พืชไร่เศรษฐกิจ

Economic Field Crops

เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้าน
1.1 รู้ถึงความสำคัญ ชนิดและแหล่งปลูกของพืชไร่ ที่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ
1.2 รู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโต และการผลิตของพืชไร่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ
1.3 เข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิต ศัตรูในระบบนิเวศ และการเก็บเกี่ยวพืชไร่ที่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ
1.4 รู้ถึงวิธีการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาดของพืชไร่ที่สำคัญทางเศรษฐกิจ
1.5 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพืชไร่เศรษฐกิจ อันเป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนำความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเอาเทคโนโลยีไปใช้ในการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ โดยมีการนำเอาผลงานวิจัยใหม่ ๆ มาเพิ่มเติมในเนื้อหาของรายวิชาให้ทันสมัยสอดคล้องกับการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจในปัจจุบัน
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญและประโยชน์ แหล่งปลูก ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมการผลิตและการเก็บเกี่ยว และการตลาดของพืชไร่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ
Study and practice of important, beneficial, cultivated area, botanical characteristics, the suitable environment, production and harvesting of economic field crops. And the marketing of importance economic crops
วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 15.00 – 17.00 น. อาคารเมล็ดพันธุ์พืช/อาคารพืชผัก
1. มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรมเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
3. มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
4. สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมเชิงวิชาการหรือวิชาชีพที่ซับซ้อนโดยสามารถวางแผนจัดลำดับความสำคัญได้
5. เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
6. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
1.ใช้การสอนแบบสื่อสารสองทาง เปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งคำถามหรือตอบคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม  ในชั้นเรียน
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษา ตัวอย่างที่ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการประพฤติที่ผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพ
3. อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง  ให้ความสำคัญต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ การมีวินัยเรื่องเวลา การเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา
1. การตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียน การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียนและการส่งรายงาน
2. ประเมินการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น โดยนักศึกษาอื่นๆ ในรายวิชา
3. นักศึกษาประเมินตนเอง
1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหา
2. สามารถเชื่อมโยงทฤษฎีความรู้ ความเข้าใจ เข้ากับงานวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้ง
3. สามารถสร้างความรู้ใหม่ๆ ตลอดจนสามารถประยุกต์ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
4. มีความรู้และตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อวิชาชีพ
1. ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่ การสอนบรรยายร่วมกับการสื่อสารสองทาง โดยเน้นให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม
2. การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Co-Operative Learning)
3. การสอนแบบศึกษาด้วยตนเองศึกษาจากหนังสือ ตำรา  และสื่อสารสนเทศ  เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้มา สรุป อภิปราย มีการทำรายงานเป็นรายบุคคล และการนำเสนอรายงานสัมมนา พร้อมตอบข้อซักถามได้
1. การนำเสนอรายงานที่สอดคล้องกับบทเรียน
1. มีทักษะในการนำความรู้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์เป็นระบบ
2. สามารถพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยบูรณาการความรู้ที่ศึกษาตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัยในสาขากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process) 
2. การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL)
3. การสอนแบบบรรยาย ฝึกตอบปัญหาในชั้นเรียนและการแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาและความสำคัญของหัวข้อที่นักศึกษาสนใจศึกษา และระดมสมองในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
1. ประเมินจากการตอบปัญหา-ตอบคำถาม
2. การนำเสนอรายงานที่สอดคล้องกับบทเรียน
3. การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน เป็นรายบุคคล
1. มีมนุษย์สัมพันธ์ มารยาทสังคมที่ดี
2. สามารถแก้ไขปัญหาทางวิชาชีพที่มีความซับซ้อนหรือความยุ่งยากระดับสูงได้ด้วยตนเองสามารถตัดสินใจในการดำเนินงานด้วยตนเอง
3. สามารถประเมินตนเองได้รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
4. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามสามารถทำงานเป็นหมู่คณะรวมทั้งแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
5. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
1. การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
2. การสอนแบบบรรยายผสมผสานศาสตร์ต่าง ๆ 
1. ประเมินจากการตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน เป็นรายบุคคล
1. ทักษะในการใช้ข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาค้นคว้าสรุปและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
3. สามารถใช้ภาษาไทยและต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process) 
2. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ  
1. ความก้าวหน้าของผลงานเขียนทางวิชาการที่ค้นคว้าที่ให้ปฏิบัติตามหัวข้อในแผนการสอน
-
1. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานและนำเสนอรายงานสัมมนาวิชาการแบบปากเปล่า
1. ส่งรายงานที่ได้รับมอบหมาย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ความละเอียดของเนื้อหาในรายงาน เรื่องข้าว การทำรายงาน สัปดาห์ที่ 4 3 %
2 ความละเอียดของเนื้อหาในรายงาน เรื่องมันสำปะหลัง การทำรายงาน สัปดาห์ที่ 6 3 %
3 ความละเอียดของเนื้อหาในรายงาน เรื่องอ้อย การทำรายงาน สัปดาห์ที่ 8 3 %
4 การสอบประเมินความรู้เรื่องพืชไร่เศรษฐกิจที่ได้เรียนมา 1. ข้าว 2. มันสำปะหลัง 3. อ้อย สอบกลางภาคการศึกษา สัปดาห์ที่ 9 30 %
5 ความละเอียดของเนื้อหาในรายงาน เรื่องข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การทำรายงาน สัปดาห์ที่ 11 3 %
6 ความละเอียดของเนื้อหาในรายงาน เรื่องถั่วเหลือง การทำรายงาน สัปดาห์ที่ 13 3 %
7 ความละเอียดของเนื้อหาในรายงาน เรื่องปาล์มน้ำมัน การทำรายงาน สัปดาห์ที่ 15 3 %
8 ความละเอียดของเนื้อหาในรายงาน เรื่องมะพร้าว การทำรายงาน สัปดาห์ที่ 17 3 %
9 การสอบประเมินความรู้เรื่องพืชไร่เศรษฐกิจที่ได้เรียนมา 1. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2. ถั่วเหลือง 3. ปาล์มน้ำมัน 4. มะพร้าว การสอบปลายภาค สัปดาห์ที่ 18 30 %
10 การประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษา การประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม สัปดาห์ที่ 18 10 %
11 การประเมินพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ ของนักศึกษา การประเมินพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ สัปดาห์ที่ 18 5 %
12 การประเมินด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่ม โดยนักศึกษาสมาชิกกลุ่ม การประเมินด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่ม โดยนักศึกษาสมาชิกกลุ่ม สัปดาห์ที่ 18 4 %
1. พืชไร่เศรษฐกิจ
1. เอกสารด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ วิทยาการเมล็ดพันธุ์พืชไร่เศรษฐกิจ
1. ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมใน และนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับและเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
1. ประเมินโดยสาขาวิชาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน หรือจากการสังเกตการสอนโดยอาจารย์ในสาขาวิชา หรือ การสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา
1. สาขาวิชากำหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิภาพของรายวิชา แล้วจัดทำรายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ. กำหนดเมื่อสอนจบภาคการศึกษา นอกจากนี้สาขาวิชากำหนดให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอนหรือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  และมีการประชุมอาจารย์ทั้งสาขาวิชาเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
1. สาขาวิชามีคณะกรรมการประเมินการสอนทำหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาโดยการสุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน ของรายวิชา 60% ของรายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของสาขาวิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร
1. สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดนพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของภาควิชา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและ   กลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา เสนอต่อหัวหน้าสาขาวิชา เพื่อนำเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสำหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป