โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

Business Information System Project

เพื่อให้นักศึกษาใช้ความรู้รวบยอดที่ได้เรียนมาและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อการทำการวิจัยด้านคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ เสนอหัวข้อโครงงานตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ ทดสอบและปรับปรุงระบบตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ ติดตั้งระบบเพื่อประเมินผลการใช้ระบบ รายงานผลการวิจัยของโครงงานต่อคณะกรรมการ
เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ความรู้รวบยอดที่ได้เรียนมาและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ทาการค้นคว้าวิจัยหัวข้อและเนื้อหา โดยเลือกหัวข้อโครงงานทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือทางด้านระบบสารสนเทศ จากหัวข้อโครงงานที่อาจารย์ประจาหลักสูตรพิจารณา หรือนักศึกษากาหนดขึ้นโดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจาหลักสูตร นักศึกษา จะต้องเขียนรายงาน และนาเสนอต่อคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นโดยหัวหน้าหลักสูตร   Practice using comprehensive knowledge and additional research as a research study in a topic or content in computer or information systems in business area based on faculty committee consideration or as proposed by the student based on approval of faculty committee; the owner of the project have to propose a project proposal to faculty committee appointed by the committee of the curriculum
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลสงวนบุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางซอฟแวร์ และ ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจต่อบุคคลองค์กรและสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการสอน กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย เน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและการแต่งกายให้เป็นตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
การเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา ตลอดจนการแต่ง กาย ที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม การสังเกตพฤติกรรมในการทำงานเป็นกลุ่ม และความมีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงาน
ความรู้ที่ต้องได้รับ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา มีสามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
อธิบายการเขียนหลักการและทฤษฎีในการทำโครงงานเพื่อการวิจัย ยกตัวอย่างการทำวิจัยด้านสารสนเทศ ให้นักศึกษาเสนอโครงงานตามที่ตนสนใจ ฝึกปฏิบัติการทำโครงงานและการนำเสนอโครงงานตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ  
การนำเสนอโครงงาน การจัดทำรายงานประกอบโครงงาน
คิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
3.2.1 อธิบายความสำคัญในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดย่างเป็นระบบในการทำโครงงาน 3.2.2 ชี้แนะเว็บไซต์สำหรับการสืบค้นการวิจัยด้านระบบสารสนเทศ 3.2.3 ให้แนวทางในการจัดทำโครงงาน โดยการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของระบบงาน 3.2.4 แสดงความคิดเห็นในโครงงานที่นักศึกษาได้นำเสนอ เพื่อประเมินสารสนเทศถึงจุดเด่นและข้อควรแก้ไข
3.3.1 ผลการสืบค้นระบบสารสนเทศที่ได้นำเสนอในโครงงาน 3.3.2 การพัฒนาระบบงาน 3.3.3 การซักถาม โดยให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น เพื่ออธิบายข้อซักถาม และแสดงถึงปฏิภาณไหวพริบ ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา
สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
ให้นักศึกษาเรียนรู้จริงจากการนำเสนอโครงงานในรูปแบบของการสัมมนา ชี้แนะการพูดและการใช้วาจาในที่ชุมชน รวมทั้งบุคลิกที่เหมาะสมในการนำเสนอ กำหนดหัวข้อในการจัดทำโครงงาน เพื่อให้นักศึกษาได้จัดทำโครงงานและฝึกซ้อมการนำเสนอตามกำหนด
นำเสนอโครงงานตามหัวข้อที่กำหนด หัวข้อที่นำเสนอตรงตามกำหนดและมีรายละเอียดครบถ้วน
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนออย่างเหมาะสม สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
อธิบายการจัดทำงานนำเสนอและรายงานการนำเสนอ นำเสนอซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการออกแบบงานนำเสนอ การใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร ยกตัวอย่างงานนำเสนอที่เหมาะสม
การออกแบบ และการจัดทำรายงานนำเสนอ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.2 2.1 3.1, 3.3 4.1, 4.4 5.3 ข้อมูลที่ได้ศึกษาจากระบบงาน - แบบฟอร์มเสนอหัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษา - แบบฟอร์มการติดต่อเพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูล 1-2 5%
2 1.2, 1.3 2.1, 2.2 3.1, 3.2, 3.3 4.1, 4.4 5.1, 5.3, 5.4 - ความพร้อมในการเสนอโครงร่าง - การนำเสนอโครงร่าง - การจัดทำรายงานโครงร่าง 3-5 20%
3 1.3 2.1, 2.2, 2.5 3.1, 3.2, 3.4 4.2, 4.4 5.1, 5.4 - การดำเนินงานในการพัฒนาระบบ 6-9 20%
4 1.2, 1.3 2.2, 2.5 3.1, 3.4 4.1, 4.4 5.1, 5.3, 5.4 - ความพร้อมในการเสนอความก้าวหน้าโครงงาน - การนำเสนอความก้าวหน้าโครงงาน - การจัดทำรายงานความก้าวหน้าโครงงาน 10-12 10%
5 1.2, 1.3 2.1 3.1, 3.3 4.1, 4.2, 4.4 5.3 - การสร้างเครื่องมือในการวิจัย - การสุ่มตัวอย่าง - วิธีการเก็บข้อมูล 13 5%
6 1.2, 1.3 2.1, 2.5 3.1, 3.4 4.1, 4.4 5.1, 5.3, 5.4 - ความพร้อมในการเสนอผลสรุปโครงงาน - การนำเสนอผลสรุปโครงงาน - การจัดทำรายงานผลสรุปโครงงาน 14-16 20%
7 1.2 2.5 3.3, 3.5 4.4 5.1, 5.3 - รูปเล่มรายงาน - ไฟล์โปรแกรมในรูปแบบ CD - การส่งสมุดบันทึกการให้คำปรึกษา 17 10%
ปริญญานิพนธ์ เอกสารการสัมมนาทางคอมพิวเตอร์ และงานวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์
- โปรแกรมสำหรับพิมพ์เอกสาร - โปรแกรมสำหรับการนำเสนอ - โปรแกรมออกแบบฐานข้อมูล - โปรแกรมสำหรับวางแผนโครงการ - โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์กราฟิก
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น ฐานข้อมูลวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ ThaiLIS เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ
การสังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
โครงงานระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ที่นักศึกษาได้พัฒนาและทำวิจัย รายงานโครงงานระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ศึกษาและปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์สำหรับพัฒนาระบบงานให้สอดคล้องกับธุรกิจจริง และตลาดแรงงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาแนวงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละปี
ตรวจสอบแผนการสอนและการประเมินผลให้ตรงกับผลสัมฤทธิ์จากผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
ปรับปรุงรายวิชาทุกปี เพราะเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องเกี่ยวกับโครงงานระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ หรือแนวทางโครงงานระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์