เครื่องมือวัดและทดสอบรถยนต์

Vehicle Instrument and Testing

1. มีทักษะในการใช้เครื่องตรวจสภาพรถยนต์
2. มีทักษะในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องรถยนต์
3. มีทักษะในการใช้เครื่องมือตรวจจิเคราะห์ระบบไฟฟ้ารถยนต์
4. มีทักษะในการใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์
5. มีทักษะในการใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ระบบส่งกำลังในรถยนต์
6. มีทักษะในการใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ระบบเบรกในรถยนต์
7. มีทักษะในการใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ระบบรองรับน้ำหนักในรถยนต์
8. มีทักษะในการใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์เครื่องยนต์ด้วยเครื่องวิเคราะห์ตามมาตรฐานสากล
9. ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาเครื่องมือวัดและทดสอบรถยนต์
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาและข้อขัดข้องด้วยเครื่องมือและเครื่องวิเคราะห์มีทักษะในการใช้และทดสอบระบบไฟฟ้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบส่งกำลังระบบเบรกระบบรองรับน้ำหนัก Tune-up เครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลด้วยเครื่องมือและเครื่องทดสอบที่ทันสมัย
ศึกษาและปฏิบัติงานในการแก้ไขด้วยเครื่องมือและเครื่องวิเคราะห์ให้มีทักษะในการใช้และทดสอบระบบไฟฟ้า ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบส่งกำลัง ระบบเบรก ระบบรองรับน้ำหนัก Tune-up เครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลด้วยเครื่องมือและสร้างทดสอบที่ทันสมัย
-   อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์ของสาขาวิชาและหน้าห้องพัก
 -   อาจารย์ประจำรายวิชา  จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
พัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อม ๆกับวิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษาเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่นและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมสามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดังนี้
1.1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม
1.1.2 จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองสังคมและสิ่งแวดล้อม
1.2.1 สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
1.2.2 สอบแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม
1.2.3 เน้นความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคมทั้งในบทบาทของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
1.2.4 ให้ความสำคัญในวินัยการตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด
1.2.5 เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติตนที่เหมาะสมถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
1.2.6 ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม
1.2.7 ปลูกฝังการยาบรรณวิชาชีพ
1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในภาพเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม
1.3.2 ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ
1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
1.3.4 ประเมินจากคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมายที่สะท้อนถึงความตั้งใจความรับผิดชอบของนักศึกษา
1.3.5 การอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทางด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในด้านการใช้เครื่องมือวัดและทดสอบยานยนต์
     2.1.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของรถยนต์สมัยใหม่
     2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้กูปิดตากับความรู้ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 ผู้สอนอธิบายหลักการทางทฤษฎีและสาธิตการปฏิบัติงาน
     2.2.2 นักศึกษาฝึกงานปฏิบัติงานในสถานศึกษา
     2.2.3 เขียนรายงานการปฏิบัติงาน
     2.2.4 สรุปผลการปฏิบัติการสอน
2.3.1 การทดสอบย่อย
2.3.2 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2.3.3 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ
2.3.4 ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
3.1.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
3.2.1 การมอบหมายงาน/การบ้านที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์
3.2.2 การมอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าและรายงานทางเอกสาร
   3.3.1 สอบปลายภาคโดยเน้นข้อสอบที่เน้นการวัดความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน
   3.3.2 ประเมินผลจากการปฏิบัติงาน
   3.3.3 วัดผลจากการประเมินจากรายงานการนำเสนอผลงาน
   3.3.4 สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1.1 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2 พัฒนาการให้ความร่วมมือในการทำงานทั้งความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.1.3 พัฒนาการการใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.2.1 อธิบายยกตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้รถบนท้องถนนและการแก้ปัญหาเบื้องต้น
4.2.2 มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล
4.2.3 การนำเสนอรายงาน
4.3.1 ผลจากการประเมินตนเองและเพื่อนด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
4.3.2 ผลจากการประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.3 ประมาณจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5.1.1 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
5.2.2 นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1 ประเมินจากรายงานการจัด ทำรายงานและรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมถูกต้อง
5.3.2 ประมาณจากการมีส่วนร่วมนำเสนอผลงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะทางปัญญา 4.ด้านความสัมพันธ์บุคคลและความรับผิดชอบ 5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 3 1 1 1 1 1
1 TEDME922 เครื่องมือวัดและทดสอบรถยนต์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1,2.2,2.3 3.1, 3.2, 5.2,6.2 การสอบปฏิบัติ สามถูกต้องของผลงาน แบบสังเกตการสอน 9 17 30% 30%
2 1.1,1.3,2.1 2.2,2.3,3.1 3.2,4.4,5.2 1.1,1.3,2.1 2.2,2.3,3.1 3.2,4.4,5.2 การส่งการบ้านที่ได้รับมอบหมาย การส่งการบ้านตามที่ได้รัยมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 30%
3 1.1 1.3,.4.34.4 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
1.ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ.ทฤษฎีและปฏิบัติไฟฟ้ายานยนต์. กรุงเทพ: บริบัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด
2.ยงยศ จินารักษ์ “เครื่องยนต์สันดาปภายใน”เอกสารตำราผลงานทางวิชาการ ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.มปป
 
1.คู่มือการใช้เครื่องตั้งศูนย์ล้อรถยนต์
           2.คู่มือการใช้เครื่องวัดควันดำ
           3.คู่มือการใช้เครื่องระบบเรก
           4.คู่มือการใช้เครื่องทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์
           5.คู่มือการใช้เครื่องวิเคราะห์ข้อขัดข้องด้วยเครื่องOBD
           6.คู่มือรรหัสวิเคราะห์ข้อขัดข้องด้วยเครื่องOBD
           7.AUTO DATA เครื่องยนต์
           8.คู่มือการใช้เครื่องถ่างล้อรถยนต์
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
4.2  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   ปรับปรุงเทคนิควิธีการสอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ