วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 1

Master Thesis 1

เพื่อให้นักศึกษาเขียน เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ สอบวิทยานิพนธ์ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการ ควรเป็นหัวข้อที่ได้รับมาจากสถานประกอบการ
เพื่อให้มีความเหมาะสม ทันสมัย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล