การทำความเย็นและปรับอากาศ

Refrigeration and Air Conditioning

หลังจากเรียนวิชานี้แล้วนักศึกษามีความรู้ความสามารถดังนี้ สามารถเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของระบบทาความเย็นและปรับอากาศ วัฏจักรการทาความเย็น อุปกรณ์ทาความเย็น สารทาความเย็นและสารหล่อลื่น กระบวนการทางไซโครเมตริก การคำนวณภาระของระบบปรับอากาศ
๑. สามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิชาการทาความเย็นและการปรับอากาศ  ๒. เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับวัฏจักรการทาความเย็น  ๓. เพื่อให้สามารถรู้และเข้าใจในหลักการทางานของอุปกรณ์ทาความเย็น สารทาความเย็นและ  สารหล่อลื่น  ๔. เพื่อให้เข้าใจวิธีการวิเคราะห์กระบวนการทางไซโครเมตริก  ๕. เพื่อให้สามารถคำนวณภาระของระบบปรับอากาศ  ๖. ตระหนักในความสำคัญของวิชาการทาความเย็นและการปรับอากาศ
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของระบบทำความเย็นและปรับอากาศ วัฏจักรการทำความเย็นอุปกรณ์ทำความเย็นสารทำความเย็นและสารหล่อลื่น กระบวนการทางไซโครเมตริก การคำนวณภาระของระบบปรับอากาศ
-จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  วันและเวลาเรียน
๑. มีจิตสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงศิลปวัฒนธรรม
๒. มีวินัย ตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามระเบียบขององค์กร
๓. มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบทางวิชาการและวิชาชีพ
1.บรรยาย/ยกตัวอย่าง  2.ทำแบบฝึกหัส/จัดกลุ่มมอบหมายงาน
- การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน  - การทำกิจกรรมนอกชั้นเรียน  - การทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย  - การเข้าชั้นเรียน  - การแสดงความเคารพต่อตนเอง อาจารย์ และสถานที่
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ และประยุกต์ใช้กับงานวิศวกรรมทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ  ๒. สามารถบูรณาการ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในสาขาวิชาที่ศึกษากับศาสตร์อื่นๆ
1. บรรยาย/ยกตัวอย่าง  2.จัดกลุ่มมอบหมายงาน  3.ทำแบบฝึกหัด
- ทดสอบ  - การทำกิจกรรมในชั้นเรียน  - การทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย  - การเข้าชั้นเรียน
๑. สามารถศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นของปัญหาและความต้องการ  ๒. สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
1. บรรยาย  2.จัดกลุ่มมอบหมายงาน  3.ทำแบบฝึกหัด
- การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน  - การทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๑. สามารถปรับตัว ทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ร่วมงาน
- การทำงานกลุ่ม
- การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน  - การประเมินการทำงานเป็นกลุ่ม  - การประเมินการอภิปรายและนาเสนอ
๑. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  ๒. สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม
- บรรยาย  - ถาม-ตอบ  - ทำแบบฝึกหัด
- การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน  - การทำงานที่ได้รับมอบหมาย  แก้ไข
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านความสัมพันธ์บุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 3 1 2 4 2
1 TEDME914 การทำความเย็นและปรับอากาศ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรมและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 - ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล - ความรับผิดชอบ การทางานกลุ่มและผลงาน การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 30%
3 ความรู้ สอบปลายภาค 18 60%
- สมศักดิ์ สุโมตยกุล, เครื่องทาความเย็นและเครื่องปรับอากาศ  - สวัสดิ์  เทียนวิบูล 
- Paper จากฐานข้อมูลต่างๆ 
- เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia คาอธิบายศัพท์  แก้ไข
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  - แบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา  - สรุปผลการประเมินการสอน
- การสังเกตการณ์โต้ตอบระหว่างเรียน  - ผลการเรียนและผลการทางานกลุ่มของนักศึกษา  - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้  แก้ไข
- การประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  - การวิจัยชั้นเรียน
- ประชุมอนุมัติเกรดนักศึกษา  - ทวนจากคะแนน และงานที่มอบหมาย  แก้ไข
นำข้อมูลที่ได้จากการประเมิน ข้อ ๑ และข้อ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอน