งานเครื่องมือกล

Machine Tool

รู้จักลักษณะการทำงาน ชนิด ประเภทเครื่องมือกลแบบต่าง ๆ   เข้าใจหลักการทำงานและชนิดของเครื่องมือกลชนิดต่างๆ  ทราบลักษณะของหน่วยต้นกำลังและการขับเคลื่อนทางกล  ตระะหนักถึงความสำคัญของวิชางานเครื่องมือกล
เพื่อให้นักศึกษามีพื้นฐานรู้จักเครื่องมือกลที่ใช้งานในอุตสาหกรรม
ศึกษาเกี่ยวกับชนิดของเครื่องมือกลต่างๆ และการใช้งาน เช่น เครื่องมือกลสำหรับการหล่อโลหะ การขึ้นรูปโลหะ เครื่องมือกลสำหรับกระบวนการขจัดวัสดุ และเครื่องมือกลพิเศษสำหรับงานเฉพาะ โครงสร้างของเครื่องมือกล หน่วยต้นกำลังและการขับเคลื่อนทางกล การเคลื่อนที่แบบเส้นตรงและแบบหมุนวงรอบ การรองรับ การปรับตั้งเครืองมือกล ระบบควบคุมเครื่องมือกล เช่น ซีเอ็นซี พีแอลซี เป็นต้น
- อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้

มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
การเข้าชั้นเรียน ตรงเวลา  ความรับผิดชอบต่อความสะอาดในห้อง 
1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน
1.3.2 ส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา และมีความสมบูรณ์เรียบร้อย
1.3.3 ทำงานในชั่วโมงเรียนด้วยตัวเอง
 

รายวิชานี้เน้น หลักในประเด็นที่ 2 และเน้นรองในประเด็นที่ 1

มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
บรรยาย การทำงานรายบุคคล และงานกลุ่ม ทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
2.3.1 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2.3.2 ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล
 

รายวิชานี้เน้นหลักประเด็นที่ 2 และเน้นรองประเด็นที่ 5

สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้เวยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลิดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
3.2.1 การมอบให้นักศึกษาทำงานในแต่ละสัปดาห์
3.2.2 มอบงานให้ทำเป็นกลุ่ม
3.3.1 วัดผลจากการประเมินโครงการ การนำเสนอผลงาน
3.3.2 สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
 

รายวิชานี้เน้นหลักประเด็นที่ 4   เน้นรองประเด็นที่ 5

รู้บทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม
4.2.1 มอบหมายงานกลุ่ม
4.2.2 มอบหมายงานรายบุคคล
จากการสังเกตการณ์ทำงาน และผลงานที่ส่งแต่ละครั้ง
รายวิชานี้ไม่เน้น หัวข้อนี้
รายวิชานี้ไม่เน้น หัวข้อนี้
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านทักษะพิสัย 1. คุณธรรม จริยธรรม
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5
1 ENGIE202 งานเครื่องมือกล
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 สอบกลางภาค 9 25%
2 สอบปลายภาค 17 25%
3 รายงานหน้าชั้น 3 10%
4 งานมอบหมาย1 4 10%
5 งานมอบหมายทำในชั่งโมงเรีย 7 10%
6 งานมอบหมายทำในช้ันเรียน 12 10%
7 ความสนใจในการเรียนและการเข้าชั้นเรียน ทุกครั้งที่มีการเรียน 10%
Krar SF, Oswald JW, Amand JE (1986). Technology of Machine Tools, 3rd Ed., McGraw-Hill, Singapore.
http://diecastingtechnology.blogspot.com/2010/
ประเมินการสอนออนไลน์
ประเมินการสอนออนไลน์
รายงานมคอ. 5
แจ้งคะแนน และประเมินผลงานที่มอบหมาย
รายงานการทบทวนในมคอ. 5