เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

Industrial Beverage Crops Production Technology

เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้าน
1. มีความรู้และทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญ แหล่งปลูก สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เทคโนโลยีการผลิต และการเก็บเกี่ยว การแปรรูป และการตลาดของพืชไร่อุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ
2. สามารถนำความรู้และทักษะเกี่ยวกับพืชไร่อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ไปประยุกต์ไปใช้ในการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรมเครื่องดื่มได้จริง
3. มีความสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเลือกใช้วิธีการ และเครื่องมือสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้อย่างเหมาะสม
5. มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพืชไร่อุตสาหกรรมเครื่องดื่มอันเป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนำความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเอาเทคโนโลยีไปใช้ในการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรมเครื่องดื่มโดยมีการนำเอาผลงานวิจัยใหม่ๆ มาเพิ่มเติมในเนื้อหาของรายวิชาให้ทันสมัยสอดคล้องกับการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรมเครื่องดื่มในปัจจุบัน
   เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว ต้องศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญและการใช้ประโยชน์ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและสรีรวิทยาการเจริญเติบโต เทคโนโลยีการปลูกและดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปผลผลิต สภาวการณ์ตลาดและการจำหน่ายของพืชไร่อุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่สำคัญ เช่น ชา กาแฟ ข้าวบาร์เลย์ ฯลฯ
   Study and practice of important, beneficial, the suitable environment, physiology of growth and development, cultivation and management technology, harvesting and post harvesting management, product processing, and marketing of important   industrial beverage crops such as tea, coffee, barley etc.
วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 15.00 – 17.00 น. อาคารเมล็ดพันธุ์พืช/อาคารพืชผัก
1. มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรมเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
3. มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
4. สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมเชิงวิชาการหรือวิชาชีพที่ซับซ้อนโดยสามารถวางแผนจัดลำดับความสำคัญได้
5. เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
6. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1. ใช้การสอนแบบสื่อสารสองทาง เปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งคำถามหรือตอบคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม  ในชั้นเรียน
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษา ตัวอย่างที่ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการประพฤติที่ผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพ
3. อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง  ให้ความสำคัญต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ การมีวินัยเรื่องเวลา การเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา
1. การตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียน การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียนและการส่งรายงาน
2. ประเมินการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น โดยนักศึกษาอื่นๆ ในรายวิชา
3. นักศึกษาประเมินตนเอง
1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหา
2. สามารถเชื่อมโยงทฤษฎีความรู้ ความเข้าใจ เข้ากับงานวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้ง
3. สามารถสร้างความรู้ใหม่ๆ ตลอดจนสามารถประยุกต์ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
4. มีความรู้และตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อวิชาชีพ
1. ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่ การสอนบรรยายร่วมกับการสื่อสารสองทาง โดยเน้นให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม
2. การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Co-Operative Learning)
3. การสอนแบบศึกษาด้วยตนเองศึกษาจากหนังสือ ตำรา  และสื่อสารสนเทศ  เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้มา สรุป อภิปราย มีการทำรายงานเป็นรายบุคคล และการนำเสนอรายงานสัมมนา พร้อมตอบข้อซักถามได้
1. การนำเสนอรายงานที่สอดคล้องกับบทเรียน
1. มีทักษะในการนำความรู้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์เป็นระบบ
2. สามารถพัฒนาความคิดใหม่ ๆ โดยบูรณาการความรู้ที่ศึกษาตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัยในสาขากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process) 
2. การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL)
3. การสอนแบบบรรยาย ฝึกตอบปัญหาในชั้นเรียนและการแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาและความสำคัญของหัวข้อที่นักศึกษาสนใจศึกษา และระดมสมองในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
1. ประเมินจากการตอบปัญหา
2. การนำเสนอรายงานที่สอดคล้องกับบทเรียน
3. การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน เป็นรายบุคคล
1. มีมนุษย์สัมพันธ์ มารยาทสังคมที่ดี
2. สามารถแก้ไขปัญหาทางวิชาชีพที่มีความซับซ้อนหรือความยุ่งยากระดับสูงได้ด้วยตนเองสามารถตัดสินใจในการดำเนินงานด้วยตนเอง
3. สามารถประเมินตนเองได้รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
4.  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามสามารถทำงานเป็นหมู่คณะรวมทั้งแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
5. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
1. การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
2. การสอนแบบบรรยายผสมผสานศาสตร์ต่าง ๆ 
1. ประเมินจากการตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน เป็นรายบุคคล
1. ทักษะในการใช้ข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาค้นคว้าสรุปและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
3.  สามารถใช้ภาษาไทยและต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process) 
2. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ
1. ความก้าวหน้าของผลงานเขียนทางวิชาการที่ค้นคว้าที่ให้ปฏิบัติตามหัวข้อในแผนการสอน
-
การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานและนำเสนอรายงานสัมมนาวิชาการแบบปากเปล่า
ส่งรายงานที่ได้รับมอบหมาย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 การเขียนรายการการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม การทำรายงาน 8 10 %
2 การสอบกลางภาคการศึกษา ข้อสอบอัตนัย 9 30 %
3 การเขียนรายการการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม และการแปรรูปผลผลิต การทำรายงาน 16 10 %
4 การประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษา การประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม 17 10 %
5 การประเมินพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ ของนักศึกษา การประเมินพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ 17 5 %
6 การประเมินด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่ม โดยนักศึกษาสมาชิกกลุ่ม การประเมินด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่ม โดยนักศึกษาสมาชิกกลุ่ม 17 5 %
7 การสอบกลางภาคการศึกษา ข้อสอบอัตนัย 17 30 %
หนังสือ ตำรา และเอกสารด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม การผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม การแปรรูปผลผลิตพืชไร่อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
เอกสารด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม การผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม การแปรรูปผลผลิต
คำสำคัญ Industrial Beverage Crops Production Technology
ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมใน และนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับและเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
ประเมินโดยสาขาวิชาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน หรือจากการสังเกตการสอนโดยอาจารย์ในสาขาวิชา หรือ การสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา
สาขาวิชากำหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิภาพของรายวิชา แล้วจัดทำรายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ. กำหนดเมื่อสอนจบภาคการศึกษา นอกจากนี้สาขาวิชากำหนดให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอนหรือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  และมีการประชุมอาจารย์ทั้งสาขาวิชาเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
สาขาวิชามีคณะกรรมการประเมินการสอนทำหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาโดยการสุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน ของรายวิชา 60% ของรายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของสาขาวิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร
สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดนพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของภาควิชา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและ   กลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา เสนอต่อหัวหน้าสาขาวิชา เพื่อนำเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสำหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป