การเขียนแบบวิศวกรรมสำหรับงานก่อสร้าง

Engineering Drawing for Construction

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้โปรแกรมในการทำโมเดลอาคารแบบ 3 มิติ เพื่อช่วยในงานก่อสร้าง การทำแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม การทำแบบตามงานก่อสร้างจริง
เพื่อพัฒนารายวิชาให้เหมาะสมต่อชั่วโมงสอน เนื้อหารายวิชาตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ และระดับการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยครอบคลุมเนื้อหาในคำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้โปรมแกรมในการทำโมเดลอาคารแบบ 3 มิติ การทำแบบร่างโครงสร้างและการทำภาพเคลื่อนไหว เพื่อช่วยในงานก่อสร้าง การทำแบบรายละเอียด เพื่อการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม การคำนวณรายการปริมาณวัสดุก่อสร้าง การทำแบบตามงานก่อสร้างจริง
2 ชั่วโมง
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความซื่อสัตย์ ในการเขียนแบบวิศวกรรมสำหรับงานก่อสร้าง อย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้

ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
- ชี้แจงกติกาการเข้าชั้นเรียน การประเมินผล และการปรับตกหากทุจริตในการสอบ
- กำหนดวันและเวลาในการส่งงานในแต่ละสัปดาห์
- บรรยายในชั้นเรียนจำนวน 30 ชั่วโมง โดยใช้เวลาในการสอนแต่ละบทดังแผนการสอน
- ฝึกปฏิบัติจำนวน 45 ชั่วโมง โดยใช้เวลาในการสอนแต่ละบทดังแผนการสอน
- พฤติกรรมการเข้าเรียน และการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา
- ประเมินผลของรายงานและการนำเสนอผลการศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
นักศึกษาต้องได้รับความรู้ในการประยุกต์ใช้โปรมแกรม Auto Cad ในการเขียนแบบก่อสร้าง และการทำแบบรายละเอียด เพื่อการก่อสร้าง ทางด้านสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม รวมถึงการทำแบบตามการก่อสร้างจริง และได้รับความรู้ ในการใช้โปรแกรม sketchup pro เพื่อทำโมเดล 3 มิติ ทำภาพเคลื่อนไหว เพื่อช่วยในการหาปริมาณวัสดุ และสามาถนำไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในงานจริงได้
- ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่ การสอนบรรยายร่วมกับการสาธิต ในการใช้โปรมแกรม Auto Cad และโปรแกรม sketchup pro สำหรับแบบบ้านจริง
- กำหนดงานเขียนแบบโดยใช้โปรมแกรม Auto Cad และโปรแกรม sketchup pro สำหรับแบบบ้านพักอาศัย 2 ชั้น
- จัดทำรายงานเพิ่มเติม และนำเสนอรายงานผลการศึกษาดังกล่าว
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการ ทฤษฎี และการประยุกต์ ใช้งาน
- ประเมินจากรายงาน และการเสนอรายงาน
- ประเมินจากใบงาน ที่ได้มอบหมาย ในแต่ละสัปดาห์
- การเข้าห้องเรียน
- พัฒนาการคิดวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์และอภิปรายการประยุกต์ใช้หลักการทางทฤษฎีในการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ
บรรยายในชั้นเรียน เพื่ออธิบายให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับ แบบรูปรายการก่อสร้าง สาธิตการใช้โปรมแกรม Auto Cad และโปรแกรม sketchup pro ที่ใช้ในงานก่อสร้าง เพื่อจัดทำแบบรายละเอียด เพื่อการก่อสร้าง ด้านสถาปัตยกรรม ด้านวิศวกรรม และถอดปริมาณงาน
ประเมินจากการสอบ การทำรายงาน การเสนอรายงาน การทำงานที่ได้รับมอบหมาย การแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายในชั้นเรียน และการเข้าชั้นเรียน
- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
- พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
- มีความรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมายทั้งรายบุคคลและงานกลุ่ม
- สามารถปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ในทุกสถานภาพ
- วางตัวและร่วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
- การอภิปรายในชั้นเรียน พร้อมการสาธิต
- มอบหมายงานให้ทำ และการทำรายงาน
- สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- การประเมินผลงานที่ส่ง จากการตรงต่อเวลา และมีเนื้อหาครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย
- ทักษะการใช้โปรมแกรม Auto Cad ในการเขียนแบบก่อสร้าง และการทำแบบรายละเอียด เพื่อการก่อสร้าง ด้านสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม รวมถึงการทำแบบตามการก่อสร้างจริง
- ทักษะการใช้โปรแกรม sketchup pro ทำโมเดล 3 มิติ ทำภาพเคลื่อนไหว เพื่อช่วยในการหาปริมาณวัสดุ
- ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทำรายงาน
- ทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล์
- ใช้ Power Point ที่น่าสนใจง่ายต่อการติดตามทำความเข้าใจ ประกอบการสอนในชั้นเรียน
- การสอนโดยมีการนำเสนอข้อมูลจากการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นตัวอย่างกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอและสืบค้นข้อมูล
- การแนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูลและแหล่งข้อมูล
- การมอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การมอบหมายงานที่ต้องมีการนำเสนอทั้งในรูปเอกสารและด้วยวาจาประกอบสื่อ
- ประเมินทักษะการคำนวณจากเอกสาร และการสอบต่างๆ
- ประเมินทักษะการใช้สื่อและการใช้ภาษาพูดจากการนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน
- ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สามารถปฏิบัติงานเขียนที่ใช้ในงานก่อสร้างได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ
-สอนด้วยการบรรยายในชั้นเรียนและสาธิตการใช้โปรแกรม ในการทำงานตามตัวอย่างงานจริง
ประเมินผลจากใบงาน และ การทำงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากใบงานที่มอบหมายในชั้นเรียน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
1. Auto Cad 2012
2. Sketch Up Pro 8
3. แบบก่อสร้าง การเขียนแบบก่อสร้าง
1. มาตรฐานงานเขียนแบบก่อสร้าง
2. แบบมาตรฐานของกรมโยธาและผังเมือง
3. มาตรฐาน ASTM
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับ การใช้โปรแกรม Auto Cad เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับ การใช้โปรแกรม Sketch Up Pro 8
ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
การประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดยภาควิชา จากการสังเกตขณะสอน และการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา
ภาควิชากำหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา แล้วจัดทำรายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ.กำหนดทุกภาคการศึกษา
ภาควิชากำหนดให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอน/การวิจัยในชั้นเรียน และมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่มีปัญหา ทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
ภาควิชามีคณะกรรมการประเมินการสอนทำหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยการสุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน ของรายวิชา 60% ของรายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของภาควิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร
ภาควิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดนพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของภาควิชา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา เสนอต่อหัวหน้าภาควิชา เพื่อนำเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสำหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป