คณิตศาสตร์พื้นฐาน

Fundamental Mathematics

เข้าใจเกี่ยวกับเลขยกกำลังและฟังก์ชันตรีโกณมิติ เข้าใจเกี่ยวกับเซตและความน่าจะเป็นเบื้องต้น เข้าใจเกี่ยวกับเมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์ เข้าใจเกี่ยวกับฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง เข้าใจเกี่ยวกับอนุพันธ์ของฟังก์ชัน เข้าใจเกี่ยวกับปริพันธ์ของฟังก์ชัน เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ
เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้คณิตศาสตร์เพียงพอที่จะไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ รวมถึงเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ และฝึกให้เป็นคนมีเหตุผลและรอบคอบ
ทบทวนเลขยกกำลังและฟังชันตรีโกณมิติ เซต ความน่าจะเป็นเบื้องต้น เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชันและลิมิต การหาค่าอนุพันธ์ การหาปริพันธ์ฟังชันพีชคณิต
 
Logarithm, trigonometric functions, set, probability, matrix and determinant  relation , function and limit , derivative and Algebraic integrals
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
-  การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)     
-  การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole - Class Discussion)
-  บรรยายโดยสอดแทรกจิตสำนึกสาธารณะ เช่น เรื่องความสะอาดในห้องเรียน
-  งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
-  การสังเกต
-  สังเกตพฤติกรรม
-  แบบประเมิน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล