ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ

History of Art and Design

   1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ
   2.เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบ การวิวัฒนาการทางด้านศิลปะและการออกแบบอุตสาหกรรม
   3.เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นถึงคุณค่าทางด้านงานศิลปะและมีการสร้างสรรค์งานทางด้านการออกแบบอุตสาหกรรม
     เพื่อให้นักศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจงานทางด้านศิลปะและการออกแบบ
ความเป็นมาของประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบอุตสาหกรรม สามารถสร้างสรรค์ผลงานทางด้านการออกแบบได้
   ศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ เอกลักษณ์ของศิลปะแต่ละยุคสมัยรวมถึงอิทธิพลของศิลปะ ประวัติศาสตร์การออกแบบยุคต้น การออกแบบยุคกลาง
งานออกแบบยุคการปฎิวัติอุตสาหกรรม งานออกแบบยุคการปฎิรูปงานศิลปะและงานฝีมือ และงานออกแบบสมัยใหม่ สไตล์ในงานออกแบบ นักออกแบบและงานออกแบบข้ามวัฒนธรรม
   อาจารย์ประจำวิชา ได้จัดเวลาให้คำปรึกษานักศึกษารายบุคคล ตามความเหมาะสม เป็นเวลา 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
   พัฒนาผู้เรียน ให้มีความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล ในการไม่เปิดเผยข้อมูล และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา มีความซื่อสัตย์สุจริต เห็นถึงคุณค่าของความมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม รวมถึงเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ด้วยกัน 
บรรยาย อธิบายในชั้นเรียน ยกตัวอย่างกรณีศึกษา
 
พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน และการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลาที่กำหนด
การประเมินผลวิเคราะห์รายบุคคล ประเมินผลการเสนองานชิ้นงาน
   มีความรู้ความเข้าใจในงานทางด้านศิลปะและการออกแบบ ในแต่ละยุคสมัยต่างๆ
   บรรยาย อธิบายชิ้นงานตัวอย่าง และมอบหมายการดำเนินการจัดทำชิ้นงานสร้างสรรค์ 
   มีการสอบกลางภาคเรียน และปลายภาค และประเมินผลชิ้นงานผลงานที่นักศึกษาได้ดำเนินการจัดทำ
   พัฒนาทางด้านความคิดสร้างสรรค์ การจินตนาการ การมองโลกในแง่ดี สร้างสรรค์งานทางด้านศิลปะและการออกแบบ
   บรรยายทฤษฎี และการมอบหมายการจัดทำชิ้นงานผลงานนักศึกษา
 
สอบกลางภาคและปลายภาค
วัดผลจากการดำเดินการจัดทำชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย
 
   
พัฒนาทักษะทางด้าน การสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำ
   
บรรยาย อธิบายชิ้นงานตัวอย่าง
ให้นักศึกษา ดำเนินการจัดทำชิ้นงานการออกแบบ
   ประเมินผลจากการดำเนินงาน จัดทำชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย
   
พัฒนาทักษะในการสื่อสาร การพูด การฟัง การเขียน การจัดทำชิ้นงานที่มอบหมายให้
พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษา
 มอบหมายให้นักศึกษา ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
   ประเมินผลด้วยการที่ นักศึกษาได้ดำเนินการจัดทำชิ้นงาน ที่ได้รับมอบหมาย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BAAID101 ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 สอบกลางภาคปลายภาคเรียน 9 , 17 20% , 20%
2 ชิ้นงาน ผลงานที่นักศึกษาได้ดำเนินการที่ได้รับมอบหมาย ชิ้นงานออกแบบ 8 , 17 25% , 25%
3 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในระหว่างเรียน 1 - 17 10%
    การออกแบบอุตสาหกรรม 
    ประวัติศาสตร์ศิลป์
    การออกแบบเฟอร์นิเจอร์
     แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
     สังเกตการสอน ประเมินจากการประเมินผู้สอน และผลการเรียนของนักศึกษา การทบทวนผลประเมินผลการเรียนรู้
     จากการประเมิน ผลของการประเมินการสอนที่ได้รับในข้อที่ 2 จะต้องมีการปรับปรุงการสอน และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน
   
      ระหว่างที่มีการเรียนการสอนรายวิชา มีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ ในรายหัวข้อตามที่ได้คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา
 จากการสอบถามนักศึกษา การตรวจผลงานชิ้นงานของนักศึกษา
     
   จากผลการประเมิน และทบทวนผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน
 และรายละเอียดของรายวิชามีการปรับปรุงรายวิชาทุกๆ 5 ปี