การประกันคุณภาพทางการศึกษา

Educational Quality Assurance

เพื่อให้นักศึกษา
1. รู้ความหมายและความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
2. เข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
3. เข้าใจมาตรฐานการอาชีวศึกษาและระบบการประกันคุณภาพด้านอาชีวศึกษา
4. เข้าใจหลักการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
5. เข้าใจการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
6. มีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพครู
          เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ขั้นพื้นฐาน เข้าใจในเรื่องความสำคัญของการประกันคุณภาพของการศึกษาภายในและภายนอก มาตรฐานการอาชีวศึกษาและการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษาที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการอาชีวศึกษาและตัวบ่งชี้
          ศึกษาเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพของการศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ องค์ประกอบในการประกันคุณภาพของการศึกษาทุกระดับรวมทั้งการเตรียมการเพื่อการตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษา รายงานการประเมินตนเอง และวิธีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของอาชีวศึกษา
- อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาในชั่วโมงแรกของการเรียนการสอน และให้คำปรึกษาผ่านทางไลน์
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการเป็นรายบุคคลตามความเหมาะสม
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม ตระหนักในความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรม  มีจรรยาบรรณวิชาชีพตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้
        1.1.1  มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม  (· ผลการเรียนรู้ข้อ 1.1)
        1.1.2  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ (· ผลการเรียนรู้ข้อ 1.2)
        1.1.3  มีวินัย  ขยัน  อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง  สังคม และสิ่งแวดล้อม (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.3)
        1.1.4  เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.4)
        1.2.1 สอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม         
        1.2.2 เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
        1.2.3 ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด        
        1.2.4 ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ
       1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในภาพเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม       
       1.3.2 ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร       
       1.3.3 ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ       
       1.3.4 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย       
       1.3.5 ประเมินจากคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย ที่สะท้อนถึงความตั้งใจ ความรับผิดชอบของนักศึกษา (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.2,1.4)       
       1.3.6 มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
       2.1.1 ความสำคัญของการประกันคุณภาพของการศึกษา
       2.1.2 หลักการและกระบวนการการดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพของการศึกษา
       2.1.3 มาตรฐานการศึกษาและองค์ประกอบของการประกันคุณภาพของการศึกษา 
       2.1.4 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและการเขียนรายงานการประเมินตัวเอง 
       2.1.5 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของอาชีวศึกษา
       2.1.6 มีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพครู
       2.1.7 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง (· ผลการเรียนรู้ข้อ 2.3)     
       2.2.1 บรรยาย 
       2.2.2 ค้นคว้ารายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยเทคนิค  
       2.2.3 การทำงานกลุ่มและนำเสนอโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
       2.2.4 อภิปรายผลจากการศึกษาตัวอย่างรายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยเทคนิคศึกษา
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ด้วยวิธีดังนี้
       2.3.1 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
       2.3.2 ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย
       2.3.3 ประเมินจากการที่นำเสนอหน้าชั้นเรียน 
       3.1.1   มีทักษะการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิชาชีพในเรื่อง (· ผลการเรียนรู้ข้อ 3.1)
             3.1.1.1  การค้นคว้ารายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยเทคนิค
             3.1.1.2  การเขียนรายงานการประเมินตนเองตัวบ่งชี้ด้านการเรียนการสอน
             3.1.1.3  การตรวจรายงานการประเมินตนเอง
       3.1.2  มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบในประเด็นการจัดทำแผนพัฒนาการเรียนรู้กับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและตัวบ่งชี้ (· ผลการเรียนรู้ข้อ 3.2)
       3.2.1  การมอบให้นักศึกษา (· ผลการเรียนรู้ข้อ 3.1, 3.2)
               3.2.1.1 การค้นคว้ามาตรฐานการสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค หรืออาชีวศึกษา
               3.2.1.2 การค้นคว้ารายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยเทคนิค หรืออาชีวศึกษา
               3.2.1.3 ฝึกการเขียนรายงานการประเมินตนเองตัวบ่งชี้ด้านการเรียนการสอน
       3.2.2  อภิปรายกลุ่ม และรายงานทางเอกสาร
       3.2.3  การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
       3.3.1  ประเมินผลจากการทำงาน/การบ้าน
       3.3.2  วัดผลจากการประเมินจากรายงาน  การนำเสนอผลงาน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม
       3.3.3  วัดผลจากการสอบภาคทฤษฎี
      4.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี ( ผลการเรียนรู้ข้อ 4.1)      
      4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( ผลการเรียนรู้ข้อ 4.2)
      4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม ( ผลการเรียนรู้ข้อ 4.3)
      4.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม ( ผลการเรียนรู้ข้อ 4.4)
       4.2.1 มอบหมายงานให้ค้นคว้าทำรายงานเป็นกลุ่มและส่งภายในกำหนดเวลา
       4.2.2 มอบหมายให้รายงานหน้าชั้นและมีการอภิปรายยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมชั้นเรียน  
       4.3.1 พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน
       4.3.2 การส่งงานภายในกำหนด
       4.3.3 พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
       4.3.4 มีการแสดงออกของหลักการในการสรุปประเด็นที่เด่นชัด
       5.1.1  สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม ( ผลการเรียนรู้ข้อ 5.1)
       5.1.2  สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม  (ผลการเรียนรู้ข้อ 5.2)            
       5.1.3  สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ( ผลการเรียนรู้ข้อ 5.3)
       5.2.1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร
       5.2.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาข้อมูล      
       5.2.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการนำเสนอผลงาน       
       5.2.4 การนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียนเพื่อสะท้อนถึงการใช้สารสนเทศและภาษาในการสื่อสาร
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา ดังนี้
       5.3.1 พิจารณาจากเนื้อหาในสื่อที่นำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน
       5.3.2 พิจารณาจากการเนื้อหาในเล่มรายงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล
       5.3.3 พิจารณาจากการใช้สื่อในการนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน
       5.3.4 พิจารณาจากการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
       5.3.5 พิจารณาจากการเข้าใช้ระบบเทคโนโลยีการศึกษาที่กำหนด
       6.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม ( ผลการเรียนรู้ข้อ 6.1)            
       6.2 มีทักษะด้านการสอนในสายวิชาชีพที่เด่นชัด ( ผลการเรียนรู้ข้อ 6.2)
 
6.2 กลยุทธ์ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย (เน้นผลการเรียนรู้ข้อ 6.2)             
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้ความรู้จากที่เรียนมาการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ดังข้อต่อไปนี้                          
       6.2.1 กำหนดรูปแบบการนำเสนองานหน้าชั้นเรียน เพื่อให้นักศึกษาสะท้อนความรู้ที่ (· ผลการเรียนรู้ข้อ 6.2)              
       6.2.2 กำหนดให้นักศึกษาทำรายงานการประเมินตนเอง
       6.3.1 ประเมินพฤติกรรมการการทำรายงานการประเมินตนเอง
       6.3.2 การประเมินจากการนำเสนองานหน้าชั้นเรียน
       6.3.3 มีการประเมินผลการทำงานในภาคปฎิบัติ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2
1 30023302 การประกันคุณภาพทางการศึกษา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1-2.3 สอบกลางภาค, สอบปลายภาค 9,17 30%, 30%
2 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.2, 4.2,4.4, 5.2 การทำงานกลุ่ม ค้นคว้าและการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย 1. รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยเทคนิค 2.การเขียนรายงานการประเมินตัวเองตามตัวบ่งชี้ที่กำหนด 3. การตรวจรายงานการประเมินตนเอง การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 20%
3 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.2, 4.2,4.4, 5.2 การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน และกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม ตลอดภาคการศึกษา 10%
4 1.3 การเช็คชื่อการเข้าชั้นเรียน การแต่งกายและการทำผิดวินัย ตลอดภาคการศึกษา 10%
          1. กระทรวงศึกษาธิการ. (2562). เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พ.ศ.2562. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 
          2. กระทรวงศึกษาธิการ. (2562). เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2562. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการการอาชีวศึกษา.
          3. กระทรวงศึกษาธิการ. (2562). เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2562. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการการอาชีวศึกษา.
          4. กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ.
          5. กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2546. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการการอาชีวศึกษา.
          6. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
          7. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (2561). แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.
          8. สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (2559). คู่มือการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559. กรุงเทพฯ: สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ.
          9. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (2560). แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 - 2579. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.
          10. สุภัทรา เอื้อวงศ์. (ม.ป.ป). เอกสารประกอบการสอนหน่วยที่ 10 การประกันคุณภาพการศึกษา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.
          11. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). (2554). คู่มือผู้ประเมินเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามด้านการอาชีวศึกษา (พ.ศ.2554-2558). กรุงเทพฯ:ออฟเซ็ท พลัส จำกัด.
          12. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). (2554). คู่มือผู้ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ด้านการอาชีวศึกษา ฉบับสถานศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน พ.ศ. 2554). กรุงเทพฯ: ออฟเซ็ท พลัส จำกัด.
          13. คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ. (2561). ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580). กรุงเทพฯ: คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ.
          14. รุ่ง แก้วแดง. (2544). ประกันคุณภาพการศึกษาทุกคนทำได้ไม่ยาก. กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช.
ติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้          
          1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน          
          1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา          
          1.3 ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ดที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้          
          2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน หรือการสังเกตการณ์จากคณะผู้ประเมิน          
          2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา          
          2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
          หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้          
          3.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อหาแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับสภาพรายวิชาและการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกัน          
          3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน  
          ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ซึ่งได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาดังนี้          
          4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร          
          4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม    
          จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้          
          5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปีหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ตามข้อ 4
          5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ