โครงงานด้านช่างกลโรงงานและเชื่อมโลหะ

Machine Shop Technology and Welding Project

1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านช่างกลโรงงานและงานเชื่อมโลหะ
2. บอกอุปกรณ์และวิธีการในการดำเนินงาน ปฏิบัติการ ทดสอบ วิเคราะห์ข้อมูลได้
3. สามารถนำเสนอผลโครงงานได้
เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการเกี่ยวกับอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านช่างกลโรงงานและงานเชื่อมโลหะโดย นำเสนอหัวข้อโครงงาน รวบรวมข้อมูล กำหนดจุดประสงค์ อุปกรณ์และวิธีการในการดำเนินงาน ปฏิบัติการ ทดสอบ วิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอผลโครงงาน
ค้นคว้าในหัวข้อเกี่ยวกับอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านช่างกลโรงงานและงานเชื่อมโลหะโดย นำเสนอหัวข้อโครงงาน รวบรวมข้อมูล กำหนดจุดประสงค์ อุปกรณ์และวิธีการในการดำเนินงาน ปฏิบัติการ ทดสอบ วิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอผลโครงงาน  Research on topics related to obstacles and problems in Mechanical shop and welding. Present the data collection project objectives. Apparatus and method for operating the test data analysis. And present projects.
-
1 มีจิตสำนึกสาธารณะและ ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม  2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ หรือวิชาชีพ   3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อ เวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม   4 เคารพสิทธิในคุณค่าและ ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง กรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทาง จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานในโรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์ไม่สุจริต หรือจาก มิจฉาชีพ การป้องกันตนเอง  2 อภิปรายกลุ่มและฝึกปฏิบัติงานจริง  3 กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่าง ที่เกี่ยวข้อง หรือกำหนดบทบาท สมมุติ 
1   พฤติกรรมการเข้าเรียน และ ส่งงานที่ได้รับมอบหมายตาม ขอบเขตที่ให้และตรงเวลา  2   มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและ เหมาะสม  3   ประเมินผลการวิเคราะห์ กรณีศึกษา  4   ประเมินผลการนำเสนอ รายงานที่มอบหมาย
1 มีความรู้และความเข้าใจทั้ง ด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติใน เนื้อหาที่ศึกษา     2 สามารถติดตาม ความก้าวหน้าทางวิชาการและ เทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา     3 สามารถวัดและประเมินผล ด้านการเรียนรู้
บรรยาย  อภิปราย การ ทำงานกลุ่ม  ทั้งด้านทฤษฎีและ ปฏิบัติ  และมอบหมายให้ค้นหา บทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ฝึกปฏิบัติงานจริงตามหน่วยเรียน โดยนำมาสรุปและนำเสนอ และ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1   ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้น การวัดหลักการและทฤษฎี  2   ประเมินจากการนำเสนองาน ในการฝึกปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยเรียน
1 มีทักษะปฏิบัติจากการ ประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ หรือวิชาชีพ   2 มีทักษะในการนำความรู้มา คิดและใช้อย่างมีระบบ
1 การมอบให้นักศึกษาปฏิบัติงาน ในพื้นที่จริง ตามหัวข้องานในแต่ละ หน่วยเรียน และการนำเสนอผลงาน  2  อภิปรายกลุ่ม
1.สอบกลางภาคและปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์ สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิด ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ  2 วัดผลจากการประเมินโครงการ  การนำเสนอผลงาน  3 สังเกตพฤติกรรมการแก้ไข ปัญหา 
1  มีมนุษยสัมพันธ์และ มารยาทสังคมที่ดี    2  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ  3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม  4  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์ มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
1  จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา  2   มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล    3   การนำเสนอรายงาน 
1. ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด  2  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม  3  ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม  2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง เหมาะสม    3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
1   มอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อ การสอน E- Learning และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือ มีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ  2   นำเสนอโดยรูปแบบและ เทคโนโลยีที่เหมาะสม
1. ประเมินจากรายงาน และ รูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อ เทคโนโลยี  2. ประเมินจากการมีส่วนร่วมใน การอภิปรายและวิธีการอภิปราย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3.
1 BSCFM117 โครงงานด้านช่างกลโรงงานและเชื่อมโลหะ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, การเข้าชั้นเรียน การส่งรายงานตรงเวลา การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 1-15 10
•Shigley’sMechanical Engineering Design, Richard G. Budynas, J. Keith Nisbett, Mc GrawHill  9th Edition    •Machine Design, Robert L. Norton, Prentice Hall, Second or Third Edition    •Machine Elements in Mechanical Design, Robert L. Mott, Pearson Prentice Hall  •Mechanical Design, An Integrated Approach, AnselC UGURAL, McGraw Hill  •Machine Component Design, Robert C. Juvinall, Kurt M. Marshek, Wile
 
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา  1.3 ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2.1   การสังเกตการณ์ผู้เรียน  2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา  2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3.1   เพิ่มแนวทางการวิเคราะห์ปัญหาที่ทันต่อเทคโนโลยี และปัญหาที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อน  3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร  4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ตามข้อ 4  5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับ ปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ