การค้าในภูมิภาคอาเซียน

ASEAN Trade

ผู้เรียนศึกษารายวิชา “การค้าเสรีในกลุ่มอาเซียน” แล้ว
1. เพื่อให้ผู้เรียนทราบรายละเอียดด้านเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน ระบบเศรษฐกิจการค้า และการลงทุน
2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจรายละเอียดแนวโน้มเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนด้านพลังงาน
3. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจรายละเอียดแนวโน้มเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนด้านการเกษตรและอาหาร
4. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจรายละเอียดแนวโน้มเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนด้านอุตสาหกรรมยานยนต์
5. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจรายละเอียดแนวโน้มเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการท่องเที่ยว
6. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจรายละเอียดของเขตการค้าเสรีในกลุ่มอาเซียน
การศึกษา “การค้าในอาเซียน” เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือเฉพาะด้านของอาเซียน โดยความร่วมมือดังกล่าวมีพัฒนาการเป็นลำดับอย่างช้าๆ ทั้งในเชิงบริหารจัดการและสาระความร่วมมือ โดยในการบริหารจัดการนั้น มีความพยายามที่จะผลักดันให้ความร่วมมือด้านการศึกษาของอาเซียน มีลักษณะที่เป็นทางการและมีผลในเชิงนโยบายและในเชิงปฏิบัติมากขึ้น เมื่ออาเซียนมีการปรับตัวในเชิงโครงสร้างเพื่อให้ความร่วมมือในด้านต่างๆ ของอาเซียนเข้มแข็งขึ้น และมีการจัดอย่างต่อเนื่องทุกปี การจัดการศึกษาในอาเซียนเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเข้มแข็ง และความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของอาเซียนและเศรษฐกิจโลก
นอกจากนี้ การอุดมศึกษาในอาเซียน ได้กลายเป็นภาคธุรกิจขนาดใหญ่และไร้พรมแดน เพื่อตอบสนองการเปิดเสรีการศึกษา ทั้งในกรอบอาเซียนและการค้าโลก เป็นผลให้เกิดกระแสการแข่งขันในการให้บริการด้านการศึกษา การเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถาบันการอุดมศึกษาไปสู่ความเป็นนานาชาติ และ World Class University ตามระบบ และรูปแบบการจัดการศึกษาของยุโรปและอเมริกา ทั้งในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักภาษาหนึ่งในการเรียนการสอน เช่น ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย และในประเทศที่ใช้ภาษาท้องถิ่นเป็นหลักเช่น ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม เพื่อตอบสนอง การเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาดแรงงานในระดับชาติและภูมิภาค การปรับตัวต่อกระแส การเปิดเสรีทางการศึกษา กฎบัตรอาเซียน ฯลฯ
แนวทางดังกล่าวก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียนและประชาคมยุโรป ในลักษณะข้อตกลงที่ทำร่วมกันในระดับสถาบันต่อสถาบัน ทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยของภาคเอกชน ในด้านการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาสถาบันการศึกษาร่วมกัน ในขณะเดียวกันการจัดตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ได้ช่วยส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทั้งระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกันเอง และความร่วมมือกับประเทศคู่เจราจาในอาเซียนบางประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ญี่ปุ่น เกาหลี จีน อินเดีย รัสเซีย และสหภาพยุโรป อีกด้วย
ศึกษารายละเอียดด้านเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน ระบบเศรษฐกิจการค้า การลงทุน การศึกษาดูงาน และอภิปรายรายละเอียดเรื่องของแนวโน้มเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน ด้านพลังงาน ด้านการเกษตรด้านอาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการท่องเที่ยว รวมถึงเขตการค้าเสรีในกลุ่มอาเซียน
To study the ASEAN economic community. As an economic system cannot function effectively without political security, student will also aspects of the ASEAN political-security community. Selected economic issues will be discussed in detail, such as Energy and Agriculture, Science & Technology, Tourism and FTA’s.
อาจารย์ประจำรายวิชาจัดตาราง กำหนดวัน เวลา ในการให้คำปรึกษา (Office Hour) รวมจำนวน 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และนักศึกษาสามารถขอคำปรึกษาโดยตรงหรือผ่านทางสื่อออนไลน์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
1)  มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ มีจิตสานึกสาธารณะ ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรียบ ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น ผู้สอนปลูกฝังแนวคิดเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้เรียน ความรู้สึกผูกพันต่อพ่อแม่ ต่อการเรียน และสิ่งแวดล้อม ทำให้ผู้เรียนตระหนักสำนึกในหน้าที่ ในคุณค่าของชีวิต คุณค่าของความเป็นมนุษย์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนต้องการทำความดีแก่สังคม มีความกตัญญูที่แสดงออกทางกาย วาจา และทางใจ ให้เป็นวัฒนธรรมทางจิตใจ ที่มีคุณธรรมเป็นที่ตั้ง มีส่วนสำคัญในการกล่อมเกลาจิตใจให้มีความอ่อนโยน สุภาพ อ่อนน้อม สุขุม รอบคอบ
2)  มีความพอเพียง มีวินัย ขยัน อดทน เพียรพยายาม ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม มีความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น ผู้สอนยังเน้นให้มีความเพียรและการพึ่งตนเอง การศึกษาเล่าเรียนที่สุจริตอย่างกระตือรือร้น และตั้งใจจริงให้สำเร็จด้วยความมานะอดทน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมุ่งมั่นทำหน้าที่ของตนให้ประสบความสำเร็จ มีความอดทน ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น ใช้เวลาว่างศึกษาหาความรู้อยู่เป็นเนืองนิตย์ ฝึกฝนตนเองให้มีความสามารถและความชำนาญในงานที่สุจริตเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
ให้เชื่อมั่นในความสามารถของตนเองที่กระทำใดๆ ให้สำเร็จได้ด้วยตนเอง สร้างกิจนิสัยให้ตนเองมีคุณค่า มีความสำคัญและจะทำให้มีความมั่นใจในการดำเนินชีวิต มีความมั่นใจในการศึกษาเล่าเรียน และมีความกระตือรือร้นโดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากใคร เมื่อมีงานกิจกรรมตั้งแต่งานเล็กน้อยไปถึงงานใหญ่ๆ และสลับซับซ้อนก็ให้สามารถใช้ความพยายามจนกระทำสำเร็จด้วยความสามารถของตนเอง
ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนมีการพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ โดยต้องมีการวางแผนการรับเงินและการใช้จ่ายเงิน ต้องใช้ของและรักษาสิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัด เช่น เสื้อผ้า กางเกง รองเท้า และเครื่องใช้อื่นๆ ทุกอย่าง อาจมีการหารายได้เพิ่มเป็นหลักประกันอย่างหนึ่ง ทำให้มีการเก็บออมเงินได้ เป็นการเริ่มต้นสร้างค่านิยมที่ดีตั้งแต่วัยเรียน โดยใช้เวลาว่างที่มีอยู่ทำงานหรือทำกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดเป็นรายได้ ซึ่งจะเป็นเห็นทำให้เกิดผลที่ดีแก่ชีวิตและครอบครัวในอนาคต อาจเป็นประโยชน์ต่อตนเอง สามารถดำเนินชีวิตอย่างเป็นอิสระมีฐานะทางเศรษฐกิจดี ไม่เป็นหนี้ มีหลักฐานมั่นคง เป็นทุนในการดำเนินกิจการได้ และสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
3)  มีความเคารพต่อกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม ให้นักศึกษารู้จักให้เกียรติสถาบัน ตนเอง และผู้สอนด้วยการแต่งกายให้ถูกระเบียบทุกครั้งที่เข้าชั้นเรียน การไม่ใช้เครื่องมือสื่อสารระหว่างมีการเรียนการสอนอันจะเป็นการทำลายสมาธิเพื่อนร่วมชั้นเรียน และเมื่อนักศึกษาคนใดต้องการติดต่อสื่อสาร รับโทรศัพท์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ให้นักศึกษาสามารถขออนุญาตออกนอกห้องเรียนได้ เมื่อตั้งคำถามให้นักศึกษาตอบคำถามเป็นรายบุคคลตามความเข้าใจของตนเอง ในแต่ละหัวข้อย่อย แล้วจะทำการสังเกตว่านักศึกษาจะเปิดหนังสือหรือสมุดบันทึกดูหรือไม่ และให้นักศึกษาคนใดก็ได้อาสาเป็นผู้ตอบ แล้วจะทำการบันทึกมีนักศึกษาที่ตอบตามความเข้าใจของตนเองโดยไม่เปิดสมุดบันทึก เพื่อทดสอบความซื่อสัตย์ ผู้สอนจะกล่าวชมเชยนักศึกษาที่อาสาตอบคำถาม หรือตอบคำถามถูกต้อง
4)  สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม ความร่วมมือด้านอิเล็กทรอนิกส์ในประชาคมอาเซียน (e-ASEAN) เป็นผลมาจากการที่อาเซียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภูมิภาคให้สอดคล้องกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกันในฐานะที่ประเทศสมาชิกอาเซียนจะรวมตัวทางเศรษฐกิจเป็นตลาดเดียวกัน ทั้งนี้อาเซียนจะต้องเตรียมรับกับวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการเปิดเสรีด้านสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก ดังนั้น นอกจากผู้เรียนจะต้องตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว ผู้เรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในผลกระทบจากความร่วมมือด้านอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจะสามารถปรับตัวและเสริมสร้างความสามารถเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการการพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1)  ปลูกฝังให้นักศึกษามีวินัยโดยเน้นการเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา ด้วยการเข้าสอนตรงเวลา เช็คชื่อก่อนเริ่มต้นสอนทุกครั้ง หรืออาจใช้วิธีการทดสอบย่อยหน่วยเรียนที่ผ่านมาตอนต้นชั่วโมง เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าเรียนตรงเวลา ทดสอบความมีสำนึกสาธารณะสังเกตพฤติกรรมการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังเลิกใช้งาน โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เพื่อทราบถึงความเคารพต่อกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม แสร้งว่า ลืมทดสอบย่อยรายหน่วยทั้งที่มีการนัดไว้แล้ว เพื่อทดสอบความซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตนเองและผู้อื่น หรือ กำหนดให้มีการรับส่งงานแต่ละขั้นตอนของงานผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีการย้ำ เพื่อทดสอบซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตนเองและผู้อื่น
2)  ให้การยกย่องชมเชยผู้ที่มีความซื่อสัตย์เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี กล่าวยกย่องชมเชยกับนักศึกษาที่มีสำนึกสาธารณะ เช่น นักศึกษาที่ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังเลิกใช้งาน นักศึกษาที่เป็นผู้แจ้งว่ามีการนัดทดสอบเก็บคะแนนรายหน่วย และนักศึกษาที่เข้าห้องเรียนตรงเวลาตลอดทั้งภาคการศึกษา ในการเรียนการสอนในห้องเรียน ตรวจสอบความซื่อสัตย์ด้วยวิธีการตรวจสอบจากรายงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ว่านักศึกษามีการคัดลอกงานของผู้อื่นมาจากอินเตอร์เน็ตโดยมิได้มีการวิเคราะห์หรือไม่ด้วยการพิจารณาจากเนื้อหาของรายงาน และเอกสารที่ใช้อ้างอิงประกอบ เพื่อเป็นการทดสอบว่านักศึกษามีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองหรือไม่
3)  กำหนดระเบียบลงโทษผู้ทุจริตการสอบ ผู้สอนจะต้องกำหนดระเบียบลงโทษของผู้ที่ทุจริตการสอบให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า เพื่อให้นักศึกษาเคารพกฎร่วมกัน ว่า หากมีการทุจริตในการสอบรายหน่วย ปลายภาค ผู้สอนจะให้นักศึกษารายดังกล่าวสอบใหม่ โดยใช้ข้อสอบคนละชุดที่มีความยากกว่า เช่น เปลี่ยนจากข้อสอบปรนัยเป็นข้อสอบอัตนัย เป็นต้น หรือผู้สอนจะตั้งคำถามใหม่กับนักศึกษาที่เปิดสมุดบันทึกในการตอบถาม โดยตั้งกติกาว่าให้นักศึกษาตอบคำถามตามความเข้าใจของนักศึกษาโดยไม่เปิดสมุดบันทึก ผู้สอนจะให้นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบรายหน่วย สอบกลางภาค และปลายภาค ด้วยการปรับปรุง การตรวจสอบรายงานก่อนส่งด้วยการให้นักศึกษาส่งรายงานฉบับร่างทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้าเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ก่อนนำส่งรายงานฉบับจริง หากพบว่ามีการคัดลอก จะให้นักศึกษาปรับปรุงแก้ไข หรือทำใหม่ และหากพบว่า ยังคงมีนักศึกษาที่มีการติดต่อสื่อสาร รับโทรศัพท์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ผู้สอนจะเป็นผู้อนุญาตให้ออกจากห้องเรียนเพื่อทำกิจกรรมดังกล่าว
4)  จัดกิจกรรมให้นักศึกษารู้จักดำเนินชีวิตบนความพอเพียง พอประมาณ ความมีเหตุมีผลและการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการให้ไปศึกษาดูงานการผลิตพืชภายในมหาวิทยาลัย เช่น การปลูกเมล่อน และการเลี้ยงโคนม ชี้ให้เห็นประโยชน์ของสิ่งที่มีอยู่ การที่มหาวิทยาลัยจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ พอใจและใช้สิ่งที่ตนเองมี โดยจะเน้นการคิดวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตนที่เหมาะสมในชีวิตประจำวันและเชื่อมโยงสู่ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติและสังคมโลกต่อไป
5)  ผู้สอนยังจะต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างให้ความสำคัญต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ การมีวินัยเรื่องเวลา การเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา โดยแสดงออกมาในรูปธรรม คือ นักศึกษาเข้าเรียนสายได้ไม่เกิน 30 นาที หากมาสายจะถูกหักคะแนนจิตพิสัย
นักศึกษาสาขาสารสนเทศทางธุรกิจจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของรายวิชาที่ศึกษาเพื่อสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม มีความพอเพียงในหลักการดำเนินชีวิต โดยยึดแนวความคิดพอประมาณ ความมีเหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกัน ใช้กลยุทธ์การประเมินการเรียนรู้ด้วยการสังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียนที่มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ และมีคุณธรรม ดังนี้
1)  ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น เงิน สิ่งของ เครื่องใช้ อย่างประหยัด คุ้มค่า รวมทั้งใช้เวลาอย่างเหมาะสม
2)  ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี
3)  ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล
4)  ไม่เอาเปรียบผู้อื่น ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อผู้อื่นกระทำผิดพลาด มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
5)  วางแผนการเรียน การทำงาน การใช้ชีวิตประจำวันบนพื้นฐานของความรู้
ุ6)  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม ยอมรับและปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
1)  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติที่สำคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาที่ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม และพัฒนาความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนมีความรู้ในรายละเอียดด้านเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน เข้าใจและสามารถอธิบายพันธสัญญาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน การเป็นภูมิภาคขีดความสามารถการแข่งขันสูง การเป็นภูมิภาคการพัฒนาเศรษฐกิจเท่าเทียมกัน และการเป็นภูมิภาคที่บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก ทฤษฎีเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ใช้อธิบายการค้าในภูมิภาคอาเซียน
2)  มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ในการวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาและการดำรงชีวิตประจำวัน เมื่อผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญทฤษฎีเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ใช้อธิบายการค้าในภูมิภาคอาเซียน และทราบว่าประเทศกำลังพัฒนา (Developing countries) และตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ในภูมิภาคเอเชียเริ่มได้รับความสนใจในการศึกษาเชิงลึกมากขึ้น เนื่องจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการสร้างข้อตกลงทางการค้าการลงทุนจำนวนมากที่ช่วยผสานความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ ที่มีความหลากหลายในทวีปเอเชียเข้าด้วยกัน เพื่อก่อให้เกิดศักยภาพทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมที่สูงขึ้นอย่างโดดเด่น ผู้เรียนจะสามารถวิเคราะห์และคาดการณ์รูปแบบการค้าโลกภายใต้สถานการณ์ที่เศรษฐกิจเอเซียมีการเติบโตและการปรับโครงสร้างอย่างต่อเนื่องได้เป็นอย่างดี
3)  มีความรู้และความเข้าในในสาระสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุมและผลการดาเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การที่ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญทฤษฎีเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ใช้อธิบายการค้าในภูมิภาคอาเซียน อธิบายรูปแบบการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศแถบเอเชียและประเทศกำลังพัฒนา เพื่อลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันเอง อันจะทำให้สวัสดิการของประเทศกำลังพัฒนาเหล่านั้นเพิ่มขึ้น และเมื่อผู้เรียนเข้าไปอยู่ในองค์กรธุรกิจจะสามารถปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน อันจะนำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจในการค้าในภูมิภาคอาเซียนได้
4)  มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในงานได้จริง การนำเสนอบทความที่เกี่ยวข้องกับการค้าในภูมิภาคอาเซียน โดยนำเสนอเป็นรายกลุ่มจำนวน 2 ครั้ง มีวัตถประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลแล้วนำมาอธิบายให้สอดคล้องกับทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน สามารถใช้สื่อนำเสนอความหลากหลายและครอบคลุมประเด็นต่างๆ อีกทั้งสามารถทำความเข้าใจกับการขยายขอบเขตข้อตกลงสิทธิพิเศษทางการค้าของกลุ่มอาเซียนไปยังประเทศอื่นๆ นอกภูมิภาค เช่น การทำข้อตกลงสิทธิพิเศษทางการค้าแบบกลุ่มของกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN Plurilateral PTAs) เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) เป็นต้น
จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามลักษณะของรายวิชา และเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ และเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
1) ASEAN Presentation กิจกรรม ASEAN Presentation เป็นการนำเสนอหัวข้อที่ผู้เรียนสืบค้นความรู้แล้วนำมานำเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้มีความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ นำมาประยุกต์ใช้อธิบายประกอบกับความสามารถในการวิเคราะห์ทำความเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เข้าใจและอธิบายความต้องการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา รวมทั้งประยุกต์ความรู้
2)  ASEAN Quiz @Line กิจกรรม ASEAN Quiz @Line เป็นการตอบปัญหาผ่านกลุ่มสื่อสังคมออนไลน์ (App Line) โดยผู้สอนจะตั้งคำถามในกลุ่มไลน์ แล้วให้ผู้เรียนตอบคำถาม ผู้ที่ตอบถูกจะได้คะแนนสะสมเพื่อค้นหาผู้ที่มีความสามารถในการตอบปัญหา ASEAN Trade มีการสร้างแรงจูงใจด้วยการมอบตำแหน่ง “มีสอาเซียน Miss ASEAN” และมีรางวัลสำหรับมีสอาเซียน
3)  ASEAN Project กิจกรรม ASEAN Project ทำรายงานโครงงานแล้วนำเสนอผ่านสื่อ เพื่อเป็นการประมวลความรู้เกี่ยวกับการค้าในอาเซียน
1)  มีการทดสอบย่อย และการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน การทดสอบความรู้รายหน่วยด้วยการประเมินจากการทำแบบฝึกหัดในห้องเรียน ทั้งเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล ทั้งการทำแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน และการทำแบบฝึกหัดท้ายบท โดยจะมีการนัดเวลาตั้งแต่ตอนต้นภาคการศึกษาว่าให้ส่งแบบฝึกหัดท้ายบทของทุกบทในวันก่อนวันที่มีการเรียนรายวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาคก่อนหนึ่งวัน ทั้งนี้ผู้สอนจะทำการประเมินความเข้าใจจากความถูกต้องของแบบฝึกหัด และประเมินความมีวินัยและความตรงต่อเวลาของผู้เรียนด้วยการส่งตรงเวลา
2)  ประเมินจากงานที่มอบหมายนักศึกษา กิจกรรม ASEAN Presentation, กิจกรรม ASEAN Quiz @Line และกิจกรรม ASEAN Project
นักศึกษาต้องสามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหาและงานอื่นๆ ด้วยตนเอง สามารถศึกษาปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความรู้ทางทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการดสินใจ สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ สาหรับหลักสูตรวิชาชีพ นักศึกษาสามารถใช้วิธีการปฏิบัติงานประจำ และหาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ นักศึกษาต้องมีความรอบรู้ สามารถสืบค้นข้อมูล และข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูล แนวคิด และหลักฐานใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานตามสถานการณ์จากแหล่งข้อมูล ที่หลากหลาย สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากทฤษฎีและประสบการณ์ เพื่อคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ แก้ไขปัญหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างมีเหตุผลตามที่ระบุไว้ดังนี้
1)  สามารถสืบค้น ตีความ วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินสารสนเทศ จากหลายแหล่ง เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ และการตัดสินใจอย่างเหมาะสมด้วยตนเอง จากกิจกรรม ASEAN Presentation และ ASEAN Project มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ทางทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน อธิบายการประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และผลกระทบของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจต่อสวัสดิการหรือผลประโยชน์ของประชาชนและกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ รวมทั้งประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น การทำข้อตกลงเพื่อแลกเปลี่ยนสิทธิพิเศษทางการค้าแบบที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดระหว่างการทำข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (แบบทวิภาคี) การทำข้อตกลงการค้าร่วมกันแบบกลุ่มประเทศภูมิภาค หรือการทำการข้อตกลงการค้าแบบพหุภาคีภายใต้กรอบขององค์การการค้าโลก (WTO) (หรือข้อตกลงทั่วไปด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (General Agreement on Tariff and Trade: GATT) เป็นต้น
นอกจากนั้นจากกิจกรรม ASEAN Quiz จะเป็นการวัดและประเมินผลความรู้การวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาของประเทศไทยและประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างจุดแข็งเชิงกลยุทธ์ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ที่ทำให้โลกมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น และมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารต่างๆ ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว
2)  สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือก และผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้าน มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ทำให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์การค้าระหว่างประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศสมาชิกที่มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจใหม่ๆ ที่กำลังพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองขึ้นมาอย่างรวดเร็ว เช่น ประเทศจีนที่มีโครงสร้างอุตสาหกรรมและความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ใกล้เคียงกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบและข้อควรระวังของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อภาคการผลิตต่างๆ ในประเทศไทย อีกทั้งประเมินแนวทางการปรับตัวของภาคการผลิต ที่มีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยการผลิตภายในประเทศ เช่น แรงงาน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3)  คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ สร้างสรรค์ และมีเหตุผลสามารถบูรณาการความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษา และประสบการณ์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไป ความสามารถในการวิเคราะห์ผลกระทบทั้งทางบวกและผลกระทบทางลบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งรัฐและองค์การภาคเอกชน รวมถึงผู้เรียนซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง จำเป็นต้องหันมาให้ความสนใจอย่างจริงจัง และควรรีบหามาตรการคุ้มครองธุรกิจและอุตสาหกรรมของไทย กลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ต่างๆ เพื่อเตรียมการเพื่อรองรับเหตุการณ์ และสร้างสมรรถนะความสามารถในด้านการแข่งขันของธุรกิจและอุตสาหกรรมไทย
4)  สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม กิจกรรม การนำเสนอความรู้ การตอบปัญหา และการทำโครงงาน ต้องใช้ทักษะในการสืบค้นข้อมูลจากเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆ เช่น วิทยุ โทรศัพท์ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต  และอื่นๆ ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนได้กำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อการพัฒนามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไว้ เช่น การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในเชิงบวกทางอินเตอร์เน็ต การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในทุกระดับการศึกษา การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ต และอื่นๆ เนื่องจากจะสามารถทำให้เกิดการพัฒนาทักษะต่างๆ เช่น ทักษะทางภาษา ทักษาทางด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ ทักษะการสืบค้น ทักษะในการวิเคราะห์ ทักษะในกาจัดเก็บ ทักษะในการเชื่อมต่อระหว่างชนิดอุปกรณ์ ทักษะในการสังเคราะห์ ทักษะในการเผยแพร่ ทักษะในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และทักษะในการดูแลความปลอดภัยในการติดต่อสื่อสาร
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาทักษะด้านปัญญา คือ กิจกรรมการเรียนการสอนทุกกิจกรรม โดยจะเป็นการฝึกฝนการคิดวิเคราะห์บนพื้นฐานของทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ สามารถอธิบายพัฒนาการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับผลกระทบต่อไทย อธิบายองค์ประกอบที่ส่งเสริมและเหนี่ยวรั้งกาจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทย รูปแบบการบูรณาการเศรษฐกิจของอาเซียนที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมไทย ตลอดจนผลกระทบและโอกาสที่ไทยจะได้รับจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บางกิจกรรมที่เป็นการอภิปรายกลุ่มตามหัวข้อที่ศึกษา ASEAN Trade ทำให้นักศึกษารู้จักการทำงานเป็นทีม และมีการแบ่งงานกันทำตามความถนัด เสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับทีม การเตรียมการ การวางแผนการทำงาน การแบ่งงานกันทำแล้ว การเขียนและการนำเสนอการสืบค้นข้อมูลในเชิงวิชาการ นอกจากนั้น กิจกรรม กิจกรรม ASEAN Project ยังเป็นการฝึกฝนการเขียนในเชิงวิชาการอีกด้วย
1)  ประเมินจากกิจกรรม ASEAN Presentation และ ASEAN Project การประเมินผลการสอนแบบกรณีตัวอย่างจะเน้นให้ผู้เรียนได้ประเมินตนเอง (Self- Evaluation) และประเมินการปฏิบัติงานของสมาชิกกลุ่ม การประเมินจึงใช้เพื่อการประเมินผลความก้าวหน้าของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้ว่าตนเรียนรู้อะไรและยังบกพร่องในจุดใด โดยเน้นการประเมินกระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) และนำข้อมูลเสนอให้ผู้เรียนได้ทราบเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนต่อไปมากกว่าที่จะประเมินผลรวมแต่เพียงอย่างเดียว ในขณะที่ผู้สอนอาจสามารถสังเกตหรือประเมินผู้เรียนได้ในประเด็น การมีความคิดวิเคราะห์ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ความสามารถตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดในสถานการณ์นั้นๆ ความคิดสร้างสรรค์ มีการปรับใช้เครื่องมือและองค์ความรู้ด้านต่างๆ ทักษะในการสื่อสาร ทักษะในการเขียน ทักษะในการบริหารเวลา และการเข้าสังคมและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
2)  ประเมินจากกิจกรรม ASEAN Quiz และการสอบกลางภาคและปลายภาค กิจกรรมนี้เป็นเสมือนแบบทดสอบ โดยออกข้อสอบในกรณีศึกษาอื่นที่มีปัญหาที่คล้ายคลึงกัน แล้วให้นักศึกษาฝึกวิเคราะห์อภิปรายโดยใช้ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ และหลักการของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
1)  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมอย่างมีความรับผิดชอบ ยอมรับฟัง และเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม และสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได้ กิจกรรม ASEAN Presentation และ ASEAEN Project เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โมเดลซิปปา (CIPPA Model) ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และการแลกเปลี่ยนความรู้ การได้เคลื่อนไหวทางกาย การเรียนรู้กระบวนต่างๆ และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้
2)  มีความสามารถในการแสดงความคิดริเริ่ม แสดงความคิดเห็นต่าง และแสดงความคิดเห็นใหม่ ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาของทีม สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม การอภิปรายกลุ่มจากกิจกรรม ASEAN Presentation และ ASEAEN Project เป็นการพัฒนากระบวนการคิด การทบทวนความรู้เดิมเพื่อช่วยผู้เรียนมีความพร้อมในการเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมของตน การแสวงหาความรู้ใหม่จากแหล่งข้อมูล การศึกษาทำความเข้าใจข้อมูลและเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม และการสรุปจัดระเบียบความรู้ จนกระทั่งการปฏิบัติหรือการแสดงผลงานหรือการนำเสนอ ผู้สอนเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา อาจสังเกตความคิดสร้างสรรค์ได้จาก การสังเกตจาก การจำหรือการจดบันทึกที่สะสมประสบการณ์ต่างในชีวิตประจำวัน การจดบันทึกทำให้เกิดทักษะการจำมากระตุ้นให้เกิดความคิดใหม่ การคิดนอกเรื่อง นอกกรอบ
3)  มีความสามารถในการประสานงาน การมอบหมายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่อเพื่อนร่วมงาน ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำและในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน กิจกรรม ASEAN Presentation และ ASEAEN Project เป็นวิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มทำงาน โดยผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มร่วมมือกันศึกษาค้นคว้าหาวิธีการแก้ปัญหาหรือปฏิบัติกิจกรรมตามความสามารถ ความถนัด หรือความสนใจ เป็นการฝึกให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันตามวิธีแห่งประชาธิปไตย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการทำงาน สร้างวัฒนธรรมในการทำงานกันอย่างมีระบบและมีระเบียบวินัย รู้จักทำหน้าที่ เป็นการฝึกทักษะในการแก้ปัญหา การศึกษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยปฏิบัติงานทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม และมีประสบการณ์ตรงในการทำงาน และให้ผู้เรียนได้ทำงานตามความสนใจ ความถนัด และความสามารถ
4)  มีความรับผิดชอบการพัฒนาเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง กิจกรรม ASEAN Presentation, ASEAEN Project และ ASEAN Quiz เป็นการสร้างความตื่นตัวในการพัฒนาความรู้ให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา หรือเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ Life Long Learning ซึ่งจะเน้นทางด้านให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้และทราบเป้าหมายว่าเรียนรู้แล้วสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างไร กระบวนการที่ทำให้ผู้เรียนสามารถคิดต่อไปได้ว่า ถ้าตนเองมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วจะนำไปประยุกต์กับสิ่งใดบ้าง จะทำให้ผู้เรียนมีเป้าหมายที่จะพัฒนาตัวเองด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม เช่นเดียวกับเมื่อผู้เรียนมีความรู้ในเรื่อง ASEAN Trade แล้ว ผู้เรียนจะทราบว่าการค้าในอาเซียนมีความเกี่ยวข้องกับตนเอง ชุมชน สังคม ประเทศ กลุ่มประเทศ และโลกอย่างไร และจะต้องปรับตัวให้มีศักยภาพเพียงพอ สอดคล้องกับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจนี้อย่างไรในอนาคต
5)  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม กิจกรรม ASEAN Quiz ผ่านช่องทาง App Line เป็นแนวคิดใหม่ที่ผู้สอนต้องการใช้สื่อออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อผู้เรียนเป็นเครื่องในการเรียนการสอน ผู้สอนจะพยายามที่จะเรียนรู้ในการแก้ปัญหาและเป็นตัวอย่างของผู้ที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต การใช้วิธีการเรียนรู้นอกกรอบและพัฒนามากขึ้นเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ผู้สอนจะสร้างสัมพันธ์กับผู้เรียนด้วยกระบวนการของการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหาเป็นขั้นตอนสำคัญ ผู้สอนจะกระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งคำถามและตรวจสอบคำถามพวกเขา ดังนั้น กิจกรรมนี้จะสร้างพัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้หรือทักษะเพิ่มเติมจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมีปัจจัยสำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ ความแตกต่างระหว่างบุคคล ความพร้อม การใช้เวลาเพื่อการศึกษา และประสิทธิภาพในการเรียน
1)  กลยุทธ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model) ประกอบด้วย 7 ชั้นตอน ได้แก่ การทบทวนความรู้เดิม การแสวงหาความรู้ใหม่ การศึกษาทำความเข้าใจข้อมูลความรู้ใหม่และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม การสรุปและจัดระเบียบความรู้ การปฏิบัติและการแสดงผลงาน และการประยุกต์ใช้ความรู้
2)  กลยุทธ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มทำงาน (Committee Work Method) ใช้กับกิจกรรม ASEAN Presentation และ กิจกรรม ASEAN Project เป็นวิธีการสอนที่ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มร่วมมือกันศึกษาค้นคว้าหาวิธีแก้ปัญหาหรือปฏิบัติกิจกรรมตามความสามารถ ความถนัด หรือความสนใจ โดยผู้สอนจะกำหนดความมุ่งหมายของการทำงานในแต่ละกลุ่ม ให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งวิทยาการ โดยที่ผู้เรียนจะต้องมีการวางแผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายแล้วนำเสนอการศึกษาค้นคว้า โดยจะมีผู้สอนและผู้เรียนคนอื่นๆ ร่วมกันประเมินผลการทำงาน ผู้สอนจะสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในการปฏิบัติงาน
การประเมินความสามารถในการริเริ่มแสดงความคิดเห็นใหม่ๆ ความคิดสร้างสรรค์ ประเมินได้จากพฤติกรรมในการอภิปรายกลุ่ม การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าระหว่างการอภิปรายระหว่างนักศึกษาในกลุ่ม นอกจากนั้นผู้สอนจะประเมินจากการนำเสนอความคิดในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากกรณีศึกษาที่ต้องใช้ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศเพื่ออธิบายปัญหาอย่างสอดคล้องเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งการประเมินผลการเรียนรู้ด้านนี้สามารถประเมินจากกิจกรรม ASEAN Presentation และ ASEAEN Project จะประเมินโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผลการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูล การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และการแลกเปลี่ยนความรู้ การได้เคลื่อนไหวทางกาย การเรียนรู้กระบวนต่างๆ และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้
สามารถศึกษาและทำความเข้าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนำเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการนำเสนอที่เหมาะสมสาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้
นอกจากนี้ นักศึกษาต้องมีความรู้ในสาระสำคัญของศาสตร์ที่ศึกษา มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ สามารถเรียนรู้หลักการและทฤษฎีทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม สามารถเรียนรู้และประยุกต์ใช้หลักการตามศาสตร์ที่ศึกษา และบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาชีพ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล รวมทั้งมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร ภาษาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจ สามารถเลือกใช้รูปแบบของการนำเสนอที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาตนเอง สังคม และชุมชน
1)  สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ และชีวิตประจำวัน หลักการทางการค้าระหว่างประเทศและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นั้น ทำให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ถึงศักยภาพของประเทศไทยถึงจุดแข็งและจุดอ่อน พร้อมทั้งสามารถวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของไทย เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมอาหารและเกษตร และอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว เป็นต้น ทั้งนี้อาจวิเคราะห์ปัจจัยที่มีศักยภาพได้แก่ แรงงานที่มีทักษะฝีมือ วัตถุดิบทางการเกษตรที่มีศักยภาพทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ การมีที่ตั้งเหมาะสมในด้านการเป็นศูนย์กลางภูมิภาค และการคมนาคมขนส่งทั้งทางบกและทางอากาศครอบคลุม และรองรับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2)  สามารถสื่อสารเพื่ออธิบาย และสร้างความเข้าใจ โดยใช้รูปแบบของสื่อเทคนิควิธีการ เครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงาน และการนำเสนอด้วยวาจาที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสรรค์ กิจกรรม ASEAN Presentation, ASEAEN Project และ ASEAN Quiz จะเป็นการทักษะทางการนำเสนอ การสื่อสาร การใช้ภาษาไทยได้ดีทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อสื่อสารให้เหมาะกับสถานการณ์ ในบางครั้งสามารถใช้ภาษาอังกฤษศัพท์เทคนิค (Technical Terms) เพื่อนำเสนอได้อย่างเข้าใจ จะทำให้ผู้เรียนมีความคุ้นเคยกับคำทางการค้าระหว่างประเทศทั้งในการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และแปลความหมายของคำ มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการสื่อสารและค้นคว้าข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของภาคทฤษฎีในบทเรียนที่เน้นทักษะของการวิเคราะห์เชิงตัวเลข เช่น ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ และการคำนวณต้นทุนค่าเสียโอกาสของการผลิตสินค้าส่งออก การวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยสมบูรณ์ และความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ
1)  กิจกรรม ASEAN Presentation และ ASEAEN Project จะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลและการนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint หรือ Microsoft Words หรือ Microsoft Excel อีกทั้งมีการสร้างสื่อประเภทอื่นๆ เช่น การแสดงบทบาทสมมุติ การแต่งกาย และการแสดงนิทรรศการ เป็นต้น เพื่อสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจถึงเรื่องที่นำเสนอ
2)  เมื่อนำเสนอในกิจกรรม ASEAN Presentation แล้ว ผู้เรียนจะจัดทำรายงานเป็นรูปแบบ ASEAEN Project โดยมีหัวข้อว่า “ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าอาเซียนกับอุตสาหกรรมภายในประเทศไทย” จัดทำเป็นรูปแบบรายงาน ทั้งนี้จะมีการศึกษาค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูล ตลอดจนการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างถูกวิธี
 
การเรียนรู้เทคนิคการประยุกต์ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ รู้จักการคิดเชิงวิเคราะห์ โดยใช้หลักเหตุและผลประกอบการตัดสินใจ สามารถแยกแยะองค์ประกอบต่างๆ แล้วหาความสัมพันธ์ร่วมกันเพื่อค้นหาสภาพความจริงหรือสิ่งสำคัญที่ข้อมูลไปบ่งชี้ไว้ ทำให้การแก้ปัญหาและการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ
1)  ผู้สอนสามารถประเมินการเข้าถึงข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศได้จากการนำเสนอข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีหลักฐานอ้างอิง เช่น จากหนังสือ เว็บไซด์ หรืองานวิจัย
2)  ผู้สอนสามารถประเมินจากการอภิปรายกลุ่มกรณีศึกษา และการนำเสนองานในรูปของสื่อนำเสนองานผ่านคอมพิวเตอร์และสิ่งพิมพ์
3)  การประเมินผลความรู้ความสามารถในทางเศรษฐศาสตร์ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขจากการทดสอบย่อย การสอบกลางภาคและปลายภาค รวมถึงการความสามารถในอภิปรายกลุ่มโดยใช้ทฤษฎีทางการค้าระหว่างประเทศเพื่อใช้กับการวิเคราะห์การค้าในภูมิภาคอาเซียน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 3. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 4. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 มีความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ มีจิตสานึกสาธารณะ ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรียบ ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น 1.2 มีความพอเพียง มีวินัย ขยัน อดทน เพียรพยายาม ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม มีความสานึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม 1.3 มีความเคารพต่อกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 1.4 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม 2.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติที่สำคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาที่ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม และพัฒนาความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง 2.2 มีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ในการวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะและสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาและการดำรงชีวิตประจำวัน 2.3 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผน การควบคุมและการประเมินผลการดำเนินงานรวมทั้งปรับปรุงแผนงาน 2.4 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในงานได้จริง 3.1 สามารถสืบค้น ตีความ วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินสารสนเทศ จากหลายแหล่ง เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ และการตัดสินใจอย่างเหมาะสมด้วยตนเอง 3.2 สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือก และผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้าน มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ทำให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ 3.3 คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ สร้างสรรค์ และมีเหตุผลสามารถบูรณาการความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษา และประสบการณ์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไป 3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 4.1 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมอย่างมีความรับผิดชอบ ยอมรับฟัง และเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม และสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได้ 4.2 มีความสามารถในการแสดงความคิดริเริ่ม แสดงความคิดเห็นต่าง และแสดงความคิดเห็นใหม่ ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาของทีม สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 4.3 มีความสามารถในการประสานงาน การมอบหมายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกต่อเพื่อนร่วมงาน ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำและในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน 4.4 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 4.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 5.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ 5.2 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบาย และสร้างความเข้าใจ โดยใช้รูปแบบของสื่อเทคนิควิธีการ เครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงาน และการนำเสนอด้วยวาจาที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสรรค์
1 BBABA401 การค้าในภูมิภาคอาเซียน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ใช้กลยุทธ์การประเมินการเรียนรู้ด้วยการสังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียนที่มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ และมีคุณธรรม ตอบปัญหาอาเซียน สอบปลายภาค ตลอดภาคการศึกษา และสัปดาห์ที่ 17 10%
2 กิจกรรม ASEAN Presentation กิจกรรม ASEAN Presentation 5, 8 40%
3 กิจกรรม ASEN Quiz การทำแบบฝึกหัดในห้องเรียน ตลอดภาคการศึกษา 20%
4 กิจกรรม ASEAN Project กิจกรรม ASEAN Project 8, 9 10%
เยาวเรศ ทับพันธุ์.  2557. เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ: ทฤษฎีและนโยบาย. สำนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์. 2560. เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
AEC Factbook เข้าถึงที่ https://www.cpd.go.th/cpdth2560/images/aec_factbook.pdf
โอกาสทางการตลาดและการดำเนินธุรกิจของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน เข้าถึงที่ https://www.stou.ac.th
ภูมิภาคนิยมกับอาเซียน Regionalism and ASEAN เข้าถึงที่library2.parliament.go.th/ebook/content-ebbas/2557-oranich.pdf
พิเคราะห์อาเซียนผ่านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เข้าถึงที่ aseanwatch.org/wp-content/uploads/2011
ภูมิภาคนิยมกับอาเซียน Regionalism and ASEAN เข้าถึงที่ library2.parliament.go.th/ebook/content-ebbas/2557-oranich.pdf
พิเคราะห์อาเซียนผ่านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เข้าถึงที่ aseanwatch.org/wp-content/uploads/2011
การศึกษารายวิชาการค้าในภูมิภาคอาเซียนมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาค ส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพและความมั่นคงปลอดภัยทางการเมือง การสร้างสรรค์ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม การกินดีอยู่ดีบนพื้นฐานความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงเตรียมความพร้อมทรัพยากรบุคคลของประเทศ ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของเด็กไทย โดยจะให้มีคุณลักษณะตามที่กำหนดของตัวชี้วัดทั้ง 3 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย (1) ด้านความรู้เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม จุดกำเนิดอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาอาเซียน ความสัมพันธ์กับภายนอกอาเซียน (2) ด้านทักษะกระบวนการ ได้แก่ ทักษะพื้นฐาน คือสามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา (ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้านอีกอย่างน้อย 1 ภาษา) ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี การทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่น ทักษะพลเมือง ความรับผิดชอบทางสังคม คือ เคารพและยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีภาวะผู้นำ เห็นปัญหาสังคมและลงมือทำพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตนเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีวิธีอย่างถูกต้อง จัดการควบคุมตนเองได้ (3) ด้านเจตคติ ความภูมิใจในความเป็นไทย ร่วมกันรับผิดชอบ มีความตระหนัก ความเป็นอาเซียนวิถีชีวิตประชาธิปไตย ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สันติวิธี สันติธรรม ยอมรับความแตกต่างในการนับถือศาสนา ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554)
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาจากความรู้ความเข้าใจ การเห็นความสำคัญ การตระหนัก และประเมินจากกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการค้าในภูมิภาคอาเซียนจากกิจกรรมการตอบปัญหาอาเซียน และกิจกรรมการนำเสนอผลงาน
ประเมินจากประสิทธิผลของงานที่มอบหมายทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนรวมทั้งการตอบคำถาม การแลกเปลี่ยนความรู้และการอภิปรายประเด็นปัญหาร่วมกัน   และการประมินผู้สอนในระบบออนไลน์
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 ผู้สอนวางแผนปรับปรุงการเรียนการสอนในภาคเรียน ในภาคการศึกษา 2/2561 ด้วยกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการค้าในภูมิภาคอาเซียนจากกิจกรรมการตอบปัญหาอาเซียน และกิจกรรมการนำเสนอผลงาน แล้วให้นักศึกษากลับมาอภิปรายกลุ่มโดยใช้องค์ความรู้ทางทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ และเศรษฐศาสตร์สังเคราะห์และวิเคราะห์ เมื่อได้ผลการประเมินแล้วสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบความเข้าใจและหาแนวทางปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น หรือปรับปรุงเนื้อหาที่สอนและวิธีการวัดผลและประเมินต่อไป
ผู้สอนทบทวนวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ใช้ในการปรับปรุงเครื่องมือในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละด้าน จากเดิมที่เคยประเมินความรู้ทางทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศด้วยข้อสอบปลายภาค การตอบปัญหาอาเซียน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเห็นความสำคัญ การตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาการค้าในภูมิภาคอาเซียนที่มีต่อนักศึกษาสาขาการจัดการด้วยกิจกรรมตอบปัญหาอาเซียน และการนำเสนอผลงาน
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้ ผู้สอนใช้วิธีการดำเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพของรายวิชาดังแนวทางต่อไปนี้
1.  วางแผน (Plan) ผู้สอนมีการวางแผนการสอนโดยเตรียมการสอนก่อนเริ่มสอนให้สอดคล้องกับแผนการสอนที่ได้กำหนดไว้ตั้งแต่ต้น
2.  ลงมือทำ (Do) ผู้สอนลงมือปฏิบัติตามแผนงานที่ได้วางเอาไว้
3.  ตรวจสอบ (Check) มีการทำแบบประเมินโดยนักศึกษาและโดยผู้สอนทั้งก่อนและหลังเรียน มีการวัดผลการเรียนระหว่างภาคและสิ้นสุดภาคการศึกษา และมีการประมวลผลและแจ้งผลไปยังนักศึกษาได้โดยตรงโดยใช้ระบบประมวลผลกลางของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4.  การปฏิบัติ (ACTION) พิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาและวิธีการเรียนการสอนตาม มคอ.3 เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนและปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป