ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

English for Business Communication

After completing this course, students will be able to: 1. Act in the simulated business events by using English for communicating appropriately. 2. Apply English communication properly in real business situations. 3. Know much more business vocabulary for appropriate action confidently. 4. Have positive attitudes towards English subject, and to understand English culture. 6. Do more independent study surfing the Internet for their life education, further education, and their future careers.  
1. To enable the students to apply English for Business Communication in higher education and future careers.                 2. To improve and develop teaching method and materials in accordance with global society focusing on independent study, nurturing the sense of responsibility, and self-discipline.                3.  To develop students’ analytical and critical skills with information technology to foster logical thinking.
Course Description: This course is a continuation of English 2 whereby students study and practice in oral and written English using business-related topics. The course is also designed to train students to improve their language skills in English, including reading, writing, listening, and  speaking. In addition, the course focuses on developing business English skills for using confidently in business communication: reading business vocabulary, business extracts, writing business letters, cover letters, reports, resumes, complaints, response to complaints of customers, etc. Business English speaking skills include preparing for job interviews, making appointment, checking information, making agreement, preparing presentations, etc.
1. Inform the students in class, on website, or on the faculty board about guidance periods.             2. Students make appointment with the instructor.             3. The instructor provides 1-2 hours for individual/group guidance.             4. Students can contact the instructor via e-mail: nongnootpeipei@gmail.com
 
1.   Morals and Ethics   1.1 Morals and Ethics  to be developed  ˜1.1.1 Be honest and responsible in their work and assignments.   ˜1.1.2  Nurture self-discipline and social-awareness.  Maintain punctuality and time management.    ˜1.1.3 Follow the rules and regulations of the course and the College.    ˜1.1.4 Respect others' rights and opinions in group discussion or presentation
 
1.2  Teaching Procedures  1.2.1 Fix the dates and times of assignment submission clearly.    1.2.2 Teach them how to summarize, conclude, or paraphrase passages.  1.2.3 Oral discussions. The teacher presents students with a “focus” question and allows an open discussion on the topic.   1.2.4 Mind mapping, interviewing, and giving a presentation of their short essay.   1.2.5 Hand-on activities: encourage the students to manipulate their environments and giving them positive reinforcements.  1.2.6 Implant self-discipline, rules, regulations, and social etiquette in  working with peers.
1.3  Assessment  Procedures 1.3.1  Check their attendance and the assignments.  1.3.2  Assess their portfolios
 
2.  Knowledge 2.1 Knowledge to be obtained ˜2.1.1 Acquire basic communicative skill using English in any situations. š2.1.2  Understand grammar rules, structures, and vocabulary words.  š2.1.3  Have got a good understanding of cultures, changes,  and ways of living of English speaking countries.
2.2 Teaching Procedures   2.2.1 A lesson is taught in a constructivist and student-centered procedures, with the facilitator mediating learning rather than directly teaching the class- give guidelines of journal writing for independent- study.   2.2.2  Breaking news and extra activities that help them learn by themselves.   2.2.3  Individual work, pair work, and group discussion.   2.2.4  Mind mapping, individual work, pair work, and group work. 2.2.5  Reading extracts and short passages. 2.2.7 Breaking news and extra activities that help them learn by themselves
 
2.3 Assessment  Procedures 2.3.1 Midterm and Final quizzes 2.3.2   Summary report the knowledge from joining activities or use their knowledge to answer in the quiz 2.3.3 The result form the practical work in real situation   2.3. 4 Result from research and their presentations
 
3. Intellectual Skills  3.1 Intellectual Skill to be developed  ˜ 3.1.1  Be able to apply the knowledge in daily life.  š3.1.2  Provide basic language skills, study skills , including communication skills, needed for further university study and communication purposes.  
3.2 Teaching procedures 3.2.1 Ask questions relating to the unit. 3.2.2 Elaborate explanations of grammar rules. 3.2.3 Exemplify the topics. 3.2.4 Mind  mapping, individual work and group work. 3.2.5 Breaking news and extra activities that help them learn by themselves. 3.2.6 Reading extracts and short passages
 
3.3 Assessment procedures
3.3.1 Oral quizzes: make a conversation and role-play. 3.3.2 Ask questions. 3.3.3 Check their assignments
4. Interpersonal skills and responsibility  4.1 Interpersonal skills and responsibility developed. ˜4.1.1 Be responsible in both individual and group assignment. š 4.1.2 Be able to adjust themselves working in group as a leader or member. š4.1.3 Maintain their plan of improvement in their studies. š4.1.4 Perform all duties with due regard to the requirement
 
4.2 Teaching procedures  4.2.1 Give a presentation of current activities of the College or their leisure activities.   4.2.2  Assign individual or group work.
 
4.3  Assessment Procedures 4.3.1 Self-assessment and peer assessment. 4.3.2  Task assessment by the instructor and assistant instructor
 
5. Numerical analysis, communicative, and management information system skills.   5.1 Numerical analysis, communicative, and management information system skills developed ˜5.1.1 Be able to correspond using intranet and internet. š5.1.2 Be able to retrieve related data studied. š5.1.3 Be able to apply learning materials for independent studies
 
5.2 Teaching procedures 5.2.1 Listen to the CDs. 5.2.2 Listen to the Self-study CD-ROM.  5.2.3 Read: Student Weekly and The Bangkok Post.  5.2.4 Discuss current news and brainstorm their opinions
 
5.3  Assessment procedures 5.3.1 Follow up their assignments and help them with independent studies.  5.3.2  Ask questions related to the issues of their interests.  5.3.3  Midterm Exam and Final Exam.
 
 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 2 3 4 5
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
1 BBABA739 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 4 skills of English Usage Listening Quiz, Reading and Speaking Exams,Listening Exam 3-5, 11 20%
2 4 skills of English Usage Product Presentation 8 20%
3 4 skills of English Usage Midterm examination 9 25%
4 4 skills of English Usage Final examination 17 25%
5 Attendance, Assignments Check attendance and assignments Every week 10%
Bob Dignen, Communicating in Business English, 2003 Barnard Roger and Cady, Jeff. Business  Venture1. Oxford: Oxford University Press, 1997. Hollette, Vicki. Business Opportunities, 8th edition. Oxford: Oxford University Press, 1998.
Grant, David and Mclarty, Robert. Quick Work. Oxford: Oxford University Press, 2002. Jones-Macziola Sarah and White Greg. Getting Ahead. Oxford Dictionary of Business English for Learners of English. Oxford: Oxford University Press, 1993. The Bangkok Post, The Nation, English World, Reader’s Digest, and English World.
 
Related websites, data recommended, including newspapers and magazines. www.snr.ac.th www.freewebs.com www.4esl.org www.globalshiksha.com  
Course Assessment Strategies by The Students.      - Do the Assessment Form.      - Observe the students’ attention.      - Ask students’ opinions.      - Talk to the students.
Teaching Assessment Strategies Based on Data Collected.      - Exam results and analysis of exam papers.      - Class observation by the head department or appointed committee.      - Standard Test.
 
- Refer to the assessment in No.2 , organize the course seminar by the instructor.     - Conduct a classroom research.
 
Follow Up the Competency of the Course     -To review the competency of the course, the committee might randomly look at the students’ assignments, ask them, consider the outcomes of their quizzes, midterm exam, or final exam.
 
Review and Set Improvement Plan for the Course      - Course improvement might be done annually, either based on the comments or the review of the competency outcomes.