การอบแห้งและการเก็บรักษาเมล็ดธัญพืช

Cereal Grain Drying and Storage

เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับความสำคัญของการอบแห้ง ทฤษฎีพื้นฐานของการอบแห้ง คุณสมบัติของอากาศชื้น ความชื้นสมดุล หลักการอบแห้งเมล็ดพืช เครื่องอบแห้งเมล็ดธัญพืช ความสำคัญของการเก็บรักษาเมล็ดธัญพืช การเก็บรักษาเมล็ดธัญพืช
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ขั้นพื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนำความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการอบแห้งเมล็ดพืช เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาทางด้านการเก็บรักษาผลผลิตเกษตรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิงให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน
ลักษณะและความสำคัญของการเก็บรักษาผลผลิตเกษตร; ความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นและอุณหภูมิที่มีผลต่อการเก็บรักษา การสูญเสียของผลผลิต การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว วิธีการเก็บรักษา พื้นฐานการอบแห้ง หลักการทางเทอร์โมไดนามิกส์ การถ่ายเทความร้อนและพลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น คุณสมบัติอากาศชื้น การอบแห้งเมล็ดพืชและการเก็บรักษา
2 ชั่วโมง ถ้าต้องการ
š 1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
š 1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
˜ 1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
š1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
2. การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem-solving)
3. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
4. การสอนฝึกปฏิบัติการ
 
1.การสังเกต
2. ประเมินโดยดูจากความรับผิดชอบ
˜ 2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
˜ 2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
˜ 2.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
2. การเรียนแบบค้นพบ (Discovery Learning)
3. การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem-solving)
4. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group
1.การนำเสนองาน
2.ข้อสอบอัตนัย
3.แบบทดสอบวัดด้านการปฏิบัติ
š 3.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
˜ 3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
1 การเรียนแบบค้นพบ (Discovery Learning)
2. การเรียนแบบแก้ปัญหา
1.การสังเกต
2.การนำเสนองาน
š 4.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
š 4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
˜ 4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
š 4.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
1. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
2. การสอนโดยการอภิปรายกลุ่มแบบต่าง ๆ (Panel,
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
2.โครงการกลุ่ม
š 5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
š 5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง
เหมาะสม
˜ 5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้ Power point
มีการนำเสนอข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
การแนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูล
การมอบหมายงานด้วยการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
การนำเสนองานด้วยวิธีโปสเตอร์ และวาจา
1. การนำเสนอผลหน้าห้องเรียน
2.การเขียนบันทึก
3.โครงการกลุ่ม
˜ 6.1 สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง
˜ 6.2 สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
š 6.3 สามารถปฏิบัติงานได้โดยอัตโนมัติเป็นธรรมชาติ
ปฏิบัติการในห้องทดลอง
ปฏิบัติภาคสนาม หรือโรงสีข้าว โรงอบ
 
 
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
2.สถานการณ์จำลอง
3.การสังเกต
4.การนำเสนองาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 คุณธรรม จริยธรรม 2 ความรู้ 3 ทักษะทางปัญญา 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศน์
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 24015301 การอบแห้งและการเก็บรักษาเมล็ดธัญพืช
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1-5.2 และ 6.1-10.4 สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 9 และ 18 30% 30%
2 1.1-10.4 ทำรายงาน และปฏิบัติในห้องปฏิบัติงาน 1-17 20%
3 1.1-10.4 ทำงานกลุ่ม อภิปายหน้าห้อง ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ 20%
สมชาติ โสภณรณฤทธิ์. 2540. การอบแห้งเมล็ดพืชและอาหารบางประเภท. กรุงเทพ. 303 น. Anon, 1967. A Survey of Post-Harvest Information of Some Crops. Report of the Agricultural Engineering Division, Ministry of Agricultural and Agricultural Cooperative, Bangkok. Anon, 1986. Guide Practique : Le Sechage des Grains. Institut Technique Des Cereales et des Fourrages, France. Brooker, D.B., F.W. Bakker-Arkema and C.W. Hall, 1974. Drying Cereal Grains, AVI Publishing Co., Westpost, Conn.
เอกสารการใช้งานเครื่องวัดความชื้น และเครื่องอบแห้ง
ไม่มี
1.1 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
1.2 ข้อแนะนำผ่านเว็บบอร์ดใน LMS ประจำรายวิชาที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2.1 สังเกตการสอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2 ประเมินจากผลการประเมินผู้สอนและผลการเรียนของนักศึกษา
2.3 การทวนสอบผลประเมินผลการเรียนรู้
2.4 เน้นกระบวนการผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยให้นักศึกษาเป็นตัวกลางในการเรียนรู้
2.5 เพิ่มเติมการใช้ภาษาต่างประเทศมาใช้ในการเรียนการสอนมากขึ้น
หลังจากได้รับผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง สรรหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน และจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี หรือตามข้อเสนอแนะปรับปรุงการสอนในข้อ 3 และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4