โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า

Electrical Engineering Project

1.1 มีทักษะการค้นคว้าบทความ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรือ งานทางวิศวกรรมไฟฟ้า  1.2 มีทักษะการตั้งชื่อโครงงาน การเขียนโครงการ วิธีการเขียนรายงาน  ความเป็นมา ของปัญหา วัตถุประสงค์  ขอบเขต ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน และ การจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์   1.3 มีทักษะการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานความก้าวหน้า และมีทักษะ การนำเสนอโครงงาน  1.4 มีทักษะการเป็นผู้ฟังที่ดี การตั้งคำถาม  1.5 มีเจตคติที่ดีต่อการค้นคว้าหัวข้อโครงงาน การเขียนโครงการ การนำเสนอโครงงาน และการเป็นผู้ฟังที่ดีในที่ประชุมทางวิชาการ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า  และสามารถจบการศึกษาในเวลาได้
      ปฏิบัติการเกี่ยวกับการดำเนินการและการจัดทำโครงงานตามหัวข้อโครงงานรายวิชา 32087499 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า และนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการสอบโครงงาน
ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล กรณีที่นักศึกษาต้องการโดยแจ้งความประสงค์และนัดหมายมาล่วงหน้า
มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลาดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพ ในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
บรรยายกฎระเบียบต่างๆ ในการเข้าเรียนให้ตรงเวลา การแต่งการตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ การมอบหมายงาน การพบอาจารย์ที่ปรึกษา และการปฏิบัติงาน อธิบายกฎระเบียบในการปฏิบัติงานในโรงฝึกงาน ห้องปฏิบัติการ และงานนอกสถานที่  ให้มีการนำเสนองานในชั้นเรียน การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน ให้นักศึกษาทำงานค้นคว้า โดยไม่กระทำการทุจริตในการคัดลอกผลงานของผู้อื่น มีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยการยกย่องชมเชยนักศึกษาที่กระทำดี เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม และเสียสละ
ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในขณะเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม ประเมินจากความมีวินัย และความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมในรายวิชาโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า ประเมินจากผลการไม่กระทำทุจริต ไม่นำผลงานทางวิชาการของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง และไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น ไม่คัดลอกข้อความใด ๆจากผลงานเดิมของตนเองโดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ในลักษณะที่จะทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาใช้ในผลงานทางวิชาการของตนเอง และแสดงหลักฐานของการค้นคว้า


ต้องนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การเข้าพบอาจารย์ ที่ปรึกษาประจำสัปดาห์ การรายงานความก้าวหน้า และการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ
มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
ใช้การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ ที่ใช้หลักการทฤษฏีและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง ให้ผู้เรียนศึกษาโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าในสถานการณ์ปัญหาจริง ที่ทันต่อ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ให้ผู้เรียนศึกษาทฤษฎีการจัดทำโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า หลักการนำเสนอผลงานทางวิชาการ หลักการเขียนบทความและการเขียนรายงานโครงการ ปฏิบัติงานโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า และการนำเสนอรายงานความก้าวหน้า ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและต่อที่ประชุมในชั้นเรียนตามระยะเวลาที่กำหนด แต่งตั้งให้อาจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
ประเมินจากการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและต่อที่ประชุมในชั้นเรียน และการตอบคำถาม ประเมินจากผลงานโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า ทั้งที่เป็นชิ้นงานระหว่างทำและผลงานสุดท้าย ประเมินจากสไลด์ โปสเตอร์ บทความ และรายงานโครงการ ประเมินจากการสอบโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า ในเวลาที่กำหนด โดยมีอาจารย์ทุกท่านในสาขาวิชาเป็นกรรมการสอบ
มีความคิดอย่างมีวิจารณาญาณ สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการติดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจินตนาการและความยืดหยุ่น ในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรม หรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดินได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถสืบค้นข้อมูล และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้และเทคโนโลยี
กำหนดให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มจัดทำโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า ที่เป็นการแก้ปัญหาหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไฟฟ้า กำหนดให้มีการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าต่ออาจาย์ที่ปรึกษา และในชั้นเรียน กำหนดให้มีการถามตอบเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมถึงการอภิปรายกลุ่ม เกี่ยวกับเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า และการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้า กำหนดให้นักศึกษาจัดทำโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา จากการนำเสนอต่ออาจาย์ที่ปรึกษา การนำเสนอในชั้นเรียน รายงานความก้าวหน้า สไลด์ โปสเตอร์ บทความ รายงานโครงการ และการสอบโครงงานที่มีอาจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าทุกท่านเป็นกรรมการ
สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม สามารถเป็นผู้ริเริ่ม แสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม แสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมทั้งของตนเองและกลุ่ม ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและกลุ่มอย่างต่อเนื่อง รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่ได้รับมอบหมายทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นำและผู้ตามได้ สามารถวางตัวได้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน และรักษาสิ่งแวดล้อมต่อสังคม
ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออก และเสนอความคิด โดยการจัดประชุม นำเสนอความก้าวหน้าโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า การถามตอบ และอภิปราย เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล ส่งเสริมการเคารพสิทธิ และการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงภาวะผู้นำ และการเป็นผู้ตามที่ดีของนักศึกษา ติดตามการทำงานกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะ พร้อมทั้งบันทึกพฤติกรรม ประเมินจากการนำเสนอรายงาน การประชุม การรับฟัง การถามตอบ และอภิปราย สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง
มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้ มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือแสดงสถิติ ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยได้ มีทักษะการสื่อสารข้อมูล ทั้งการพูด เขียน และการใช้สัญลักษณ์ สามารถใช้เครื่องมือคำนวณ และเครื่องมือทางวิศวกรรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าได้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริง และนำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม  เรียนรู้เทคนิค การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า ส่งเสริมการค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูล และนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างถูกต้อง และให้ความสำคัญกับการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
ประเมินจากงานนำเสนอโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า จากการวิเคราะห์เชิงทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจำกัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ การอภิปรายในกรณีของโครงงานวิศวกรรรมไฟฟ้า ที่มีการนำเสนอในชั้นเรียน สังเกตพฤตติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผล และมีการบันทึกเป็นระยะ
มีทักษะในการบริหารจัดการด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการปฏิบัติโครงานวิศวกรรมไฟฟ้า มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน สาธิตการปฏิบัติโดยผู้ชำนาญ สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิศวกรรมไฟฟ้ากับหน่วยงานภายในและภายนอก จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา สนับสนุนการทำโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า ส่งเสริมการจัดทำโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า ในหัวข้อที่มาจาก หรือสามารถนำไปใช้งาน ในสถานประกอบการหรือชุมชน
มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน มีการใช้งานวิจัยของอาจารย์ประกอบการเรียนการสอน มีการประเมินผลการทำงานในภาคปฏิบัติ มีการประเมินโครงงานของนักศึกษา
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 1.4 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม 1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 2.1. มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 2.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 2.3 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.4 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึง การประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม 2.5 สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 3.1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี 3.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและ ความต้องการ 3.3 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบรวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.4 มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิม ได้อย่างสร้างสรรค์ 3.5 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อ การเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 4.1. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนา ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 4.2 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 4.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 4.4 รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงาน ตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่น ทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้ อย่างเหมาะสม สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 4.5 มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน และ การรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม 5.1 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 5.2 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติ ประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 5.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 4.5 มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน และ การรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม 5.5 สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้ 6.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
1 32089499 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรมจริยธรรม ประเมินจาก - การเข้าชั้นเรียน - ความรับผิดชอบ - ความมีวินัย - การทุจริตทางวิชาการ ทุกสัปดาห์ 10 %
2 ความรู้ วัดจากการนำเสนอและการตอบคำถามหน้าชั้นเรียนประจำสัปดาห์ - รายงาประกอบการนำเสนอหน้าชั้นเรียนประจำสัปดาห์ - การสอบโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าด้วยวิธีนำเสนอและตอบคำถามในที่ประชุมของคณะกรรมการฯ และนักศึกษาทั้งหมด - เอกสารประกอบการสอบโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า ทุกสัปดาห์ และสัปดาห์ที่ 17 40 %
3 ทักษะทางปัญญา วัดจากความสามารถในการประยุกต์ความรู้มาใช้ในสถานการณ์ใหม่ที่นักศึกษาเลือกนำมาทำเป็นโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า โดยดูจากการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าหน้าชั้นเรียนประจำสัปดาห์ และการสอบโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า รวมถึงเอกสารประกอบ ทุกสัปดาห์ และสัปดาห์ที่ 17 15 %
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดูจากความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาในกลุ่มโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าเดียวกัน และความสัมพันธ์ระหว่างการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์และการสอบโครงงานฯ ของนักศึกษาทั้งชั้นเรียน ซึ่งจะส่งผลให้การทำโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้ามีผลงานที่ดี และแล้วเสร็จตามเวลา ทุกสัปดาห์ และสัปดาห์ที่ 17 15 %
5 ทักษะพิสัย ประเมินจากชิ้นงาน ประเมินจากโครงงาน ประเมินจากระยะเวลาที่ทำโครงงาน ทุกสัปดาห์ และสัปดาห์ที่ 17 20 %
- คู่มือการเขียนรายงานโครงงานวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มทร.ล้านนา
- รายงานฉบับสมบูรณ์โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยและห้องสมุดของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  - ฐานข้อมูลออนไลน์ Google, IEEExplore, ScienceDirect, Web of Science, ThaiLis, TCI  - เอกสารอื่น ๆ ที่อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าแนะนำ
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา  1.3 ข้อเสนอแนะผ่านเฟสบุคกลุ่มวิชาโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า  1.4 ประเมินผู้สอนโดยนักศึกษา ผ่านระบบไอทีของมหาวิทยาลัย 
2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน 
2.2 ผลการเรียน การร่วมกิจกรรม ผลแบบทดสอบ ผลการสอบของนักศึกษา 
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร 
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร 
5.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม