ๒)  สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นในกลุ่มได้
                ๓)  มีความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่ม
                 4) มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
๔.๒    วิธีการสอน
               ๑)  มอบหมายให้ทำรายงาน/กรณีศึกษา
                              ๒)  นำเสนอรายงาน หรือ การแก้ปัญหากรณีศึกษาหน้าชั้นเรียน
๔.๓   วิธีการประเมิน
                ๑)  ประเมินผลจากการส่งงานตามเวลา
                ๒)  ประเมินผลจากกรณีศึกษาที่มอบหมาย
                              ๓)  สังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
                ๑) สามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับรายงานการเงิน และการพิจารณาองค์ประกอบของข้อมูลที่เกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน  เพื่ออธิบายฐานะการเงินผลการดำเนินงาน ตลอดจนความเสี่ยงของธุรกิจ
                       ๒)  สามารถรายงานสรุปรายงานได้อย่างเหมาะสม
                              ๓) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล แปลความหมาย และ สื่อสารสารสนเทศ ได้
        ๕.๒   วิธีการสอน
                       ๑)  สืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับงบการเงินของธุรกิจที่นักศึกษามีความสนใจจากเวปไซด์ เพื่อนำมาวิเคราะห์ และจัดทำรายงาน เป็นกลุ่ม
                ๒)  มอบหมายกรณีศึกษาให้วิเคราะห์และนำเสนอผลการวิเคราะห์จากกรณีศึกษาในห้องเรียน
                              3)  นำเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปสื่อได้อย่างเหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
                     1) ประเมินผลจากการสืบค้นข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย
 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 2 3 4 5
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3
1 BACAC131 แนวคิดทางการบัญชีและการรายงานทางการเงิน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ๑,๒,๓,๕ การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค 9, 18 25:25
2 ๑,๒,๓,๔,๕ การวิเคราะห์กรณีศึกษา ทุกสัปดาห์ 4๐%
3 ๑,๒,๓,๔,๕ สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน ความตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทุกสัปดาห์ ๑๐%
มาตรฐานการบัญชี
กรอบแนวคิดการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ปรับปรุงล่าสุดทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง
         -  www.tfac.or.th
         -  www.sec.or.th
ใช้แบบประเมินผลอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้มีการประเมินการสอนอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
ประเมินการสอนจากระบบของ มทร.ล้านนา
ปรับปรุงจุดบกพร่องในการสอนตามผลการประเมินของนักศึกษา 
ดำเนินการตามแนวทางที่หลักสูตรกำหนด
นำผลการประเมินข้อ ๑ ข้อ ๓ ข้อ ๔ มาปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา เรื่อง ผู้สอน ตารางเรียน การสอนเสริม การทบทวนเพื่อปรับปรุงเนื้อหา และการออกข้อสอบ