วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ

Science for Health

1.1  รู้การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อมนุษย์ สภาพแวดล้อม สังคม การเมืองและวัฒนธรรม
1.2  เข้าใจการใช้สารเคมีในชีวิตประจำวันและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
1.3  รู้เกี่ยวกับแนวโน้มการเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพและเคมีในอาหารเพื่อสุขภาพ
1.4  รู้เกี่ยวกับโรคสำคัญที่มีผลกระทบทางสังคมและเข้าใจการป้องกันโรค
1.5  เข้าใจแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
1.6  มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์
1.7  รู้ทันวิทยาการ ความก้าวหน้า และสามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดี และในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ในรายวิชาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ทั้งนี้มีการติดตามความก้าวหน้า และการยกตัวอย่างอ้างอิงให้สอดคล้องกับแนวโน้มที่เกี่ยวข้องตามยุคสมัย โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ web based เพื่อสามารถเชื่อมโยงความรู้ในรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้สารเคมีในชีวิตประจำวัน และผลกระทบของสารเคมีต่อสิ่งแวดล้อม อาหารเพื่อสุขภาพ โรคสำคัญที่มีผลกระทบทางสังคมและการป้องกัน แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อมนุษย์ สภาพแวดล้อม สังคม การเมืองและวัฒนธรรม
จัดให้นักศึกษาพบอาจารย์ เพื่อขอคำปรึกษาและแนะนำนอกชั้นเรียน สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง ผ่านช่องทาง ดังนี้
    3.1  อาคารสาขาวิทยาศาสตร์ ห้อง 821 โทร. 0861839988  วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 16.00 - 17.00 น.
    3.2  e-mail : visutthithada_runvi@hotmail.com เวลา 20.00 - 21.00 น. ทุกวัน
    3.3  Facebook : Aj Viran เวลา 20.00 - 21.00 น. ทุกวัน
    3.4  line : kobzazaa เวลา 20.00 - 21.00 น. ทุกวัน
1.1.1 มีจิตนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.1.4 เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.2.1 การมอบหมายงาน
1.2.2 การสอนแบบบรรยายและยกตัวอย่างกรณีศึกษา
1.2.3 การสอบแบบตั้งคำถามหรือถาม-ตอบให้คิดวิเคราะห์
1.2.4 การทดสอบความรู้ (แบบทดสอบหรือการถาม-ตอบปากเปล่า)
1.3.1 แบบทดสอบย่อย (ความรู้และเข้าใจในเนื้อหาที่ศึกษา)
1.3.2 สอบกลางภาคและปลายภาค
1.3.3 แบบประเมินคุณภาพของงานที่มอบหมาย
1.3.4 ข้อสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน
1.3.5 แบบสังเกตฤติกรรมในชั้นเรียน (ไหวพริบ ความเหมาะสมและความถูกต้องในการตอบคำถาม)
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2.1.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 การมอบหมายงาน
2.2.2 การสอนแบบบรรยายและยกตัวอย่างกรณีศึกษา
2.2.3 การสอบแบบตั้งคำถามหรือถาม-ตอบให้คิดวิเคราะห์
2.2.4 การทดสอบความรู้ (แบบทดสอบหรือการถาม-ตอบปากเปล่า)
2.3.1 แบบทดสอบย่อย (ความรู้และเข้าใจในเนื้อหาที่ศึกษา)
2.3.2 สอบกลางภาคและปลายภาค
2.3.3 แบบประเมินคุณภาพของงานที่มอบหมาย
2.3.4 ข้อสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน
2.3.5 แบบสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน (ไหวพริบ ความเหมาะสมและความถูกต้องในการตอบคำถาม)
3.1.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
3.2.1 การอภิปรายรายบุคคล
3.2.2 การสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา
3.2.3 การสอบแบบตั้งคำถามหรือถาม-ตอบให้คิดวิเคราะห์
3.2.4 การทดสอบความรู้โดยกำหนดสถานะการจำลอง (แบบทดสอบหรือการถาม-ตอบปากเปล่า)
3.2.5 การมอบหมายงานเป็นกลุ่ม ให้ร่วมกันอภิปรายการประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาสังคม 
3.3.1 แบบสังเกตพฤติกรรม (การแสดงความคิดเห็นและร่วมทำกิจกรรมในชั้นเรียน)
3.3.2 การตอบคำถามอย่างมีเหตุผลและเหมาะสม
3.3.3 แบบประเมินคุณภาพและความสำเร็จของผลงานกลุ่มที่มอบหมายตามเกณฑ์ที่กำหนด
4.1.1  มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
4.1.2  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม
4.1.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
1. การมอบหมายงานเป็นกลุ่ม ให้ร่วมกันอภิปรายการประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาสังคม 
2. การให้นำเสนอผลงานเป็นกลุ่มหน้าชั้นเรียน
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำกิจกรรมเป็นกลุ่มในชั้นเรียน
2. แบบประเมินคุณภาพและความสำเร็จของผลงานกลุ่มที่มอบหมายตามเกณฑ์ที่กำหนด
5.1.1 เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม
5.1.2 สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5.1.3 ใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศ ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะและสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล
1. การมอบหมายงานเป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคล (ให้สืบค้นและวิเคราะห์ตัวอย่างจากกรณีศึกษาเพื่อนำมาช่วยลดหรือแก้ไขปัญหาในสังคมในปัจจุบันและอนาคต)
2. การนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำกิจกรรมในชั้นเรียน (เน้นการนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนโดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารข้อมูลที่เหมาะสมหรือแก้ไขปัญหา)
2. แบบประเมินคุณภาพของงานกลุ่มที่มอบหมาย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 มีจิตนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้า ใผ่รู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 2.3 สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 4.1 มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม 4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 5.1 เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม 5.2 สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 5.3 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล
1 GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.3, 3.2, 4.3, 5.2 - การเข้าชั้นเรียน - ความรับผิดชอบส่งงานที่มอบหมายและความสำเร็จตามกำหนดเวลา ทุกสัปดาห์ 10%
2 2.1, 3.2, 4.3 - การสังเกตพฤติกรรมการทำกิจกรรมในชั้นเรียน (การถามตอบ,การอภิปราย,การทำงานเป็นกลุ่ม) - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน ทุกสัปดาห์ 25%
3 2.1, 3.2 - การทดสอบย่อย - การถามตอบ-ปากเปล่า 2,4,7,11 15%
4 2.1, 3.2, 5.2 - คุณภาพของงานที่มอบหมาย - การนำเสนองานที่มอบหมายและการเลือกใช้สารสนเทศที่เหมาะสม 10-16 20%
5 2.1, 3.2 การสอบกลางภาค 8 15%
6 2.1, 3.2 การสอบปลายภาค 17 15%
ชัยวัฒน์  คุประตกุล (2558) วิทยาศาสตร์ไทย อดีต  ปัจจุบัน  อนาคต. กรุงเทพมหานคร: นำอักษรการพิมพ์. เติมศักดิ์  เศรษฐวัชรวนิช (2550) วิทยาศาสตร์พัฒนาชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏสวนดุสิต. ครุปกรณ์  ละเอียดอ่อน (2559) เอกสารประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์พัฒนาชีวิต . กรุงเทพ ฯ  :  ธนะการพิมพ์. ประเวศ วะสี (2540). สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางจิตวิญญาณ. หมอชาวบ้าน , 41-46. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวาสาธารณสุข (2550). วารสารการสาธารณสุขไทย 2548-2550. โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2560). สาระสุขภาพ [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก http://www.thaihealth.or.th/NewsHealth.html. สืบค้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2560). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก HTTP: http:// social.nesdb.go.th/SocialStat/StatSubDefault_Final.aspx?catid=3. สืบค้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2560). สถิติด้านสุขภาพ [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก HTTP: http://www.nesdb.go.th/ewt_news.php?nid=6420 &filename=develop_issue. สืบค้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560.
ชำนาญ  เชาวกีรติพงศ์ (2534) “หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย” ในเอกสารประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย หน่วยที่ 1-7. หน้า 1-52. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. กุลยา โอตากะ (2547). เคมีในชีวิตประจำวัน. ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ. 420 หน้า นิธิยา รัตนาปนนท์ และวิบูล์ รัตนาปนนท์ (2543). สารพิษในอาหาร, โอเดียนสโตร์, กรุงเทพฯ ประภาศรี เทียนประเสริฐ (2545). สารพิษรอบตัว, สุวีริยาสาส์น, กรุงเทพฯ มุกดา สุขสมาน (2538). ชีวิตกับสภาพแวดล้อม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ ศิวาพร ศิวเวชช (2546). วัตถุเจือปนอาหาร เล่ม 1, ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ, นครปฐม คณะกรรมการบริหารวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (2547). สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ ยงยุทธ ยุทธวงศ์ และประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ (2549). บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ในสังคมไทย ยีน นาโนเทค ไอทีและสังคมไทย. มูลนิธิบัณฑิตสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ. อรัญญา มโนสร้อย และจีรเดช มโนสร้อย (2543). สารใหม่และวิทยาการใหม่ทางเครื่องสำอาง, โอเดียนสโตร์, กรุงเทพฯ อารัมภ์รัตน์ รัชดานุรักษ์ (2542). วัตถุดิบและส่วนประกอบของผงซักฟอก, วารสาร   จาร์พา, 52(7) : 26-27. สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย, [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา www.fda.moph.go.th . (เข้าถึงเมื่อ 20 ธันวาคม 2560). โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ (2552). เจนวายคืออะไร, [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www. matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01act02170652&sectionid=0130&day=2009-06-17. (เข้าถึงเมื่อ 25 ธันวาคม 2557). วิจัยคน Gen-Y ในองค์กรพุ่งปี 2559 แนะธุรกิจปรับกลยุทธ์คนรุ่นใหม่-เก่า ต้านปัญหาสมองไหล (2556), [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://thanachart.in.th/pwc-gen-y-2016. (เข้าถึงเมื่อ 25 เมษายน 2558). วิทยา ชีวรุโณทัย. (2555). รักและผูกพันเจเนอเรชั่นแซด (Generation Z with love and care). กรุงเทพฯ: ฐานบุ๊คส์. อมราพร สุรการ และ ณัฐวุฒิ อรินทร์ (2557). การดูแลสุขภาพจิต : การมีส่วนร่วมของชุมชน, วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 กรกฎาคม - ธันวาคม 2557. หน้าที่ 176-184. ไทยรัฐออนไลน์. 2557. “เรื่องข่าวดีของมนุษย์อายุยืนยาวขึ้นทั่วโลก” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.thairayh.co.th/content/423513. (เข้าถึงเมื่อ 19 พฤษภาคม 2557). Pryde, Lucy, T. (1973) Pesticides, Food, and Drugs. Cumming Publishing Company, California, U.S.A. Sackhem, G.I. and Lehman, D.D. (1994) Chemistry for the Health Sciences, 7th ed., Macmillan Publishing Company, U.S.A. Barrangou, Rodolphe, and Jennifer A Doudna. 2016. "Applications of CRISPR Technologies in Research and beyond." Nature Biotechnology 34(9): 933–41. http://www.nature.com/doifinder/10.1038/nbt.3659. "CRISPR-Cas9 Based Therapeutics: Not So Fast." 2015. EBioMedicine 2(5): 365. Lander, Eric S. 2016. “The Heroes of CRISPR.” Cell 164(1–2): 18–28. http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2015.12.041
ให้นักศึกประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ได้แก่ วิธีการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และผลการเรียนรู้ที่ได้รับพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง โดยผ่านกิจกรรม ดังนี้
1.1) การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
1.2) แบบประเมินผู้สอน หรือแบบประเมินรายวิชา
อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง โดยดูจากผลการเรียนของนักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและรายวิชาให้ทันเหตุการณ์ปัจจุบัน
อาจารย์ผู้สอนต้องติดตามความก้าวหน้าขององค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง (มีการใช้เอกสารประกอบการสอนที่ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี) หรือเข้าร่วมอบรมสัมมนาการจัดกระบวนการเรียนการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้กลยุทธ์และวางแผนปรับปรุงการเรียนการสอน
4.1 การทวนสอบโดยอาจารย์ผู้สอนทวนสอบจากคะแนนสอบหรืองานกิจกรรมหรือโครงการบูรณาการที่มอบหมาย หรือ  
4.2 การทวนสอบโดยให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
4.3 มีกระบวนการทวนสอบ ฯ ในระดับกระบวนวิชา ที่สอดคล้องกับหลักสูตร (มคอ.2 หมวด 4 และหมวด 5) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน และตรงตามที่หลักสูตรกำหนด
5.1) ทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาที่สอน กลยุทธ์การสอนและจัดหาอุปกรณ์สื่อการสอนให้มีความก้าวหน้าตามยุคสมัย
5.2) การประเมินผลผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ จากแบบทดสอบย่อย เพื่อจะได้ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมตามสถานการณ์
5.3) การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานรายวิชา (ใน มคอ.5) เสนอต่อหลักสูตรเพื่อพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงในภาคการศึกษาต่อไป