คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบขั้นสูง

Advanced Computer Aided Design

เพื่อใช้นักศึกษาได้ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำหรับการเขียนแบบ 3 มิติลักษณะวัตถุทรงตัน  ลักษณะการขึ้นรูปพื้นผิว   ในงานออกแบบเขียนแบบทางวิศวกรรม และสามารถประยุกต์ใช้กับงานออกแบบเขียนแบบขั้นสูง  การสร้างแบบงานสั่งการผลิต  การพิมพ์แบบงาน และสามารถนำไปใช้ในการประกอบการทำงานในอนาคตได้ 
          1.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะความเข้าใจเกี่ยวกับการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบเขียนแบบด้วยคำสั่งขั้นสูง
         2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรมด้วยคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบตามมาตรฐานสากลได้
         3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ในแบบสั่งงานการผลิตได้         
ศึกษาและปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับออกแบบงานในลักษณะทรงตัน (Solid) และพื้นผิว (Surface) ออกแบบชิ้นงานสามมิติ ด้วยโปรแกรมสมัยใหม่
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
           ทวีศักดิ์   ศรีช่วย,  SolidWorks 2009 Handbook, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น) กรุงเทพฯ. 2552
           สมหมาย   สารมาท,เอกสารประกอบการสอนการใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบและเขียนแบบชิ้นส่วนงานอุตสาหกรรม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เชียงใหม่.2556
          Boundy, A.W.(Albert William), Engineering Drawing, McGraw-Hill Book Company Australia Pty Limited,5th ed.1998
         SolidWorks Essentials Drawing, SolidWorks Corporating.2016
SolidWorks Essentials  Part and Assembly, SolidWorks Corporating.2016
Solidworks  Weldments, SolidWorks Corporating.2016
Solidworks  Sheet Metal, SolidWorks Corporating.2016
Solidworks  Surface Modeling, SolidWorks Corporating.2016