กีฬาเพื่อการแข่งขัน

Sports for Competition

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬา  สามารถการจัดโปรแกรมการแข่งขันกีฬา หลักการฝึกซ้อมกีฬา ฝึกปฏิบัติทักษะกีฬา เข้าใจ กฎ  ระเบียบ กติกา มารยาท การแข่งขันกีฬา โดยเลือกชนิดกีฬาตามความเหมาะสม
           เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบและแนวปฏิบัติ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552)    และแนวการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬา การจัดโปรแกรมการแข่งขันกีฬา  หลักการฝึกซ้อม
กีฬา ฝึกปฏิบัติทักษะกีฬา การจัดการแข่งขันกีฬา  กฎ  ระเบียบ  กติกา มารยาท การแข่งขันกีฬา 
โดยเลือกชนิดกีฬาตามความเหมาะสม  
             อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในช่วงเวลาทำงาน (Office Hours) (เฉพาะรายที่ต้องการ)
                พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล          มีความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติของหลักสูตร ดังนี้

  มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม (1.1)   มีวินัย  ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม (1.3)
 1.2.1 กำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับวินัย และพฤติกรรมในการเรียน
 1.2.2  สอนแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในคาบเรียน
 1.2.3  เน้นการมีจิตสำนึก การรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
                 1.3.1 การขานชื่อ การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน สังเกตพฤติกรรมและการแต่งกาย         ของนักศึกษา
                 1.3.2 พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬา  การจัดโปรแกรมการแข่งขันกีฬา
หลักการฝึกซ้อมกีฬา ฝึกปฏิบัติทักษะกีฬา การจัดการแข่งขันกีฬา  กฎ  ระเบียบ กติกา มารยาทการแข่งขันกีฬา โดยเลือกชนิดกีฬาตามความเหมาะสม ให้ได้รับความรู้ตามคุณสมบัติของหลักสูตร (2.1)
บรรยายและฝึกปฏิบัติ 

                2.2.2   มอบหมายให้นักศึกษาไปศึกษาค้นคว้า    
                2.3.1   สอบกลางภาค สอบปลายภาคด้วยข้อสอบข้อเขียน
พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับคุณสมบัติของหลักสูตร (3.1)
มอบหมายให้นักศึกษาทำการค้นคว้าเพิ่มเติมจากเว็บไซต์  สื่อการสอน e-learning           และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน     
               ทดสอบย่อย สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบข้อเขียนที่มีการวิเคราะห์        และการประยุกต์ใช้ในเนื้อหาตามที่เรียน
                พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ตามข้อกำหนด ในคุณสมบัติของหลักสูตร ดังนี้
                4.1.1 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม (4.2)
                4.1.2 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี      ของความเป็นมนุษย์ (4.3)
                4.2.1 มอบหมายให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่ม
                4.2.2 การนำเสนอและอภิปราย
               4.3.1 สังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมของนักศึกษา
               4.3.2 ตรวจสอบผลงานที่นำเสนอของนักศึกษา
พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน
การนำเสนอ การสืบค้นข้อมูล โดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website และทำรายงานโดยการ
ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และนำเสนอ โดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
     การจัดทำรายงาน หรือการนำเสนอผลงาน  วิธีการและการมีส่วนร่วมในการอภิปราย         
ของนักศึกษา       
พัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย  ตามคุณสมบัติของหลักสูตร (6.1 + 6.2 + 6.3)
 6.2.1  ฝึกปฏิบัติกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ    
 6.2.2  ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
                 6.3.1 ทดสอบปฏิบัติการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
                 6.3.2 ทดสอบปฏิบัติการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 3. ทักษะทางปัญญา 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านทักษะการปฏิบัติ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 3 1 1 4 1 1 1
1 13021039 กีฬาเพื่อการแข่งขัน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม(1) การเข้าชั้นเรียนตรงเวลา พฤติกรรมและการแต่งกายของนักศึกษา ตลอดภาค การศึกษา 10%
2 ด้านความรู้(2) และปัญญา(3) สอบกลางภาค ด้วยข้อสอบข้อเขียน สอบปลายภาคด้วยข้อสอบข้อเขียน สป 9/17 20
3 ด้านทักษะความสัมพันธ์(4) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ ตลอดภาคการศึกษา 10
4 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (5) การจัดทำรายงาน หรือการนำเสนอผลงาน วิธีการและการมีส่วนร่วมในการอภิปรายของนักศึกษา ตลอดภาคการศึกษา 10
5 ด้านทักษะปฏิบัติ (6) ทดสอบปฏิบัติการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย / ทดสอบปฏิบัติการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สป. 8 / 16 20 และ 30
1. จรินทร์ ธานีรัตน์.  วิชาพลศึกษา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2514.
           2. ชาญชัย โพธิ์คลัง.  สวัสดิภาพในการเล่นกีฬา. กรุงเทพฯ : โอ.เอส,พริ้นติ้งเฮาส์, 2535.  
2. น้อม สังข์ทอง.  การจัดการแข่งขันกีฬา. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2542.  

วีระชัย โควสุวรรณ.  การป้องกันการบาดเจ็บทางกีฬา. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537.

วุฒิพงษ์ ปรมัตถากร และอารี ปรมัตถากร. วิทยาศาสตร์การกีฬา. ไทยวัฒนาพานิชจำกัด, 2537.
           1.1 สนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
           1.2 ใช้แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
           2.1 สังเกตจากการสอนของผู้ร่วมทีมการสอน
           2.2 ประเมินจากผลการสอบของผู้เรียน
          3. 1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
          3. 2 จัดทำวิจัยในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
          4. 1 ทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ประจำหลักสูตร
         4. 2 ตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา           โดยตรวจสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ คะแนนงานที่มอบหมาย และการให้คะแนนพฤติกรรม 
          5. 1 ปรับปรุงรายวิชาทุกภาคการศึกษาที่เปิดเรียน หรือ ตามข้อเสนอแนะ
         5. 2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองกว้างไกล