อุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่องานออกแบบ

Creative Industrial for Design

เพื่อให้นักศึกษา เข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แนวคิดของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
เพื่อให้นักศึกษา เข้าใจประเภทของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ การจัดการความคิดสร้างสรรค์
     ศึกษาเกี่ยวกับ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ แนวคิดของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประเภทของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
การจัดการความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาพื้นถิ่นที่ใช้ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด
  พัฒนาผู้เรียน ให้มีความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล ในการไม่เปิดเผยข้อมูล และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา มีความซื่อสัตย์สุจริต เห็นถึงคุณค่าของความมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม รวมถึงเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ด้วยกัน 
บรรยาย อธิบายในชั้นเรียน ยกตัวอย่างกรณีศึกษา
พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน และการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลาที่กำหนด
การประเมินผลวิเคราะห์รายบุคคล ประเมินผลการเสนองานชิ้นงาน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ แนวคิดของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประเภทของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  การจัดการความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาพื้นถิ่นที่ใช้ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด 
บรรยาย อธิบายในชั้นเรียน ยกตัวอย่างกรณีศึกษา
พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน และการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลาที่กำหนด
การประเมินผลวิเคราะห์รายบุคคล ประเมินผลการเสนองานชิ้นงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1. 2 3. 1. 2 3 4 1. 2 3. 4 1. 2 3. 1. 2 3. 1. 2 3.
1 BAAID121 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่องานออกแบบ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 สอบกลางภาคปลายภาคเรียน 9 , 17 20% , 20%
2 ชิ้นงาน ผลงานที่นักศึกษาได้ดำเนินการที่ได้รับมอบหมาย ชิ้นงานออกแบบ 8 , 17 25% , 25%
3 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในระหว่างเรียน 1 - 17 10%
     การออกแบบอุตสาหกรรม การออกแบบเฟอร์นิเจอร์
      แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
       สังเกตการสอน ประเมินจากการประเมินผู้สอน และผลการเรียนของนักศึกษา การทบทวนผลประเมินผลการเรียนรู้
     จากการประเมิน ผลของการประเมินการสอนที่ได้รับในข้อที่ 2 จะต้องมีการปรับปรุงการสอน และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน 
      
 ระหว่างที่มีการเรียนการสอนรายวิชา มีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ ในรายหัวข้อตามที่ได้คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา
 จากการสอบถามนักศึกษา การตรวจผลงานชิ้นงานของนักศึกษา
     
  จากผลการประเมิน และทบทวนผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน
 และรายละเอียดของรายวิชามีการปรับปรุงรายวิชาทุกๆ 5 ปี