การผลิตสิ่งพิมพ์เพื่อการโฆษณา

Print Production for Advertising

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น งานสิ่งพิมพ์เพื่อการโฆษณา งานสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น โดยใช้เทคโนโลยีในปัจจุบัน เครื่องมือ และโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน
2.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบสิ่งพิมพ์ โดยสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีที่มีในปัจจุบัน เครื่องมือ และโปรแกรมที่เหมาะสมในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณา
2.3 เพื่อพัฒนาความรู้ในรายวิชาให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีทางด้านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณา ที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง
ฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพื่อการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ให้เหมาะสมกับสิ่งพิมพ์โฆษณา
- อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม ตามความเหมาะสม
- อาจารย์ประจำรายวิชา แจ้งให้คำปรึกษาทาง Social Network
1.1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.2.1 สอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนให้แก่นักศึกษา
1.2.2 ปลูกฝังจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
1.2.3 เน้นเรื่องระเบียบวินัย การเข้าชั้นเรียน แต่งกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
1.2.4 ให้ความสำคัญด้านการตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด
1.2.5 จัดแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการแสดงออกทางความคิด ภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม ตลอดจนการทำงานร่วมกับผู้อื่น
1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน และการส่งงานตามกำหนดเวลาที่มอบหมาย
1.3.2 ประเมินจากการมีวินัยในการเข้าร่วมกิจกรรม
1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ รวมทั้งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่กำหนด
1.3.4 ประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบของข้อบังคับต่าง ๆ อาทิเช่น การเข้าสอบ
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณา สามารถใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ และโปรแกรมในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาได้
2.1.2 สามารถนำความรู้ หลักการ และทฤษฎีต่าง ๆ มาบูรณาการร่วมกับความรู้ด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบและควบคุมคุณภาพงานให้ได้ตามมาตรฐาน
2.2.1 บรรยายเนื้อหาในภาคทฤษฎีร่วมกับสื่อนำเสนอ PowerPoint และเอกสารประกอบการอธิบาย
2.2.2 ภาคปฏิบัติสอนการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อออกแบบและตรวจสอบงานให้ได้ตามมาตรฐาน
2.2.3 กำหนดกิจกรรมในชั้นเรียนโดยจัดแบ่งกลุ่มนักศึกษา ฝึกปฏิบัติร่วมกัน จัดทำชิ้นงานพร้อมรายงานอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.2.4 มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ตัวอย่างสิ่งพิมพ์แต่ละประเภท มาวิเคราะห์และทำการออกแบบ รวมทั้งนำเสนอข้อมูลที่ได้หน้าชั้นเรียน
2.3.1 ในส่วนความรู้จากภาคทฤษฎีได้ทำการประเมินจากการสอบกลางภาค การสอบปลาย ด้วยข้อสอบที่เน้นความเข้าใจเนื้อหาด้านหลักการและทฤษฏี
2.3.2 ในส่วนความรู้จากภาคปฏิบัติได้ทำการประเมินจากการสอบภาคปฏิบัติ 2 ครั้ง โดยจัดการสอบก่อนการสอบกลางภาคและปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นความเข้าใจในการออกแบบงานให้ถูกต้องและมีความเหมาะสม
2.3.3 ประเมินผลจากชิ้นงานและการปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละสัปดาห์ ทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม
2.3.4 ประเมินจากการค้นคว้าข้อมูล การทำรายงาน และการนำเสนองานหน้าชั้นเรียน
3.1.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
3.2.1 มอบหมายงานให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติจริง โดยแบ่งกลุ่มปฏิบัติตามหัวข้องานที่กำหนดทำการวิเคราะห์อภิปรายผล และจัดทำรายงาน รวมทั้งนำเสนอหน้าชั้นเรียน
3.2.2 มอบหมายงานให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติในแต่ละสัปดาห์
3.3.1 ประเมินผลจากรายงานในการปฏิบัติงานกลุ่ม และการนำเสนอที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน
3.3.2 ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละสัปดาห์
4.1.1 มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมได้อย่างเหมาะสม
4.1.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.1.4 สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเหลือสังคมได้เหมาะสม
4.2.1 จัดกิจกรรมกลุ่มในการฝึกปฏิบัติงานตามหัวข้อที่กำหนด วิเคราะห์และอภิปรายผล
4.2.2 มอบหมายงานกลุ่มและรายบุคคล
4.2.3 การนำเสนองานหลังจากฝึกปฏิบัติให้สอดคล้องกับทฤษฎีที่ได้ศึกษา
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษา ในการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
4.3.2 ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
5.1.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
5.1.2 สามารถสืบค้น ศึกษาและประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าเชื่อถือด้วยตนเอง และนำเสนอหน้าชั้นเรียน
5.2.2 การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย
5.3.1 ประเมินจากการนำเสนอในชั้นเรียนด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2 ประเมินจากการอภิปรายผล และวิธีอภิปราย
6.1.1 มีทักษะในการทำตามแบบ และปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ 
6.1.2 มีทักษะในการหาแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
6.1.3 มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
6.2.1 มอบหมายงานให้ฝึกปฏิบัติ ตามหัวข้องานที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในแต่ละสัปดาห์
6.2.2 กำหนดงานโปรเจคให้นักศึกษาออกแบบ และปฏิบัติ ตามรายละเอียดที่นำเสนอ
6.3.1 ประเมินผลจากผลงานที่ได้จากการฝึกปฏิบัติในแต่ละสัปดาห์
6.3.2 ประเมินผลจากการนำเสนองานโปรเจคหน้าชั้นเรียน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะทางปัญญา 4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
1 44011002 การผลิตสิ่งพิมพ์เพื่อการโฆษณา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1, 2.1, 3.1, 5.1 - สอบกลางภาค - สอบภาคปฏิบัติ 1, 2 - สอบปลายภาค 9, 8, 14, 18 15%, 10%, 15%
2 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 - การปฏิบัติงานเดี่ยว - การปฏิบัติงานกลุ่ม ( การวิเคราะห์และอภิปรายผล การนำเสนอหน้าชั้นเรียน การส่งงานตามที่มอบหมายในแต่ละสัปดาห์ และการจัดทำ รายงานตามหัวข้อที่กำหนดได้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามเวลา ที่กำหนด ) ตลอดภาคการศึกษา 30%, 20%
3 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย และการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดภาคการศึกษา 10%
สุภาวดี และคณะ. เอกสารการสอนชุดวิชา การออกแบบทางการพิมพ์ หน่วยที่ 8-15         “หน่วยที่ 13 การออกแบบบรรจุภัณฑ์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545, หน้า 338-397
อารยะ ศรีกัลยาณบุตร. เอกสารการสอนชุดวิชา การออกแบบทางการพิมพ์ หน่วยที่ 8-15        “หน่วยที่ 11 การออกแบบสิ่งพิมพ์โฆษณา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545, หน้า 220-278
David Sherwin. Creative Workshop: 80 Challenges to Sharpen Your Design Skills Paperback.         Clincinnati : Ohio , 2010
Ellen Lupton. Graphic Design Thinking: Beyond Brainstoming.         Princeton Architectural Press : New York. , 2011
R. Klanten, A. Sinofzik. Introducing: Visual Identities for Small Businesses.         Gestalten : English, 2012.
- วารสารข่าวสารในวงการพิมพ์
- วารสารการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับการออกแบบทางการพิมพ์ www.creativebloq.com www.packagingoftheworld.com
- การสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- ผลการสอบ/การเรียนรู้
- การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้  
การประชุมในสาขาวิชา เพื่อร่วมกันหาแนวทางหรือวางแผนการปรับปรุงพัฒนารายวิชา
มีคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา(คะแนน/เกรด)และ การให้คะแนนนักศึกษา
ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี หรือตามผลการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน