มาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์และความปลอดภัยทางอาหาร

Livestock Farm Standards and Food Safety

เข้าใจห่วงโซ่คุณภาพจากฟาร์มสู่โต๊ะอาหาร เข้าใจระบบการผลิตสัตว์ที่ปลอดภัย เข้าใจการจัดการทางชีวภาพในฟาร์มปศุสัตว์ เข้าใจมาตรฐานฟาร์มสัตว์หรือหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice; GAP) ส าหรับการเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิด


รู้หลักของ Good Manufacturing Practice (GMP) และ Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) รู้เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ได้จากสัตว์
พื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้อง กับ การสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน  และกระตุ้นให้นักศึกษามีการพัฒนาด้านคุณสมบัติ บัณฑิตที่พึงประสงค์ และ การมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
หลักการผลิตทางการเกษตรที่ดี (GAP), มาตรฐานฟาร์มสัตว์แต่ละชนิด การจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์ม หลักการของ Good Manufacturing Practice (GMP) และ Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) มาตรฐานความปลอดภัยของอาหารจากฟาร์มสู่โต๊ะอาหาร และมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ได้จากปศุ สัตว์
วันพุธ เวลา 15.00 - 16.30 น. ห้องพักอาจารย์ e-mail; mamsupanan@gmail.com ทุกวัน Facebook; mam supanan กลุ่ม LFSFS 1-62 LINE; LFSFS 1-62 ทุกวัน
1. ด้านคุณธรรม จรยิ ธรรมที่ต้องพัฒนา(Ethics and Moral)
š1.1 มีจิตส านึกสาธารณะและ ตระหนักในคณุ ค่าของคุณธรรม จริยธรรม
⬤1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือ วิชาชีพ
š1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผดิ ชอบต่อตนเอง สังคมและ สิ่งแวดล้อม
š1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของความเป็นมนุษย์
การสอนแบบมุ่งเน้นให้นักศึกษา เข้าใจและตระหนักถึงจรรยาบรรณ ในการผลิตสินคา้ ปศุสตัว์ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
สังเกตพฤติกรรม พิจารณาจากการ แสดงออก และความเข้าใจระบบการ ผลิตสัตว์แบบปลอดภัยต่อผู้บริโภค
2. ด้านความรู้ที่ต้องได้รับ(Knowledge)
⬤2.1 มีความรู้และความเข้าใจทงั้ ด้าน ทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ ศึกษา
š2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชา ที่ศึกษา
   
การบรรยายประกอบสื่อการสอน และการสืบค้นความรู้จากแหล่ง ความรู้ต่างๆ เพิ่มเติม
การทดสอบความรู้

การสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค
3. ด้านทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา (CognitiveSkills)
⬤3.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ ความรู้ทั้งทาง ด้านวิชาการหรือวชิ าชีพ
š3.2 มีทักษะในการน าความรู้มาคดิ และใช้อย่าง มีระบบ
การให้นักศึกษาไดแ้ สดงออกทาง ความคิด การระดมสมอง การน า ความรู้ที่ได้จากการเรยี น และการ ค้นคว้า มาวิเคราะห์/สังเคราะห์ และสรุปเป็นองค์ความรู้ 
การสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนใน การใช้ทักษะทางปัญญาในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์ความรู้ ต่างๆ
4. ด้านทักษะความสัมพันธร์ ะหวา่ ง บุคคลและ ความรับผดิ ชอบที่ต้องพัฒนา
(Interpersonal Skills and
Responsibility)
š4.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาท สังคมที่ดี
š4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
š4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและ สามารถแก้ไข ข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
⬤4.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มา ช่วยเหลือ สังคม ในประเด็นที่เหมาะสม
การออกแบบกิจกรรมให้นักศึกษา ได้ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจการ ผลิตสัตว์แบบปลอดภัย และหรือ ระบบคณุ ภาพ สู่กลุ่มเป้าหมายด้วย วิธีการต่างๆ อย่างสร้างสรร 
ผลงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์ การกล้า แสดงออกอย่างสร้างสรรสังเกต พฤติกรรมการมสี ่วนร่วมในกิจกรรม ต่างๆ บทบาทการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ ดี  การให้คววามร่วมมือกับกลุ่ม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา (Numerical Analysis, Communicationand
Information Technology Skills)
š5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่ เหมาะสม
⬤5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วเิ คราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
š5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือ ต่างประเทศในการ สื่อสารได้อย่างมี ประสิทธภิ าพ
การมอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า ในเรื่องที่นักศึกษาสนใจ/หัวข้อที่ อาจารย์ผู้สอนกำหนด จากสื่อและ แหล่งความรู้ต่างๆ
พิจารณาจากผลงานการค้นคว้า และ การน าเสนอผลงาน ด้วยการชื่อ เทคโนโลยีในการจดั เตรียมและน าเสนอ อย่างเหมาะสม 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 BSCAG207 มาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์และความปลอดภัยทางอาหาร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ข้อ 1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือ วิชาชีพ - การชื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค การมีจิตสำนึกในการจัดการผลิตปศุสัตว์ที่ ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและปลอดภัย - การไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น โดยไม่มีการอ้างอิง - การมีวินัย/เข้าชั้นเรียน-ส่งรายงานตรงเวลา ทุกสัปดาห์ ร้อยละ ๑๐
2 2.1 มีความรู้และความเข้าใจทงั้ ด้าน ทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ ศึกษา การสอบกลางภาค/ปลายภาค และการทดสอบย่อย ในชั้นเรียน และ ตารางสอบสัปดาห์ที่ ๙ และ ๑๘ ร้อยละ ๔๐
3 3.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ ความรู้ทั้งทาง ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ การนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ อย่างถูกต้องและเหมาะสม ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยประเมินจากคุณภาพ ผลงานที่สะท้อนความตั้งใจ/เอาใจใส่ และความรับผิดชอบ ทุกสัปดาห์ ร้อยละ ๒๐
4 4.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มา ช่วยเหลือ สังคม ในประเด็นที่เหมาะสม การแสดงออกในการมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน การให้ความ ร่วมมือกิจกรรมกลุ่ม การนำความรู้เพื่อช่วยเหลือสังคม /การสร้าง ประโยชน์ต่อสังคม ตามความเหมาะสม ร้อยละ ๑๕
5 5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม การนำเสนองาน/การรายงานและนำเสนอผลงาน/การสื่อสาร การใช้/ เทคโนโลยีที่เหมาะสม/คุณภาพชิ้นงาน ทุกสัปดาห์ ร้อยละ ๑๕
ตำราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน เอกสารประกอบการสอน วิชา มาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์และความปลอดภัยทางอาหาร สื่อการเรียนรู้ผ่านการใช้ สื่อออนไลน์ ที่หลากหลาย
เอกสารและข้อมูลสำคัญที่นักศึกษาจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม พระราชบัญญัติอาหาร พศ. 2552 พร้อมกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ ปรับปรุงปี 2553 โดยกองควบคุมอาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง สาธารณสุข 25533. “ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยการรับรองระบบ GMP และ HACCP” ฝ่ายรับรองโรงงานผลลิตภัณฑ์ปศุ สัตว์เพื่อการส่งออก ส่วนรับรองด้านการปศุสัตว์ ส านักงานพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน สินค้าปศุสัตว์ ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหาร ฉบับที่ 01 แก้ไขครั้งที 00 จ านวน 150 หน้า นิดารัตน์ ไหรคณะฮก รักไทย งามภักดิ์ บุลิกา จุลละโพธิ อภิเษก คงศิลา และ ศยามล พวง ขจร. 2554. หลักเกณฑ์การจัดท าระบบคอมพาร์ทเมนต์ในอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ปีกไทย. พิมพ์ครั้งที่ 1 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณืการเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด จังหวัดนนทบุรี 113 หน้า ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช). 2555. คู่มือการแสดงเครื่องหมาย รับรอง มาตรฐานสินค้าเกษตร ภายไต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 กรมปสุสัตว์ “คู่มือหลักปฏิบัติที่ดีในการจัดการสิ่งแวดล้อมส าหรับฟาร์มสุกร” ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2545. แนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี (จี.เอ็ม.พี.)


เอกสารที่อาจารย์แนะนำให้อ่านเพิ่มเติมอื่นๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น
ข้อมูลจาก สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (http://www.dld.go.th/ certify/th

/index.php?option=com_content&view=article&id=180:standard&catid=79:stan dard-farm&Itemid=101)

ข้อมูลจาก กรมปศุสัตว์ (http://www.dld.go.th/ certify/) พระราชบัญญัติอาหาร พศ. 2552 พร้อมกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุงปี 2553 โดยกอง ควบคุมอาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 2553
แหล่งเรียนรู้ในฟาร์มฝึกนักศึกษา และ/หรือฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรม ทั้งในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการ เรียนรู้ที่ได้รับ และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา
การประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้ง โดยสาขาวิชา/หลักสูตร จาก การสังเกตขณะสอน และการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา หรือวิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสม
อาจารย์ผู้สอนน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะ ทั้งจากนักศึกษาและกรรมการประเมิน มา พิจารณาท าการปรับปรุง/แก้ไข และใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เพื่อหารือปัญหาอุปสรรคในการ/ จัดการเรียนการสอน การเรียนรู้ของ นักศึกษา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
สาขาวิชาทำาหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ในรายวิชา โดยการสุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบ และระดับคะแนน ของ รายวิชา 60% ของรายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบ ของสาขาวิชา ภายในกรอบเวลาหลักสูตร
สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาโดยพิจารณาจากผลการประเมิน การสอนโดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของสาขาวิชา การรายงานรายวิชาโดย อาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอน รับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่ สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และน าเสนอแนวทางในการ ปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการ ดำเนินการของรายวิชา เสนอต่อหัวหน้าสาขาวิชา เพื่อนำเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณาให้ ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนา ปรับปรุงสำหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป