สัตว์เลี้ยงเพื่อนรัก

Companion Animal

                1. รู้พันธุ์ การคัดเลือก และการผสมพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงเพื่อนรัก
                2. เข้าใจความต้องการโภชนะและการให้อาหารของสัตว์เลี้ยงเพื่อนรัก
                3. เข้าใจการเลี้ยงดูแต่ละช่วงอายุของสัตว์เลี้ยงเพื่อนรัก  
                4. เข้าใจการสุขาภิบาลของสัตว์เลี้ยงเพื่อนรัก
                5. มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพื่อนรัก
 
เพื่อเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 และพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้ทันสมัย สอดคล้องกับเหตุการณ์ สภาพการผลิตสัตว์เลี้ยงเพื่อนรักในปัจจุบัน โดยเฉพาะระบบการผลิตสัตว์เลี้ยงเพื่อนรักเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักซึ่งมีการนำเทคโนโลยี และวิทยาการใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการมากขึ้น
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล