การยศาสตร์

Ergonomics

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบโครงสร้างของร่างกายมนุษย์ 
เพื่อให้นักศึกษา มีความเข้าใจขนาดสัดส่วนมาตรฐานของมนุษย์ การเคลื่อนไหวร่างกายมนุษย์
เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบโครงสร้างของร่างกายมนุษย์ มีความเข้าใจขนาดสัดส่วนมาตรฐานของมนุษย์ การเคลื่อนไหวร่างกายมนุษย์
ศึกษาเกี่ยวกับระบบโครงสร้างร่างกายมนุษย์ ขนาดสัดส่วนมาตรฐานของมนุษย์ การเคลื่อนไหวร่างกายมนุษย์
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสมรรถภาพการทำงานของมนุษย์ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับผลิตภัณฑ์
  พัฒนาผู้เรียน ให้มีความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล ในการไม่เปิดเผยข้อมูล และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา มีความซื่อสัตย์สุจริต เห็นถึงคุณค่าของความมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม รวมถึงเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ด้วยกัน 
บรรยาย อธิบายในชั้นเรียน ยกตัวอย่างกรณีศึกษา
พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน และการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลาที่กำหนด
การประเมินผลวิเคราะห์รายบุคคล ประเมินผลการเสนองานชิ้นงาน
  ระบบโครงสร้างร่างกายมนุษย์ ขนาดสัดส่วนมาตรฐานของมนุษย์ การเคลื่อนไหวร่างกายมนุษย์
บรรยาย อธิบายชิ้นงานตัวอย่าง และมอบหมายการดำเนินการจัดทำชิ้นงานสร้างสรรค์ 
มีการสอบกลางภาคเรียน และปลายภาค และประเมินผลชิ้นงานผลงานที่นักศึกษาได้ดำเนินการจัดทำ
 พัฒนาทางด้านความคิดสร้างสรรค์ การจินตนาการ การมองโลกในแง่ดี สร้างสรรค์งานทางด้านศิลปะและการออกแบบ
บรรยาย อธิบายชิ้นงานตัวอย่าง และมอบหมายการดำเนินการจัดทำชิ้นงานสร้างสรรค์ 
มีการสอบกลางภาคเรียน และปลายภาค และประเมินผลชิ้นงานผลงานที่นักศึกษาได้ดำเนินการจัดทำ
พัฒนาทักษะทางด้าน การสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำ
บรรยาย อธิบายชิ้นงานตัวอย่าง
ให้นักศึกษา ดำเนินการจัดทำชิ้นงานการออกแบบ
   ประเมินผลจากการดำเนินงาน จัดทำชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1. 2. 3. 1 2 3. 4. 1. 2 3. 4. 1. 2 3. 1. 2 3. 1. 2 3.
1 BAAID108 การยศาสตร์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 สอบกลางภาคปลายภาคเรียน 9 , 17 20% , 20%
2 ชิ้นงาน ผลงานที่นักศึกษาได้ดำเนินการที่ได้รับมอบหมาย ชิ้นงานออกแบบ 8 , 17 25% , 25%
3 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในระหว่างเรียน 1 - 17 10%
      การออกแบบอุตสาหกรรม 
      การออกแบบเฟอร์นิเจอร์
       การออกแบบอุตสาหกรรม 
       การออกแบบเฟอร์นิเจอร์
-
     แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
     สังเกตการสอน ประเมินจากการประเมินผู้สอน และผลการเรียนของนักศึกษา การทบทวนผลประเมินผลการเรียนรู้ 
     จากการประเมิน ผลของการประเมินการสอนที่ได้รับในข้อที่ 2 จะต้องมีการปรับปรุงการสอน และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน
   
 ระหว่างที่มีการเรียนการสอนรายวิชา มีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ ในรายหัวข้อตามที่ได้คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา
 จากการสอบถามนักศึกษา การตรวจผลงานชิ้นงานของนักศึกษา
 
     
จากผลการประเมิน และทบทวนผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน
 และรายละเอียดของรายวิชามีการปรับปรุงรายวิชาทุกๆ 5 ปี