การออกแบบแอพพลิเคชั่น

Application Design

- ซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ อดทน และตรงต่อเวลา - มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพออกแบบสื่อสาร ไม่คัดลอกผลงานของบุคคลอื่นมาเป็นของตน - มีความรู้ ความเข้าใจ ทั้งด้านทฤษฎี และหลักการปฏิบัติ เกี่ยวกับการออกแบบแอพพลิเคชั่น - สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ของการออกแบบแอพพลิเคชั่น กับความรู้ในศาสตร์สาขาอื่น - มีทักษะในการนำความรู้มาใช้ในการสร้างสรรค์งานออกแบบแอพพลิเคชั่น ได้อย่างเป็นระบบ - มีมนุษยสัมพันธ์ และมารยาททางสังคมที่ดี สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี - สามารถทำงานเป็นทีม วิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม - รู้หลักการสื่อสาร และสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
ปรับปรุงโดยการเพิ่มการทำแอพพลิเคชั่นในระบบออนไลน์มากขึ้น
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีและระบบปฏิบัติการต่างๆ ที่ใช้ในเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา พื้นฐานการเขียนโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในปัจจุบัน ศึกษาแนวทางในการออกแบบ ทดสอบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ในรูปแบบต่างๆ
ต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการและนัดหมายล่วงหน้า)
- มีจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม - มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพและวิชาการไม่ลอกเลียนงานผู้อื่น - มีวินัย และตรงต่อเวลา และความขยันหมั่นเพียร - เคารพในสิทธิคุณค่าของความเป็นมนุษย์ โดยรับฟังความคิดเห็น ไม่ดูถูกเหยียดหยามผู้อื่น
- การเช็คชื่อเข้าชั้นเรียน - บรรยายเรื่องการลอกเลียนผลงาน การจ้างงาน และข้อตกลงร่วมกันในการเรียน - ปฏิบัติงาน
- การเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลา การแต่งกาย - ประเมินจากผลงานปฏิบัติ - ประเมินจากพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน - การส่งงานตามกำหนดที่มอบหมาย
- มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบแอพพลิเคชั่น - สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของการออกแบบแอพพลิเคชั่น - สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ของการออกแบบแอพพลิเคชั่น กับความรู้ในศาสตร์สาขาอื่น
- บรรยาย อภิปรายในชั้นเรียนและการถามตอบ - สาธิตและฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติงาน - ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง
- ประเมินจากเอกสารรายงาน - ประเมินจากการสอบข้อเขียน - ประเมินจากการสอบปฏิบัติ
- มีทักษะการปฏิบัติงานจากการวิเคราะห์ ประยุกต์ความรู้ในการออกแบบแอพพลิเคชั่น - มีทักษะในการนำความรู้มาใช้ในการสร้างสรรค์งานออกแบบแอพพลิเคชั่นได้อย่างเป็นระบบ
- การปฏิบัติงาน และนำเสนอแนวคิดอย่างมีระบบ - ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง
- ประเมินจากผลงานปฏิบัติ ถูกต้องตามขั้นตอน - ประเมินจากเอกสารรายงาน
- มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาททางสังคมที่ดีงาม - มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ - สามารถทำงานเป็นทีมและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม - สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
- บรรยาย - ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบในแต่ละกลุ่ม
- ประเมินจากผลงานปฏิบัติ - ประเมินจากพฤติกรรมการเรียน - ประเมินผลจากการร่วมมือในการประชุม และการทำกิจกรรมของกลุ่ม
- สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม - สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม - สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
- นำเสนอ และการปฏิบัติงาน
- ประเมินจากการนำเสนอโครงงาน - ประเมินผลจากเอกสารรายงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะทางปัญญา 4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3
1 43012019 การออกแบบแอพพลิเคชั่น
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1(2),1(3),1(4) 4(1) การเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง ตลอดภาคเรียน 10
2 1(2),1(3) การส่งงานตามเวลาที่กำหนด ความซื่อสัตย์ในการทำงานและการอ้างอิง ตลอดภาคเรียน 5
3 1(2),1(3) 2(1),2(3) 3(1)-3(3) 5(2),5(3) ผลงานรายบุคคล (แบบฝึกหัด โครงงาน) ตลอดภาคเรียน 35
4 1(1),1(2),1(3) 2(1),2(3) 3(1)-3(3) 4(1)-4(4) 5(2),5(3) ผลงานกลุ่ม (โครงงาน) ตลอดภาคเรียน 20
5 1(4) 5(1),5(3) การนำเสนอ 8, 16 5
6 1(2) 2(1) 3(1)-3(3) 5(1),5(2) การสอบข้อเขียน (สอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค สอบปลายภาค) 9,14,17 25
- เอกสารประกอบการสอน
Responsive web design with Adobe Photoshop. Rose, Don.
สร้างเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซแบบ Responsive ด้วย PHP Bootstrap + E-Commerce ฉบับสมบูรณ์. จีราวุธ วารินทร์
Online resources:
Bootstrap Tutorial
http://www.w3schools.com/bootstrap/default.asp
Bootstrap Guide
http://getbootstrap.com/
- Mobile/Responsive Web Design Tester https://chrome.google.com/webstore/detail/responsive-web-design-tes/objclahbaimlfnbjdeobicmmlnbhamkg
เน้นการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของผู้เรียนโดยใช้วิธีการดังนี้ 1.1 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 1.2 การแสดงความคิดเห็น 1.3 การส่งข้อเสนอส่วนตัวให้ผู้สอน โดยการเขียนแสดงความคิดเห็นในการสอน ผ่านช่องทางต่างๆ                      1.4 การประเมินตนเองของผู้เรียน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 2.1 ผลการเรียนของนักศึกษา 2.2 ผลการประเมินตามข้อ 1 2.3 การพัฒนาการทำงานของนักศึกษา 2.4 อาจารย์ผู้สอนประเมินตัวเอง ความพึงพอใจการสอน ความเหมาะสมของการเตรียมการสอน ข้อควรปรับปรุงในการสอนครั้งต่อไป
3.1 บันทึกการสอนเพื่อเสนอการปรับปรุงแก้ไข 3.2 การประชุมคณาจารย์เพื่อปรับปรุงการสอน โดยใช้ข้อมูล ผลการประเมินของนักศึกษา ผลการเรียนของนักศึกษา การประเมินผลตนเอง บันทึกการสอน
4.1 ทวนสอบความถูกต้องของคะแนนอาจารย์ โดยประกาศคะแนนแต่ละส่วนให้นักศึกษาทวนสอบของตัวเอง เพื่อปรับปรุงแก้ไข 4.2 อาจารย์ทวนสอบการให้คะแนนกับพฤติกรรมของนักศึกษา 4.3 นักศึกษาประเมินตนเอง 4.4 ทวนสอบโดยกรรมการทวนสอบประจาหลักสูตร (สุ่มตรวจ)
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชาในภาคการศึกษาต่อไป ในเรื่อง เนื้อหา ลำดับการสอน และวิธีประเมินผลการสอน