กิจกรรมดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

Activity for Holistic Health

เพื่อจัดกิจกรรม การเตรียมนักศึกษาให้พร้อมกับการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ เสริมทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพ ให้มีสุขภาวะที่ดี และมีความสุข โดยใช้กลไกของกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
2.1  เพื่อให้ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ของหลักสูตรและปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยมีการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองควบคู่ไปกับการเรียนในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนตลอดจนให้นักศึกษาค้นคว้าความรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
2.2 เพื่อสร้างรูปแบบการเรียนรู้นอกห้องเรียน สร้างโอกาสการเรียนรู้นอกหลักสูตร โดยเสริมกิจกรรมทั้งนอกห้องเรียน และนอกมหาวิทยาลัย แนะแนวให้นักศึกษารู้จักและเข้าใจตนเองในทุกๆ ด้าน เช่น ความถนัด ความสามารถ ความสนใจ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ และเลือกอาชีพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับตนเอง
การบริโภคอาหารปลอดภัย  การออกกำลังการที่ถูกต้องเหมาะสม  ความรู้เรื่องโรคภัยวัยรุ่น  การใช้ชีวิตในสำนักงาน  งานอุตสาหกรรม  การดูแลสุขอานามัย  การระวังป้องกันอุบัติเหตุ  ภัยใกล้ตัว  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  การป้องกันอัคคีภัย  และความรู้เรื่องสมุนไพรพื้นบ้าน
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการในทุกวันอังคาร 10.00-12.00 น.)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย ตรงต่อเวลา รู้จักหน้าที่และบทบาทของตน  มีความซื่อสัตย์ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถทำงานเป็นกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเคารพต่อกฎระเบียบข้อปฏิบัติต่าง
1.2.1  ให้ความรู้โดยการสอดแทรกเนื้อหาในการปฏิบัติการต่างๆ
1.2.2  ให้ผู้เรียนทำปฏิบัติการเป็นกลุ่ม ทั้งแบบกลุ่มใหญ่ และกลุ่มเล็กๆ มีการอภิปรายกลุ่มและนำเสนอผลงาน
1.2.3  ให้ผู้เรียนดำเนินกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายตามการวางแผนกิจกรรมในแต่ละคาบเรียนของสัปดาห์
1.2.3  การประพฤติตนที่เหมาะสมไม่เบียดเบียนผู้เรียนคนอื่นในขณะที่ทำปฏิบัติการ
1.2.4  การตรงเวลา การแต่งกาย การมีวินัยในห้องปฏิบัติการ การรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
1.3.1 พฤติกรรมในขณะทำปฏิบัติการและการส่งงานที่ตรงตามเวลาที่กำหนด
1.3.2 ประเมินผลจากงานของนักศึกษา มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.3 ประเมินผลการนำเสนองานที่มอบหมาย
1.3.4 การตรงต่อเวลาและการแต่งกายที่เหมาะสมในห้องปฏิบัติการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล