คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ ผลิตและวิเคราะห์

Computer Aided Design and Analysis (CAD/CAM)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยในการสร้างชิ้นงานแบบ 2 มิติ 3 มิติ พื้นผิว ทรงตัน การควบคุมเชิงตัวเลข การเขียนโปรแกรมควบคุมเชิงตัวเลข อุปกรณ์ขับเคลื่อนระบบ การอินเทอโปเลทในระบบการผลิต โปรแกรมควบคุมเครื่องจักร เครื่องจักรกลที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์สมบัติทางกลของชิ้นงาน Study and practice of 2D and 3D computer-aided design programs including a surface and solid; programming numerical controls, and actuator systems; the interpolation in production systems; programming machine controls. machines controlled by computers; analysis of the mechanical properties of the workpiece.
 
3(2-3-5)
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล