คณิตศาสตร์สำหรับนักบัญชี

Mathematics for Accountant

1. รู้และเข้าใจฟังก์ชันและสมการ 
2. เข้าใจและใช้เมตริกซ์
3. รู้และเข้าใจฟังก์ชัน ลิมิต และความต่อเนื่อง
4. หาอนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชัน
5. แก้ปัญหามูลค่าปัจจุบันและเงินงวด 
6. แก้ปัญหาตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล
เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ที่จะนำไปประยุกต์ทางบัญชีและการเงิน รวมถึงเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ และฝึกให้เป็นคนมีเหตุผลและรอบคอบ โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีคณิตศาสตร์เรื่อง ฟังก์ชัน สมการ  และเมตริกซ์  การหาอนุพันธ์ประเภทต่างๆ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน  ฟังก์ชันกำลังและฟังก์ชันลอการิทึม  การอินทิเกรต  มูลค่าปัจจุบันและเงินงวด  รวมทั้งตรรกศาสตร์  การประยุกต์ทางบัญชีและการเงิน
อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มนอกชั้นเรียน ตามความต้องการของนักศึกษา 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) ดังนี้
3.1  วันพุธ (คาบกิจกรรม) เวลา 15.00 - 17.00 น. ของทุกสัปดาห์ ห้อง SC814
3.2  e-mail: wiroj_mongkolthep@hotmail.com หรือ Group Line วิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักบัญชี ได้ทุกวัน
1.1.1 มีความรู้ความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจรติ มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฏระเบีบของสถาบันและสังคม
1.1.3 สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม
1.1.4 มีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมีคุณธรรม
- ให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียนสม่ำเสมอและตรงต่อเวลา
- ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียน
- มอบหมายงาน/แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน ตามวันเวลาที่ได้กำหนด
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาและการปฏิบัติตนในด้านต่างๆ ได้แก่
1. การตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน
2. ความมีวินัยและความใส่ใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน
3. ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
4. ความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานที่ได้รับมอบหมายและการสอบ
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี
2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชี โดยสามารถบูรณาการและนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอื่นๆ โดยใช้หลักวิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์
2.1.4 สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
- ให้นักศึกษาตอบคำถามในเนื้อหาที่สอน
- ให้นักศึกษายกตัวอย่างเพิ่มเติมจากเนื้อหาที่สอน 
- ทำข้อสอบประจำบทเรียน
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา โดยใช้การวัดผล ดังนี้
1. การทดสอบย่อย
2. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3. งานที่ได้มอบหมาย
3.1.1 สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง
3.1.2 สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางการบัญชีและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
3.1.3 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
- ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียน
- มอบหมายงาน/แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน ตามวันเวลาที่ได้กำหนด
- ทำข้อสอบประจำบทเรียน
ประเมินจากสภาพจริงจากการทดสอบโดยใช้ข้อสอบที่ให้นักศึกษาได้อธิบายแนวคิดและวิธีการแก้ปัญหา
4.1.1 สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี
4.1.3 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถใช้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานกาณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน
4.1.4 มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง
- ให้นักศึกษาได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนขณะเรียน เช่น การตรวจสอบคำตอบของแบบฝึกหัดแต่ละข้อร่วมกัน
ประเมินจากสภาพจริงจากพฤติกรรมของนักศึกษาที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน
5.1.1 มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปลความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง
5.1.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกใช้รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน
5.1.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ
- ให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมโดยใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
ประเมินจากสภาพจริงจากความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
1 BACAC112 คณิตศาสตร์สำหรับนักบัญชี
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3 การทดสอบย่อย ครั้งที่ 1 (บทที่ 1 และบทที่ 2) 5 22%
2 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3 การสอบกลางภาคเรียน (บทที่ 3 และบทที่ 4) 9 22%
3 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3 การทดสอบย่อย ครั้งที่ 2 (บทที่ 5) 13 12%
4 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3 การสอบปลายภาคเรียน (บทที่ 6 และบทที่ 7) 18 24%
5 1.2, 1.3, 1.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3 งานที่มอบหมาย 1-8, 10-17 10%
6 1.2, 1.3, 1.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3 เจตคติ การเข้าชั้นเรียน และความรับผิดชอบในรายวิชา 1-8, 1-17 10%
1. รัฐวิชญญ์ จิวสวัสดิ์. (2557). คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์ (Basic Mathematics for Economics). กรุงเทพฯ : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สืบค้นเมื่อ 10 มิถุนายน 2563, จาก http://www.stou.ac.th/read_write/file/basic%20mathematics%20for%20economics.pdf
2. บันเทิง แก่นสาร, ธัญกร ขุนทอง, และพิมพ์พร ฟองหล่ำ. (2548). คณิตศาสตร์ทั่วไป. กรุงเทพฯ: วี.เจ. พริ้นติ้ง.
อาจารย์ผู้สอนได้ให้นักศึกษารายงานตนเองเพื่อสะท้อนถึงความรู้ความเข้าใจต่อการเรียนรายวิชานี้ โดยเขียนบรรยายลงบนกระดาษที่แจกให้ในชั้นเรียน
การประเมินการสอนโดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา ซึ่งนักศึกษาจะต้องทำการประเมินผลการสอนออนไลน์ในระบบทะเบียนกลางของมหาวิทยาลัย
แก้ไขข้อบกพร่องจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา ได้แก่ ด้านการสอน ด้านสื่อ ด้านประเมิน และด้านปกครอง 
4.1  ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา จากการตั้งคำถามต่างๆ เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนักศึกษา
4.2  ทวนสอบงานที่มอบหมายของนักศึกษา ผลการสอบกลางภาค และผลการสอบปลายภาค
4.3  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจผลงานที่นำเสนอ โครงร่างการวิจัยฯ ข้อสอบ คะแนนสอบ และคะแนนพฤติกรรมการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
5.1  ปรับปรุงการเรียนการสอนตามผลการประเมินการโดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา
5.2  วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
5.3  เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้กับปัญหา โดยวิธีการสอนที่หลากหลายและ/หรือจากงานวิจัยของอาจารย์ผู้สอน (ถ้ามี)