เคมีทั่วไป

General Chemistry

เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่างๆ ดังนี้
    1. มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
    2. มีความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับสสาร และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี กรด เบส และเกลือ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนและอนุพันธ์ เคมีนิวเคลียร์ เคมีสิ่งเเวดล้อม พร้อมทั้งสาธิต และทดลองประกอบ
    3.มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบมีทักษะการปฏิบัติการทดลอง การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
    4. สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อข้ดแย้งได้อย่างเหมาะสม
    5. สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเเก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
2.1 เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ่ทฤษฎีทางเคมีพื้นฐานเพิ่มขึ้น
2.2 นักศึกษานำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาอื่นที่เกี่ยวขัอง รวมทั้งสามารถตระหนักรู้ในประโยชน์และโทษของสารเคมี
2.3 เพื่อปรับรูปเเบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 ได้อย่างเหมาะสม
   ศึกษาเกี่ยวกับสสาร และการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี สารละลาย ปฏิกิริยา อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี กรด เบส และเกลือ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนและอนุพันธ์ เคมีนิวเคลียร์ เคมีสิ่งเเวดล้อม พร้อมทั้งสาธิต และทดลองประกอบ
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความตัองการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายบุคคลที่ต้องการปรึกษา)
มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
ภาคบรรยาย  วิธีการสอนแบบออนไลน์ โดยอธิบายกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา รับผิชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมระหว่างการสอน
1. การเขียนบันทึกผลปฏิบัติการทดลอง
2.บันทึกการเข้าเรียนตรงต่อเวลา ส่งงานที่มอบหมายได้ครบถ้วนตรงเวลา
3.ไม่มีการทุจริตในการสอบ
มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
ภาคบรรยาย  มีการสอนแบบผสมสาน ในรูปแบบเรียนออนไลน์และมาเรียนในชั้นเรียนตามปกติโดยเว้นระยะห่าง 1.5-2 เมตร
ภาคปฏิบัติ  การเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ  โดยวิธีการสอนจัดให้มีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การตั้งคำถาม การเรียนการสอนแบบบูรณาการ การสอนแบบบรรยายเชิงอภิปราย
1. การเขียนบันทึก
2. การสังเกต
3. การนำเสนองาน
4. ข้อสอบอัตนัย
5.ข้อสอบปรนัย
6.การซักถาม
เน้นการใช้วิธีการวัดหลากหลายตามเนื้อหาและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน ผลการประเมินต้องสะท้อนให้เห็นความก้าวหน้าของผู้เรียน
มีทักษะในการนำความรู้มาคิดใช้อย่างเป็นระบบ
ภาคบรรยาย  มีการสอนแบบผสมสาน ในรูปแบบเรียนออนไลน์และมาเรียนในชั้นเรียนตามปกติโดยเว้นระยะห่าง 1.5-2 เมตร โดยวิธีการสอน 
    - มอบหมายงานให้ค้นคว้าและนำเสนอ
    - มีการชี้ประเด็นและยกตัวอย่างประกอบในแต่ละหัวขัอ
   - มีแบบฝึกหัดให้นักศึกษาฝึกเเก้ปัญหาในรูปแบบต่างๆ
- ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย
- ประเมินผลจากการตอบคำถาม การสอบ การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
- สังเกตพฤติกรรมการเเก้ไขปัญหาจากการตรวจโจทย์แบบฝึกหัดที่ให้นักศึกษาฝึกแก้ปัญหาในรูปแบบต่างๆ
สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขขัอขัดแยังได้อย่างเหมาะสม
- มอบหมายงานกลุ่ม และรายบุคคล
- การนำเสนอรายงานและอภิปรายกลุ่ม
- ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
- ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
สามารถสืบค้น  ศึกษาวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
- การนำเสนองานและสืบค้นขัอมูลในการนำเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- มีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสืบค้นกรณ๊ศึกษาเกี่ยวกับเคมีทั้วไป
- การนำเสนอโดยใชัรูปแบบ เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล