วัชพืชและการควบคุม

Weeds and Their Controls

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญ การจำแนกชนิดชีววิทยาและนิเวศวิทยาของวัชพืชหลัก วิธีการป้องกันกำจัดวัชพืช ประเภทและสรีรวิทยาการทำงายของสารเคมีกำจัดวัชพืชและความปลอดภัยในการใช้งาน
เพื่อให้มีความทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ การจำแนกชนิดชีววิทยาและนิเวศวิทยาของวัชพืชหลัก วิธีการป้องกันกำจัดวัชพืช ประเภทและสรีรวิทยา การทำงายของสารเคมีกำจัดวัชพืชและความปลอดภัยในการใช้
1
      - มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม,จริยธรรม

      - มีวินัยขยันอดทนตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง,สังคม,และสิ่งแวดล้อม
- มีการสอนสอดแทรกหรือยกตัวอย่างประกอบในขณะสอนเนื้อหาโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม

- กำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น ให้เข้าห้องเรียนตรงเวลาและเข้าเรียนสม่ำเสมอ

- ให้มีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายและมีความซื่อสัตย์ในการสอบ
    - ร้อยละ 95 ของนักศึกษาเข้าเรียนตรงเวลา

    - ร้อยละ 95 ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่อาจารย์กำหนด

    - ร้อยละ 99 นักศึกษาส่งงานมอบหมาย

    - ร้อยละ100 นักศึกษาไม่มีการทุจริตในการสอบ
- มีความรู้สามารถบอกความหมายของวัชพืช การจำแนกประเภทของวัชพืช ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของวัชพืช การแก่งแย่งแข่งขันระหว่างวัชพืชกับพืชปลูก   ความเสียหายที่เกิดจากวัชพืชได้
  - มีความรู้เรื่องวิธีการควบคุมวัชพืชแบบต่างๆ ทั้งในพื้นที่ทำการเกษตรและนอกพื้นที่ทำการเกษตร

- มีความรู้เรื่องการจำแนกประเภทสารกำจัดวัชพืช ข้อดีและข้อเสียของการใช้สารกำจัดวัชพืช คุณสมบัติของสารกำจัดวัชพืช การเลือกทำลายของสารกำจัดวัชพืช      อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการพ่นสารกำจัดวัชพืช และวิธีการใช้สารกำจัดวัชพืชที่ถูกต้อง

-มีความเข้าใจสามารถอธิบายตลอดจนประยุกต์ใช้วิธีการควบคุมกำจัดวัชพืชแบบผสมผสานได้อย่างเหมาะสม
-การบรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง เรื่องความสำคัญของวัชพืช การจำแนกประเภทและชนิดของวัชพืชชีววิทยาและนิเวศวิทยาของวัชพืช การแก่งแย่งแข่งขันระหว่างวัชพืชกับพืชปลูก ความเสียหายที่เกิดจากวัชพืช วิธีการควบคุมวัชพืช การจำแนกประเภทสารกำจัดวัชพืช ข้อดีและข้อเสียของการใช้สารกำจัดวัชพืชคุณสมบัติของสารกำจัดวัชพืช การเลือกทำลายของสารกำจัดวัชพืช อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการพ่นสารกำจัดวัชพืช และวิธีการใช้สารกำจัดวัชพืช โดยใช้ powerpoint ให้นักศึกษาได้ชมคลิปวิดีทัศน์จากสื่อออนไลน์ และการถาม-ตอบในชั้นเรียน
-การปฏิบัติ ให้นักศึกษาดูตัวอย่างต้นวัชพืชชนิดต่างๆ ลักษณะส่วนขยายพันธุ์ของวัชพืชแบบต่างๆ ศึกษาวิธีการประเมินความหนาแน่นของวัชพืชและความเสียหายในแปลงปลูกพืช ศึกษาวิธีการป้องกันกำจัดวัชพืชแบบต่างๆในแปลงปลูกพืชเศรษฐกิจ ทดลองใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและเครื่องพ่นสารกำจัดวัชพืช การล้างทำความสะอาดและการดูแลรักษาเครื่องพ่นสารกำจัดวัชพืช ทดลองการคำนวณปริมาณสารกำจัดวัชพืช ทดลองใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชประเภทใช้พ่นทางใบและพ่นทางดิน
- โดยการสอบย่อย ภายหลังการเรียนในแต่ละบทจบ
 
- โดยการสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค

- โดยการประเมินผลการปฏิบัติในห้องทดลอง และในแปลงทดลอง 

- โดยการตรวจงานมอบหมาย การทำรายงาน แบบฝึกหัด การนำเสนอ

- โดยประเมินจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และในแปลงทดลอง
      - ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับวัชพืชและวิธีการควบคุมที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ
ฝึกทักษะการวิเคราะห์ข้อดีและข้อจำกัดของควบคุมวัชพืช รวมทั้งวิธีการใช้สารกำจัดวัชพืชและการผสมผสานวิธีการอื่นที่ไม่ใช้สารกำจัดวัชพืช โดยการไปศึกษาจากสภาพจริงในแปลงเกษตรกรหรือในแปลงทดลอง
- ประเมินจากความสนใจตั้งใจในการศึกษาและการปฏิบัติในแปลง การซักถามปัญหาและการเสนอความคิดเห็น

- ประเมินจากความครบถ้วนถูกต้องและคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย
- มอบหมายงานให้ทำเป็นกลุ่มและนำเสนอหน้าชั้นเรียน

- มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- สามารถทำงานเป็นกลุ่มและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างมีระบบ

- สามารถนำความรู้ในศาสตร์มาเสนอแนวทางช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
- แบ่งกลุ่มในการศึกษาความหนาแน่นของวัชพืช การพ่นสารเคมีกำจัดวัชพืชในแปลงทดลอง การทดลองใช้อุปกรณ์ การทำความสะอาดและการบำรุงรักษาเครื่องพ่นสารกำจัดวัชพืช
 - ประเมินผลจากกระบวนทำงาน ความร่วมมือและผลงานที่ทำเป็นกลุ่ม เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
- การประเมินความหนาแน่นของวัชพืช โดยการประเมินด้วยสายตาเป็นร้อยละของปริมาณวัชพืชที่งอกอยู้ในพื้นที่ การนับจำนวนวัชพืชต่อพื้นที่แล้วหาค่าเฉลี่ย การชั่งนำ้หนักสดของวัชพืชต่อพื้นที่และหาค่าเฉลี่ย นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อเสนอแนวทางการประเมินความหนาแน่นวัชพืชที่ทำได้ง่าย ประหยัดเวลาและแรงงาน

- การคำนวณปริมาณสารกำจัดวัชพืชประเภทใช้พ่นทางใบ และประเภทที่ใช้พ่นทางดิน ที่จะต้องใช้ต่อหน่วยพื้นที่หรือต่อถังพ่น ให้ถูกต้องตามอัตราแนะนำ
อธิบายหลักการ และวิธีการคำนวณในกรณีต่างๆ ให้ฝึกปฏิบัติจริงในสภาพแปลง ให้ทำรายงาน และทำแบบฝึกหัดคำนวณ
ประเมินความเข้าใจในหลักคิดวิเคราะห์ และความถูกต้องของผลการคำนวณ
การรับรู้ เข้าใจ การทำตามแบบหรือคำแนะนำได้อย่างถูกต้อง การแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
การอธิบายประกอบการสาธิตการศึกษาหาชื่อท้องถิ่นและชื่อวิทยาศาสตร์ของวัชพืชจากเว็บไซต์ต่าง ๆ การอ่านฉลากและทำความเข้าใจคำแนะนำต่างๆที่ภาชนะบรรจุสารกำจัดวัชพืช การผสมสารกำจัดวัชพืชกับนำ้ก่อนเทลงถังพ่น  การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย การทำความสะอาด ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือกำจัดวัชพืชและเครื่องพ่นสารกำจัดวัชพืชที่ถูกต้อง
- ประเมินจากความถูกต้องของชื่อท้องถิ่น ชื่อวิทยาศาตร์ และภาพชนิดวัชพืชที่อยู่ในรายงาน หรืองานที่มอบหมาย

- ประเมินความรู้ความเข้าใจการอ่านฉลากบรรจุภัณฑ์สารกำจัดวัชพืชจากการฝึกให้แนะนำการใช้สารกำจัดวัชพืชแต่ละชนิดหน้าชั้นเรียน

- ประเมินความถูกต้องของการฝึกผสมสารกำจัดวัชพืช การทำความสะอาด และการดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือกำจัดวัชพืช
 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา สอดแทรกในการบรรยาย การบรรยาย ชมวิดีโอ ให้ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเอง การบรรยาย มอบหมายงาน มอบหมายงานกลุ่ม และรายงานส่วนบุคคล การบรรยาย ให้ทำแบบฝึกหัด ทำการทดลอง
1 BSCAG109 วัชพืชและการควบคุม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ความรู้ความเข้าใจแต่ละบทเรียน สอบย่อยก่อนการเรียนแต่ละสัปดาห์ 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14 10
2 ทักษะทางปัญญา ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติ รายงานผลทดลอง การนำเสนอหน้าชั้นเรียน 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16 20
3 ความรู้ความเข้าใจ ทักษะทางปัญญา สอบกลางภาค 8 25
4 ทักษะเชิงตัวเลข การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ งานมอบหมาย ภาพวัชพืช แบบฝึกหัดการคำนวณ 8 และ 15 10
5 ทักษะพิสัย สอบปฏิบัติ การตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือ การทำความสะอาดและการดูแลบำรุงรักษาเครื่องพ่นสารกำจัดวัชพืช 16 10
6 ความรู้ความเข้าใจ ทักษะทางปัญญา ทักษะเชิงตัวเลข สอบปลายภาค 17 25
1. พรชัย เหลืองอาภาพงศ์ (2540) วัชพืชศาสตร์ โรงพิมพ์ลินคอร์น กรุงเทพฯ
2. รังสิต สุวรรณเขตนิคม (2545) สารป้องกันกำจัดวัชพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
3. ทศพล  พรพรหม (2559) สารป้องกันกำจัดวัชพืช : หลักการและกลไกการทำลายพืช สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
4. อาณัฐ  ตันโช (2560) ตำราเกษตรกรรมประยุกต์: แนวคิด หลักการ เทคนิคปฏิบัติ
ข้อมูลข่างสาร คำแนะนำ ระเบียบ ประกาศ กฏหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียน การจำหน่าย การใช้สารกำจัดวัชพืช
เว็ปไซต์ของหน่วยงาน องค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัทผู้ผลิตจำหน่ายสารกำจัดวัชพืช และเครื่องมืออุปกรณ์กำจัดวัชพืช  คลิปวีดีโอ เกี่ยวกับวิธีการควบคุมวัชพืช การใช้สารกำจัดวัชพืช การใช้เครื่องมือกำจัดวัชพืช ใน YOUTUBE
ให้นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ได้แก่ วิธีการสอน แบบออนไลน์ และแบบผสมผสาน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่ได้รับพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
ประเมินโดยสาขาวิชาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหรือจากการสังเกตการณ์สอนโดยอาจารย์ในสาขาวิชา พืชศาสตร์
 
มหาวิทยาลัยจัดอบรมวิธีการเตรียมการสอนแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม RMUTL EDUCATION และ MICROSOFT TEAMS 
สาขาวิชากำหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิภาพของรายวิชาแล้วจัดทำรายงานเมื่อสอนจบภาคเรียนนอกจากนี้ควรกำหนดให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมการประเมินผลการสอนแแบออนไลน์หรือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ควรมีการประชุมอาจารย์ทั้งสาขาวิชาเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
สาขาวิชามีคณะกรรมการประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนนโดยการสุ่มรายวิชาภายในรอบเวลาของหลักสูตร
โดยพิจารณาจากผลประเมินการสอนแบบออนไลน์ และแบบผสมผสาน โดยนักศึกษา,ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา,การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอนหลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาอาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานรายวิชาเสนอต่อที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงพร้อมนำเสนอ สาขาวิชา/คณะเพื่อใช้ในการสอนครั้งต่อไป