การทำตัวเรือนเครื่องประดับด้วยโลหะ

Metal of Jewelry Mastering

1.1 รู้ความหมายความสำคัญของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร การทำเครื่องประดับ
1.2 เข้าใจการทำตัวเรือนเครื่องประดับด้วยโลหะ
1.3 ปฏิบัติงานการขึ้นรูปชิ้นส่วนตัวเรือนเครื่องประดับ
1.4 ปฏิบัติงานการการเชื่อมประกอบบัดกรี
1.5 ปฏิบัติงานการตกแต่งรูปทรงงานสำเร็จ
1.6 เห็นคุณค่าของการทำตัวเรือนเครื่องประดับด้วยโลหะ
เอกสารประกอบการสอนฉบับนี้ เป็นเอกสารการเตรียมและวางแผนการสอนรายวิชา การทำตัวเรือนเครื่องประดับด้วยโลหะ สำหรับสอนนักศึกษาสาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องประดับ
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียม วัสดุอุปกรณ์ สำหรับการทำตัวเรือนเครื่องประดับด้วยโลหะ การทำตัวเรือน การหลอมและการขึ้นรูปตัวเรือน การเชื่อมประกอบตัวเรือนเครื่องประดับด้วยโลหะ
จำนวน 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
มีคุณธรรม จริยธรรม ต่อการทำตัวเรือนเครื่องประดับด้วยโลหะ
มีศักยภาพในการค้นคว้าและพัฒนาตนเอง
มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
มีความรู้ ความสามารถในการทำตัวเรือนเครื่องประดับด้วยโลหะ
สามารถ อภิปราย ทำงานกลุ่ม นำเสนอรายงาน วิเคราะห์ สรุปผล
สามารถประเมินผล และประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นๆได้
มีทักษะทางปัญญา สามารถพัฒนาความคิด และความคิดรอเริ่มในการทำตัวเรือนเครื่องประดับด้วยโลหะ
สามารถนำทักษะทางปัญญา มาใช้การทำเครื่องประดับอย่างเป็นระบบ
สามารถประเมินผล และประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นๆได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบระหว่างผู้เรียน และผู้สอน
มีภาวะ ในการทำงานเป็นกลุ่ม
นำความรู้ในรายวิชา ช่วยเหลือผู้ประกอบการหรือสังคม
เลือกใช้เครื่องมือสื่อสาร และการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เหมาะสม
ทักษะการใช้เครื่องมือสื่อสาร และการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูล ด้านเครื่องประดับและอัญมณี ได้อย่างเหมาะสม
ใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ในกระบวนการผลิตและจำหน่ายเครื่องประดับ
มีทักษะการทำงานตามที่กำหนด
มีทักษะในการประยุกต์ การทำงาน ได้ด้วยตนเอง
มีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างสวยงาม
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 3 4 1 2 3 4 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BAATJ142 การทำตัวเรือนเครื่องประดับด้วยโลหะ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ผลการเรียนรู้วัดได้จากผลการสอบ สอบปฏิบัติกลางภาค การนำเสนอผลการทำรายงาน สอบปฏิบัติปลายภาค 9 16 17 10% 10% 10%
2 ผลการเรียนรู้วัดได้จากผลงานที่มอบหมาย การส่งงาน การปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 60%
3 ผลการเรียนรู้วัดได้จากผลการจิตพิสัย ความสนใจเรียน จิตพิสัย ความสนใจ การเรียนสม่ำเสมอ การแต่งกายสะอาด การเข้าชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
เอกสารประกอบการสอน วิชาการทำตัวเรือนเครื่องประดับด้วยโลหะ
แหล่งอ้างอิงที่สำคัญอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ เกี่ยวกับการทำตัวเรือนเครื่องประดับด้วยโลหะ
วารสาร เครื่องประดับและอัญมณ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้เครื่องประดับและอัญมณี
เขียนแบบประเมิน
- การสังเกตการณ์
- ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
- การศึกษาดูงานกระบวนการผลิตนอกชั้นเรียน
- การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
- กระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา
- ทวนสอบจากงานที่มอบหมาย จากการสุ่มตัวอย่างผลงานของนักศึกษา
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลสอบทวนมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4