สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Seminar in Food Science and Technology

เพื่อให้นักศึกษารู้และเข้าใจถึงวิธีการค้นคว้า สืบค้นข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ลักษณะการตีความเอกสารเชิงวิชาการ วิเคราะห์ การเรียบเรียงข้อมูลในเรื่องความก้าวหน้า และปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เขียนรายงานและเสนอเรื่องในที่ประชุมเพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อปรับปรุงรายละเอียดของวิชาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัจจุบัน
มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูลลักษณะต่างๆ ที่เป็นบทความหรือเอกสารเชิงวิชาการในปัจจุบัน และปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นำมาตีความ วิเคราะห์ วิจารณ์ เรียบเรียงข้อมูล เขียนรายงานและเสนอเรื่องในที่ประชุมเพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
The ability of researching the current articles or academic papers; interpret analyze and cokpliled data of research s=academic papers ad the problem infood science and technology aspect report writing and making effective technical presentation in the meeting or serminar class for discussion
3.1 วันพุธ เวลา 12.00-15.00 น. ห้อง FT204 โทร...054 710 259 ต่อ 1601 3.2  e-mail; punyain.s@gmail.com เวลา 20.00 - 21.00 น. ทุกวัน
1.1 มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.2 แสดงออกอย่างสม่าเสมอถึงความซื่อสัตย์สุจริต 
1.3 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
1.4 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
1.5 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
1.อธิบายข้อปฏิบัติในวิชาเรียนสัมมนา เช่น หัวข้อสัมมนา การค้นคว้า การส่งหัวข้อ การเขียน ตลอดจนการเข้าชั้นเรียนและระหว่างการสัมมนา
2. อธิบายจรรยาบรรณในการนาผลงานผู้อื่นมาใช้จะต้องมีการอ้างอิงเพื่อให้เกียรติเจ้าของผลงาน
1.ประเมินจากการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในวิชาเรียน เช่น การส่งหัวข้อสัมมนา การส่งรายงานตามกาหนดเวลา การเข้าชั้นเรียนอย่างสม่าเสมอ และการซักถามในระหว่างสัมมนา
2. ประเมินจากการถามและตอบ ด้วยความเคารพสิทธิและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
2.2 มีความรู้ในสาขาวิชาอื่น ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การบริหารจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
2.4 รู้กฎระเบียบ ข้อกาหนดทางเทคนิค รวมถึงการปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
มอบหมายงานให้นักศึกษารวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล นำเสนอผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในชั้นเรียน
1. ประเมินจากความต่อเนื่องและเชื่อมโยงของเนื้อหาที่นาเสนอ
2. ประเมินจากการตอบคาถามจากความเข้าใจ และแสดงความคิดเห็นในการเชื่อมโยงความรู้
3.1 มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศ แนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อสรุปที่ได้ในการแก้ไขปัญหา หรืองานอื่น ๆ โดยไม่ต้องอาศัยคาแนะนา 3.2 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ในการวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อน และเสนอแนวทางแก้ไขอย่างสร้างสรรค
3.3 สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจ ในบริบททางวิชาชีพและวิชาการ เช่น การตรวจวิเคราะห์อาหาร การควบคุมและประกันคุณภาพ การวิจัย และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.4 มีทักษะในภาคปฏิบัติที่ได้รับการฝึกฝน ตามเนื้อหาสาระสาคัญของสาขาวิชา
กระตุ้นการสร้างคำถามในชั้นเรียน
การตอบคำถามหลังการนำเสนอสัมมนา
1. ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองเเละรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
2. สามารถปรับตัวทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นากลุ่มและสมาชิกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
4. สามารถวางแผนและรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
1. มอบหมายงานรายบุคคลและกาหนดระยะเวลาส่งงาน
2. กระตุ้นการแสดงความคิดเห็นหรือการแสดงออกในชั้นเรียน
1. ส่งงานในเวลาที่กาหนด และคุณภาพของงานเป็นไปตามที่กาหนด
2.สร้างคาถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมในชั้นเรียน
1. สามารถระบุและนาเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการวิเคราะห์แปลความหมายและเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
2. สามารถสรุปประเด็นและสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน รู้จักการเลือกใช้รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสมสาหรับเรื่องและผู้ฟังที่ต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. สามารถระบุ เข้าถึง และคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสาระสาคัญของวิชา นั้น ๆ จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
4. มีวิจารณญานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม และใช้อย่างสม่าเสมอเพื่อการรวบรวมข้อมูล แปลความหมายและสื่อสารข้อมูลข่าวสารและแนวความคิด 
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
6. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและสถานการณ์โลก โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 7. สามารถใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน และภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้อย่างเหมาะสม
1. มอบหมายงานในการสืบค้นหัวข้อทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร แนะนำแหล่งสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและวารสารที่เกี่ยวข้อง
2. นำเสนอข้อมูลในชั้นเรียนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม
1.หัวข้อในการนาเสนอได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ
2. ประเมินความต่อเนื่องของเนื้อหา ความเข้าใจ การสรุปประเด็นปัญหา ด้วยสื่อที่เหมาะสม
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 มีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 1.2 แสดงออกอย่างสม่ำเสมอถึงความซื่อสัตย์สุจริต 1.3 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 1.4 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 1.5 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 2.2 มีความรู้ในสาขาวิชาอื่น ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การบริหารจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 2.4 รู้กฎระเบียบ ข้อกำหนดทางเทคนิค รวมถึงการปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 3.1 มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศ แนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อสรุปที่ได้ในการแก้ไขปัญหา หรืองานอื่น ๆ โดยไม่ต้องอาศัยคำแนะนำ 3.2 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ในการวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนวทางแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ 3.3 สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจ ในบริบททางวิชาชีพและวิชาการ เช่น การตรวจวิเคราะห์อาหาร การควบคุมและประกันคุณภาพ การวิจัย และงานอื่น ๆ ที่ 3.4 มีทักษะในภาคปฏิบัติที่ได้รับการฝึกฝน ตามเนื้อหาสาระสำคัญของสาขาวิชา 4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองเเละรับผิดชอบงานในกลุ่ม 4.2 สามารถปรับตัวทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.3 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 4.4 สามารถวางแผนและรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 5.1 สามารถระบุและนำเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการวิเคราะห์แปลความหมายและเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 5.2 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน รู้จักการเลือกใช้รูปแบบของการนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับเรื่องและผู้ฟังที่ต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5.3 สามารถระบุ เข้าถึง และคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของวิชา นั้น ๆ จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 5.4 มีวิจารณญานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม และใช้อย่างสม่ำเสมอเพื่อการรวบรวมข้อมูล แปลความหมายและสื่อสารข้อมูลข่าวสารและแนวความคิด 5.5 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 5.6 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและสถานการณ์โลก โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 5.7 สามารถใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน และภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้อย่างเหมาะสม 6.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการรวมถึงความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่มมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
1 BSCFT103 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.3, 1.4, 1.5, 4.1 ประเมินจากการส่งงานตามกาหนดเวลา เช่น การส่งหัวข้อสัมมนา การส่งบทคัดย่อ การส่งรายงาน / การเข้าชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอและการซักถาม 1-15 30%
2 2.1, 2.3, 3.1, 4.4, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 ประเมินจากการนำเสนอหัวข้อสัมมนา (บุคลิกภาพ การนำเข้าสู่เนื้อหา ลำดับความต่อเนื่องของเนื้อหา ความน่าสนใจและชัดเจนของสื่อ การตอบคำถาม) 5-15 50%
3 1.3, 5.2, 5.3,5.7 รายงานสัมมนา 17 20%
ณัฐพงศ์ เกศมาริษ. 2545. เทคนิคการนาเสนออย่างมืออาชีพ. เอ็กซเปอร์เน็ท. กรุงเทพฯ. สมจิตร เกิดปรางค์. 2545. การสัมมนา. โรงพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ : กรุงเทพฯ.
วารสารภาษาอังกฤษ เช่น Journal of Food Science, Food Technology, Journal of Food Engineering, Food Chemistry, Food Science and Technology, Meat Science เอกสารงานวิจัยเต็มจากฐานข้อมูลต่าง ๆ เช่น http://tdc.thailis.or.th/tdc/, www.sciencedirect.com, www.springerlink.com เป็นต้น
ไม่มี
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทาโดยนักศึกษา รวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ได้จัดกิจกรรมในการนาแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษา
1.1 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
1.2 ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางอื่น เช่น เวปบอร์ดมหาวิทยาลัย/ facebook รายวิชา เป็นต้น
- ทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรม KM ระหว่างอาจารย์ผู้สอน หรือจากความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อนาไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
อาจารย์ผู้สอนมีการประเมินความเหมาะสมของการให้คะแนนและเกณฑ์วัดผลการเรียนรู้ 
ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 จากผู้ทรงคุณวุฒิและนักศึกษา