ปัญหาพิเศษทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Special Problems in Food Product Development

 รู้ความสำคัญและขอบเขตการศึกษาในหัวข้องานวิจัยที่นักศึกษาให้ความสนใจ เข้าใจการศึกษาหัวข้องานวิจัยและสามารถจัดลำดับขั้นตอนและวางแผนการทำงานในหัวข้องานวิจัยนั้น  มีทักษะในการกำหนดหัวข้อ ค้นคว้าเอกสาร ทำการศึกษาทดลอง และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการศึกษา ทักษะในการปฏิบัติการเพื่อให้ได้ผลการศึกษา ซึ่งสามารถนำผลที่ได้ไปวิเคราะห์  วิจารณ์และสรุปผล เรียบเรียงข้อมูลพร้อมทั้งนำเสนอผลงานและจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป 
เพื่อให้นักศึกษาสามารถค้นคว้า สืบค้นข้อมูลโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ทดลองในเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารได้ สามารถวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล เรียบเรียงข้อมูล  นำเสนอผลงานและเขียนรายงานได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
การกำหนดปัญหาและสมมุติฐานของงานวิจัยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การสืบค้นข้อมูลงานวิจัยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การวางแผนโครงงานวิจัย การเขียนโครงร่างงานวิจัย ดำเนินการวิจัยทดลองในห้องปฏิบัติการตามโครงร่างงานวิจัยภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ การเขีนและสอบป้องกันงานวิจัย และส่งรูปเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
   จัดให้นักศึกษาพบอาจารย์เพื่อขอคำปรึกษาและแนะนำเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง (เฉพาะรายที่ต้องการ) โดยอาจารย์จะแจ้งวันเวลาให้นักศึกษาทราบ หรือติดต่อกับอาจารย์ทางโทรศัพท์  E-mail หรือ line โดยอาจารย์แจ้งให้นักศึกษาทราบในใบกำหนดการสอนที่แจกให้กับนักศึกษา
1.1 มีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2 แสดงออกอย่างสม่ำเสมอถึงความซื่อสัตย์สุจริต
1.3 มีวินัยและความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม
 1.4 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
 1.5  เคารพสิทธิและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
บรรยายผลของการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการจัดทำโครงร่างปัญหาพิเศษ การสอบ ตลอดจนการจัดทำรูปเล่มฉบับสมบูรณ์  มอบหมายให้นักศึกษาขณะที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จะต้องจัดทำโครงร่างปัญหาพิเศษกับอาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษให้เสร็จสิ้นก่อนการศึกษาในระดับชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ซึ่งนักศึกษาจะต้องลงวิชาฝึกงาน และนักศึกษาจะทำการลงทะเบียนวิชาปัญหาพิเศษเมื่อทำการศึกษาในระดับชั้นปีที่ 3 ในภาคการศึกษาที่ 2 เพื่อทำการสอบการนำเสนอผลงาน แต่หากนักศึกษามีความพร้อมสามารถลงทะเบียนได้ในภาคฤดูร้อนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษของนักศึกษาเป็นรายบุคคล
- สอบการนำเสนอผลงานปัญหาพิเศษในรูปแบบ powerpoint กับอาจารย์ที่เป็นกรรมการสอบปัญหาพิเศษตามกำหนดการการสอบปัญหาพิเศษของสาขาฯ
- ประเมินผลรูปเล่มปัญหาพิเศษฉบับสมบูรณ์ พร้อมข้อมูลของรูปเล่มในรูปแบบของแผ่นซีดี โดยให้นักศึกษาจัดส่งรูปเล่มปัญหาพิเศษ 2 เล่ม พร้อมแผ่นซีดี 2 แผ่น แก่อาจารย์ประจำวิชาปัญหาพิเศษตามกำหนดเวลา
  -  ประเมินผลการทำงาน ความรับผิดชอบจากการปฏิบัติงานของนักศึกษาตั้งแต่การส่งโครงร่างปัญหาพิเศษ  การนำเสนอผลงาน จนกระทั่งการจัดทำรูปเล่มปัญหาพิเศษฉบับสมบูรณ์  ตามกำหนดเวลาในแต่ละขั้นตอน
2.  ด้านความรู้ที่ต้องได้รับ(Knowledge)
2.1 มีความรู้ความเข้าใจหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
2.2 มีความรู้ในสาขาวิชาอื่น ได้แก่วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และการบริหารจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา และต่อยอดองค์ความรู้ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
2.4  รู้กฏระเบียล ข้อกำหนดทางเทคนิค รวมถึงการปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
-   ชี้แจงข้อปฏิบัติของการจัดทำโครงร่างปัญหาพิเศษ รูปแบบการนำเสนอผลงาน ชี้แจงวิธีการประเมินผลแก่นักศึกษา
-   นักศึกษาปฏิบัติการทดลองตามระเบียบวิธีการทดลองตามโครงร่างปัญหาพิเศษและตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ
 
-  อาจารย์ที่เป็นกรรมการสอบปัญหาพิเศษจะประเมินนักศึกษาในส่วนของรายละเอียดเนื้อหาที่นำเสนอ โดยจะประเมินในด้านความชัดเจนของสื่อ การลำดับเรื่อง เนื้อหาที่นำเสนอจะต้องมีความสัมพันธ์กับสื่อที่ใช้ในการนำเสนอ  ความเข้าใจในงานของนักศึกษา คือนักศึกษามีความสามารถในการอธิบายเนื้อหา และมีไหวพริบในการตอบข้อซักถาม
-  อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษจะประเมินงานในส่วนของการจัดทำรูปเล่มปัญหาพิเศษฉบับสมบูรณ์โดยประเมินจากความรู้ความเข้าใจในงาน  ความรับผิดชอบระหว่างการดำเนินงาน และการเขียนในเชิงวิชาการ
-  อาจารย์ประจำวิชาปัญหาพิเศษจะประเมินงานในส่วนของการดำเนินการจัดทำโครงร่างปัญหาพิเศษ  รูปเล่มปัญหาพิเศษฉบับสมบูรณ์ โดยนักศึกษาจะต้องทำการส่งงานดังกล่าวในรูปแบบที่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในคู่มือระเบียบการทำปัญหาพิเศษภายในระยะเวลาที่กำหนดของแต่ละขั้นตอน
  -  อาจารย์ที่เป็นกรรมการสอบปัญหาพิเศษจะประเมินนักศึกษาในส่วนของรายละเอียดเนื้อหาที่นำเสนอ โดยจะประเมินทักษะในการจัดทำสื่อที่นำเสนอให้มีความชัดเจน  ทักษะในการลำดับเรื่อง  เนื้อหาที่นำเสนอจะต้องมีความสัมพันธ์กับสื่อที่ใช้ในการนำเสนอ  ความเข้าใจในงานของนักศึกษา คือนักศึกษามีความสามารถในการอธิบายเนื้อหา และมีไหวพริบในการตอบข้อซักถาม
 - อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษจะประเมินงานในส่วนของทักษะในการจัดทำรูปเล่มปัญหาพิเศษฉบับสมบูรณ์โดยประเมินจากความรู้ความเข้าใจในงาน  ความรับผิดชอบระหว่างการดำเนินงาน และทักษะในการเขียนเชิงวิชาการ
- อาจารย์ประจำวิชาปัญหาพิเศษจะประเมินงานในส่วนของการทักษะดำเนินการจัดทำโครงร่างปัญหาพิเศษ  รูปเล่มปัญหาพิเศษฉบับสมบูรณ์ โดยนักศึกษาจะต้องทำการส่งงานดังกล่าวในรูปแบบที่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในคู่มือระเบียบการทำปัญหาพิเศษภายในระยะเวลาที่กำหนดของแต่ละขั้นตอน
 
3.  ด้านทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา (CognitiveSkills)
3.1 มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศ แนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อสรุปที่ได้ในการแก้ไขปัญหาหรืองานอื่น ๆ โดยไม่ต้องอาศัยคำแนะนำ
3.2 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ในการวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนวทางแก้ไขอย่างสร้างสรรค์
3.3 สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจในบริบททางวิชาชีพและวิชาการ เช่นการตรวจวิเคราะห์อาหาร การควบคุมและประกันคุณภาพ การวิจัย และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.4 มีทักษะในภาคปฏิบัติที่ได้รับการฝึกฝนตามเนื้อหาสาระสำคัญของสาขาวิชา
 
-  ชี้แจงให้นักศึกษามีทักษะที่ดีในการปฏิบัติการดำเนินงานตามโครงร่างปัญหาพิเศษ  มีทักษะในการจัดทำรูปแบบการนำเสนอผลงาน และชี้แจงวิธีการประเมินผลแก่นักศึกษา                    
  -  อธิบายวิธีการปฏิบัติการดำเนินการทดลองตามระเบียบวิธีการทดลองตามที่กำหนดในโครงร่างปัญหาพิเศษตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ
-  อาจารย์ที่เป็นกรรมการสอบปัญหาพิเศษจะประเมินนักศึกษาในส่วนของรายละเอียดเนื้อหาที่นำเสนอ โดยจะประเมินทักษะในการจัดทำสื่อที่นำเสนอให้มีความชัดเจน  ทักษะในการลำดับเรื่อง  เนื้อหาที่นำเสนอจะต้องมีความสัมพันธ์กับสื่อที่ใช้ในการนำเสนอ  ความเข้าใจในงานของนักศึกษา คือนักศึกษามีความสามารถในการอธิบายเนื้อหา และมีไหวพริบในการตอบข้อซักถาม
 - อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษจะประเมินงานในส่วนของทักษะในการจัดทำรูปเล่มปัญหาพิเศษฉบับสมบูรณ์โดยประเมินจากความรู้ความเข้าใจในงาน  ความรับผิดชอบระหว่างการดำเนินงาน และทักษะในการเขียนเชิงวิชาการ
- อาจารย์ประจำวิชาปัญหาพิเศษจะประเมินงานในส่วนของการทักษะดำเนินการจัดทำโครงร่างปัญหาพิเศษ  รูปเล่มปัญหาพิเศษฉบับสมบูรณ์ โดยนักศึกษาจะต้องทำการส่งงานดังกล่าวในรูปแบบที่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในคู่มือระเบียบการทำปัญหาพิเศษภายในระยะเวลาที่กำหนดของแต่ละขั้นตอน
 
4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
4.2 สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและสมาชิกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพและแก้ไขข้อขัดข้องได้อย่างเหมาะสม
4.3 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
4.4 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ทั้งของตนเองและสมาชิกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
- กระตุ้นให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานปัญหาพิเศษ ส่งงานที่มอบหมายตามกำหนดเวลา
- อธิบายข้อปฏิบัติในการจัดทำโครงร่างปัญหาพิเศษ และรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ตามระเบียบวิธีการในคู่มือระเบียบการทำปัญหาพิเศษ
- แบ่งกลุ่มนักศึกษาตามหัวข้อปัญหาพิเศษ ลำดับการดำเนินงาน ให้นักศึกษาส่งงานตามเวลาที่กำหนด
- ทำงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด และคุณภาพของงานเป็นไปตามที่กำหนด
-  ตรวจสอบการความสม่ำเสมอในการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาเมื่อมีการนัดหมาย  การแต่งกายที่เหมาะสมเมื่อมีการนำเสนอผลงานและเข้าชั้นเรียน
-  สังเกตและประเมินการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
 
5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
=5.1 สามรถระบุและนำเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการวิเคราะห์แปลความหมายและเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
=5.2 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน รู้จักการเลือกใช้รูปแบบของการนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับเรื่องและผู้ฟังที่ต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
=5.3 สามารถระบุ เข้าถึง และคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของวิชานั้น ๆ จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
=5.4 มีวิจารณญานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเหมาะสม และใช้อย่างสม่ำเสมอเพื่อการรวบรวมข้อมูล แปลความหมายและสื่อสารข้อมูลข่าวสารและแนวความคิด
5.5 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
5.6 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและสถานการณ์โลก โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.7 สามารถใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน และภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้อย่างเหมาะสม
 -  มีการวิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยในการทดลองโดยใช้โปรแกรมช่วยวิเคราะห์
-  กำหนดให้มีการนำเสนอผลงานโดยการใช้โปรแกรม powerpoint   หรือ  โปรแกรมอื่น ๆ ที่ช่วยในงานนำเสนอ
-  ตรวจสอบการประเมินผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางภาคผนวกท้ายเล่มปัญหาพิเศษฉบับสมบูรณ์โดยอาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ
-  ประเมินผลการนำเสนอความรู้ใหม่หรือบทความงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหัวข้อปัญหาพิเศษที่นักศึกษาทำการวิจัย และทำการเรียบเรียงนำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม มีการใช้ภาษาที่ถูกต้อง มีความต่อเนื่องในเนื้อหาที่นำเสนอ  และเรียบเรียงจัดทำเป็นรูปเล่มปัญหาพิเศษฉบับสมบูรณ์
6. ทักษะพิสัย
6.1 มีทักษะการบริหารและจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการรวมถึงความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
-  อธิบายวิธีการปฏิบัติ และลำดับขั้นตอนการปฏิบัติ
-   อธิบายวิธีการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ และข้อควรระวังในการใช้เครื่องมือเหล่านั้น
-  สาธิตและแนะนำทักษะการปฏิบัติ กำชับการควบคุมระหว่างกระบวนการปฏิบัติ
ประเมินความสำเร็จของงาน ตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างเหมาะสม ประเมินการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์หรือแปรรูปได้อย่างเหมาะสม

         - สอบนำเสนอผลงาน และจัดทำเป็นรูปเล่มปัญหาพิเศษฉบับสมบูรณ์
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา (Ethics and Moral) 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1
1 BSCFT205 ปัญหาพิเศษทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.2 1.3 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 สอบการนำเสนอผลงาน โดยคณะ กรรมการสอบปัญหาพิเศษของสาขาฯ 6 25%
2 1.2 1.3 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 ปฏิบัติการดำเนินการวิจัย รูปเล่มงานปัญหาพิเศษฉบับสมบูรณ์โดยอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มปัญหาพิเศษ ตลอดภาคการศึกษา 60%
3 1.2 1.3 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 ความรับผิดชอบในการส่งโครงร่างปัญหาพิเศษ การเข้าชั้นเรียนเพื่อฟังสัมมนาปัญหาพิเศษ ตลอดจนการส่งรูปเล่มปัญหาพิเศษฉบับสมบูรณ์ โดยอาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชา ตลอดภาคการศึกษา 15%
ตำราหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อปัญหาพิเศษของนักศึกษาที่มีเนื้อหาในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เช่นการแปรรูปอาหาร  จุลชีววิทยาอาหาร  การควบคุมคุณภาพอาหาร การวิเคราะห์คุณภาพอาหาร เคมีอาหาร เป็นต้น  การพัฒนาผลิตภัณฑ์   การออกแบบและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ    คู่มือประกอบการใช้เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพและผลิตภัณฑ์  คู่มือการใช้โปรแกรมช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปรผลข้อมูลทางสถิติ      
วารสารอาหาร, วารสารต่างประเทศที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เช่น  Journal of  Food Science, Journal of  Food Technology, Journal of Meat Science, Journal of Food Protection  เป็นต้น
เวปไซต์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหาร มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน อย. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ E-learning ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา

                  3. ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ดของมหาวิทยาลัยฯ
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1 การจัดสัมมนาความรู้ใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  การพัฒนาผลิตภัณฑ์
3.2 การแทรกตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบทเรียน
  3.3 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
การบรรยายความรู้ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวิทยากรภายนอกตามโอกาส
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้

ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 จากผู้ทรงคุณวุฒิและนักศึกษา