หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและกลจักรวิทัศน์

Industrial Robotics and Machine Vision

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานของเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ประวัติของหุ่นยนต์ ประเภทและชนิดของหุ่นยนต์ โครงสร้างกายภาพของหุ่นยนต์ และองค์ประกอบโครงสร้างอื่นๆ การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรม พื้นฐานการเคลื่อนที่หุ่นยนต์ แขนหุ่นยนต์ หุ่นยนต์เคลื่อนที่ ชนิดของระบบขับเคลื่อน การควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม การโปรแกรมหุ่นยนต์และภาษาโปรแกรมหุ่นยนต์ อุปกรณ์ติดตั้งที่ปลายหุ่นยนต์ การออกแบบปากจับและชนิดเซ็นเซอร์ของหุ่นยนต์ การวิเคราะห์การเคลื่อนที่หุ่นยนต์ ระบบวิชันหุ่นยนต์กลจักร Study and practice of fundamental robot technology, including history, types and kinds of robots; physical structure robots and other structural elements; apply industrial robots to basic moving, arm robots and mobile robotics; programming control of industrial robots; design equipment at gripper support and sensor types of robots; analysis of movement robotics and vision systems robots.
 
3(2-3-5)
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล