การท่องเที่ยวโดยชุมชน

Community-Based Tourism

1. เพื่อเข้าใจความเป็นมาและลักษณะของการท่องเที่ยวโดยชุมชน
2. มีความรู้เรื่องการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
3. เข้าใจถึงบทบาทและการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวบนฐานทรัพยากร วิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
4. เข้าใจถึงเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชนของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
5. สามารถวางแผนและประเมินผลการท่องเที่ยวในชุมชน 
6. รู้และเข้าใจผลกระทบของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั้งทางบวกและทางลบ
แนวความคิด ความเป็นมา ลักษณะการท่องเที่ยวโดยชุมชน การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชนในการท่องเที่ยวบนฐานทรัพยากร วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น การท่องเที่ยวตามมาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชน การวางแผนและการประเมินผลการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่มีต่อชุมชน และการศึกษาดูงานการท่องเที่ยวโดยชุมชน
1 ชั่วโมง/สัปดาห์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล