สัมมนาสัตวศาสตร์

Seminar in Animal Science

1. เพื่อให้นักศึกษาคุ้นเคยกับการจัดสัมมนาทางวิชาการ
2. เพื่อให้นักศึกษารู้จักการอภิปรายปัญหา
  3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำเสนอรายงานการศึกษาค้นคว้า ต่อที่ประชุมได้
4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขียนรายงาน และบทคัดย่อทางวิชาการได้
5. เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้โสตทัศนอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม
เพื่อเป็นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้ทนสมัยสอดคล้องกับเหตุการณ์ สภาพการผลิตสัตว์ ณ ปัจจุบัน
ปฏิบัติเกี่ยวกับการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ การเรียบเรียงเอกสารทางวิชาการ
การจัดเตรียมและนำเสนอสัมมนาในที่ประชุมและการอภิปรายซักถาม
จัดเวลาให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อขอคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง โดยใช้วิธีนักศึกษานัดหมายอาจารย์ล่วงหน้า
-นักศึกษาสามารถติดต่อได้ทาง e-mail address : nokgapood@gmail.com
- ตั้งกลุ่ม Facebook วิชาสัมมนาสัตวศาสตร์ 61/2 ให้นักศึกษาติดต่อได้ทาง Facebook และ messenger รวมทั้ง line ได้ตลอดเวลา
1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole - Class Discussion)
2. การสอนฝึกปฏิบัติการ  
3. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
2 .โครงการกลุ่ม
3.การสังเกต
4.การนำเสนองาน
5.การประเมินโดยเพื่อน
2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
 2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
1. กระบวนการสืบค้น
2. การเรียนแบบแก้ปัญหา
3. การสอนแบบการศึกษาเป็นรายบุคคล
4. การสอนแบบกรณีศึกษา
5. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
6. การสอนแบบสัมมนา  
7. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ   
8. การสอนแบบปฏิบัติ 
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
2.การนำเสนองาน
3.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
1. กระบวนการสืบค้น
2. การเรียนแบบแก้ปัญหา
4. การสอนแบบการศึกษาเป็นรายบุคคล
5. การสอนแบบกรณีศึกษา
6. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
7. การสอนแบบปฏิบัติ 
8. การสอนแบบ  Brain  Storming Group  
 
 
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
2.การนำเสนองาน
4.1  มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
4.2  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.4  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
1. การเรียนแบบแก้ปัญหา
2. การสอนแบบกรณีศึกษา
3. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
4. การสอนแบบปฏิบัติ 
5. การสอนแบบ  Brain  Storming Group  
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
2.โครงการกลุ่ม
4.การสังเกต
5.การนำเสนองาน ในรูปแบบเอกสาร และทางวาจา
6.การประเมินตนเอง
7.การประเมินโดยเพื่อน
5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง
เหมาะสม
5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้  Power point  
มีการนำเสนอข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
การแนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูล
การมอบหมายงานด้วยการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
การนำเสนองานด้วยวาจา
1.การนำเสนองาน ในรูปแบบเอกสาร และทางวาจา
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 2.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ 4.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง เหมาะสม 5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1 23029496 สัมมนาสัตวศาสตร์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1.2, 1.1.3 การใช้บันทึกการเข้าชั้นเรียน 1-17 (เว้นสอบกลางภาค) 5%
2 1.1.2, 1.1.4, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 3.1.1, 3.1.2, 4.1.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 การประเมินผลงาน (เอกสารรายงาน และการนำเสนอผลงาน รวมทั้งการถาม-ตอบ และการกล้าแสดงออก) 1-17 60 %
3 3.1.1, 3.1.2,4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน และบุคลิกภาพการนำเสนองาน 1-17 15 %
4 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 ประเมินการมีวินัย และพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม / การส่งงาน 1-7 20%
คณะทำงานพัฒนาการเรียนการสอน และกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  2527.  เทคนิคการเขียนตำรา และบทความ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.  409 น. 
จำเริญ เที่ยงธรรม และ ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์. 2541. คู่มือการเขียนสัมมนาสัตวศาสตร์. ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพ.
จอมสุดา ดวงวงษา. มปป. คู่มือวิชาสัมมนาระดับปริญญาตรี. คณะเทคโนโลยีการประมง และทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่.
ดาเรศ บันเทิงจิตร.  มปป. การเขียนบทความทางวิชาการ.  แหล่งที่มา: http://pirun.ku.ac.th/~g4986080/article3.pdf , 12 สิงหาคม 2555.
ไพศาล เหล่าสุวรรณ.  2545.  วิธีการเขียนทางวิทยาศาสตร์.  สมบูรณ์การพิมพ์, นครราชสีมา.  111 น.
ราชบัณฑิตยสถาน.  2542. หลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นโรมันแบบถ่ายเสียง. กรุงเทพ. 14 น.
Anonymous.  2000. Punctuation. Yindii Dot Com Co., Ltd. [Available online]. http://www.yindii.com, (23 Oct 2002).
รายงานวิจัยของกรมปศุสัตว์ http://www.did.go.th
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา http://www.ku.ac.th  (KUcon.)
เทคนิคการจัดรูปแบบรายงานสัมมนาด้วย  Microsoft word:  http://www.natres.psu.ac.th /Department /Animal Science/seminar/515-497chaiwan.pdf
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องที่นักศึกษาสนใจในการนำเสนอสัมมนา
-แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชาที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัย
-การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
-พิจารณาจากเอกสารเรื่องเต็มสัมมนา
-พิจารณาจากการนำเสนอสัมมนา
-จัดกิจกรรมฝึกนำเสนอรายงานทางวิชาการจากเอกสารที่นักศึกษาค้นคว้ามา
-จัดกิจกรรมฝึกพูดศัพท์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง
-ทวนจากการนำเสนอรายงานต่างๆ
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชาได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  เช่นในภาคเรียนนี้มีการบังคับให้นักศึกษาต้องถามคำถามเพื่อนที่นำเสนออย่างน้อยวันละ 1 คำถามต่อคน มิเช่นนั้นจะไม่ได้คะแนนในส่วนของการให้ความร่วมมือกับส่วนรวม ส่วนคำถาม และช่วยตอบที่เพิ่มขึ้นจะมีคะแนนพิเศษบวกให้ ซึ่งใช้มาแล้ว 3 ภาคเรียน(กรณีหลักสูตรใหม่) ปรากฏว่าได้ผลดี ทำให้นักศึกษากล้าแสดงออกมากขึ้น และปรับแผนการประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการประเมินกิจกรรมของนักศึกษาที่ปฏิบัติจริงให้มากขึ้น นอกจากนี้จะจัดให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการประเมินการนำเสนอสัมมนาของเพื่อนนักศึกษาด้วยกันแล้วนำคะแนนมาเฉลี่ยกับอาจารย์ผู้เข้าประเมินทุกท่าน