กระบวนการผลิต

Manufacturing Processes

รู้และเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดทางกระบวนการผลิต เช่น กรรมวิธีการหล่อ การขึ้นรูปโลหะ การตัดขึ้นรูปด้วยเครื่องมือกล และการเชื่อมประสาน ความสัมพันธ์ของวัสดุกับกระบวนการผลิต การปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะด้วยความร้อนเช่น โลหะกับการขึ้นรูป พอลิเมอร์กับการขึ้นรูป หลักมูลของการประเมินราคาทางด้านกระบวนการผลิต 
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการผลิตขั้นพื้นฐานของทางวิศวกรรม อันเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องและการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไป
            ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดทางกระบวนการผลิต เช่น กรรมวิธีการหล่อ การขึ้นรูปโลหะ การตัดขึ้นรูปด้วยเครื่องมือกล และการเชื่อมประสาน ความสัมพันธ์ของวัสดุกับกระบวนการผลิต การปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะด้วยความร้อนเช่น โลหะกับการขึ้นรูป พอลิเมอร์กับการขึ้นรูป หลักมูลของการประเมินราคาทางด้านกระบวนการผลิต
๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
            ผลการเรียนรู้ เมื่อนักศึกษาเรียนสิ้นสุดรายวิชานี้ นักศึกษาจะมีคุณลักษณะดังนี้
            ๑ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และตรงต่อเวลา
            ๒ สามารถทำงานเป็นทีมและแก้ไขปัญหาได้
            ๓ มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
                                    ๑  บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา
                                   ๒ อภิปรายกลุ่มและให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
                                     ประเมินพฤติกรรมที่เข้าเรียนและรายงานที่ได้รับมอบหมาย
                        มีความรู้เกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิตขั้นพื้นฐาน เช่นกรรมวิธีการหล่อ   การขึ้นรูปโลหะ การตัดขึ้นรูปด้วยเครื่องมือกล  การเชื่อมประสาน  การปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะด้วยความร้อน ความสัมพันธ์ของวัสดุกับกระบวนการผลิต
                         บรรยาย  อภิปราย  นำเสนอรายงาน   
                        - งานที่มอบหมาย สอบกลางภาคและปลายภาค
                        พัฒนาแนวความคิดให้เป็นระบบ และมีแบบแผน มีการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นเหตุเป็นผล
                        - งานที่มอบหมายเป็นรายบุคคล 
                        - งานที่มอบหมาย สอบกลางภาคและปลายภาค
                        - พัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
                        - มอบหมายรายงานเป็นรายบุคคล
                        - งานที่ได้รับมอบหมาย
นักศึกษาคำนวนหาความเร็วรอบ อัตราการป้อน และความเร็วตัด
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
งานมอบหมาย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล