การฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา

Civil Engineering Practice

เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาภายใต้การควบคุมดูแลของวิศวกรพี่เลี้ยงในสถานประกอบการเป็นเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 90 วันทำการ หรือ 720 ชั่วโมงทำงานตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาปกติ
เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้นำความรู้ทางวิชาการที่ได้ศึกษาไปฝึกทดลองก่อนที่จะไปประกอบอาชีพจริงๆ และยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาพัฒนาบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความเจริญเติบโตในอาชีพธุรกิจ
ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาภายใต้การควบคุมดูแลของวิศวกรพี่เลี้ยงในสถานประกอบการเป็นเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 90 วันทำการ หรือ 720 ชั่วโมงทำงานตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาปกติ การประเมินผลนักศึกษา ให้ค่าระดับคะแนนเป็น S (Satisfactory), พ.จ. (พอใจ) และ U (Unsatisfactory), ม.จ. (ไม่พอใจ) ในกรณีที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และมีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมโยธาไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีใบรับรองจากภาคีวิศวกรขึ้นไป สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้
3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
มี วินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม

ไม่กระทำการใดๆ โดยจงใจให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่ชื่อเสียง หรืองานของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่น
ไม่กระทำการใดๆ อันอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
ต้องปฏิบัติงานที่ได้รับทำอย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติและวิชาการ
ต้องประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ไม่ใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบธรรม หรือใช้อิทธิพล หรือให้ผลประโยชน์แก่บุคคลใดเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับหรือไม่ได้รับงาน
ไม่เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อย่างใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ จากผู้รับเหมา หรือบุคคลใดซึ่งเกี่ยวข้องในงานที่ทำอยู่กับผู้ว่าจ้าง
ไม่โฆษณา หรือยอมให้ผู้อื่นโฆษณา ซึ่งการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเกินความเป็นจริง
ไม่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเกินความสามารถที่ตนเองจะกระทำได้
ไม่ละทิ้งงานที่ได้รับทำโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ไม่ลงลายมือชื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในงานที่ตนเองไม่ได้รับทำ ตรวจสอบ หรือควบคุมด้วยตนเอง
ไม่เปิดเผยความลับของงานที่ตนได้รับทำ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง
ไม่แย่งงานจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่น
ไม่รับดำเนินงานชิ้นเดียวกันให้แก่ผู้ว่าจ้างรายอื่น เพื่อการแข่งขันราคา เว้นแต่ได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างรายแรกทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างรายแรก และได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างรายอื่นนั้นทราบล่วงหน้าแล้ว
ไม่รับดำเนินงานชิ้นเดียวกันให้แก่ผู้ว่าจ้างรายอื่น เพื่อการแข่งขันราคา เว้นแต่ได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างรายแรกทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างรายแรก และได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างรายอื่นนั้นทราบล่วงหน้าแล้ว
ไม่ใช้หรือคัดลอกแบบ รูป แผนผัง หรือเอกสาร ที่เกี่ยวกับงานของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่นนั้น
  1.1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกร ตามข้อบังคับสภาวิศวกรดังนี้
1.2.1 ติดตามผลและปรึกษาการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา กับวิศวกรพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ
1.2.2 แนะนำให้คำปรึกษาหารือร่วมกับนักศึกษาฝึกงาน ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วิทยาเขตฯ ได้กำหนดไว้
.3.1 ประเมินผลจากการออกนิเทศนักศึกษาในสถานประกอบการ
1.3.2 ประเมินผลจากรายงานการฝึกงานของนักศึกษา
1.3.3 ประเมินผลจากการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
สามารถนำความรู้ทางวิชาการที่ได้ศึกษาไปฝึกทดลองปฏิบัติก่อนที่จะไปประกอบอาชีพจริงๆ และยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาพัฒนาบุคลิกภาพ ทัศนคติ ต่อสาขาวิชาชีพวิศวกรรม
2.2.1 ติดตามผลและปรึกษาการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา กับวิศวกรพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ
2.2.2 แนะนำให้คำปรึกษาหารือร่วมกับนักศึกษาฝึกงาน ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วิทยาเขตฯ ได้กำหนดไว้
2.3.1 ประเมินผลจากการออกนิเทศนักศึกษาในสถานประกอบการ
2.3.2 ประเมินผลจากรายงานการฝึกงานของนักศึกษา
2.3.3 ประเมินผลจากการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
พัฒนาความสามารถในการคิด และความเข้าใจ ให้เป็นไปตามระบบในทางทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพต่อไป
3.2.1 ติดตามผลและปรึกษาการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา กับวิศวกรพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ
3.2.2 แนะนำให้คำปรึกษาหารือร่วมกับนักศึกษาฝึกงาน ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วิทยาเขตฯ ได้กำหนดไว้
3.3.1 ประเมินผลจากการออกนิเทศนักศึกษาในสถานประกอบการ
3.3.2 ประเมินผลจากรายงานการฝึกงานของนักศึกษา
3.3.3 ประเมินผลจากการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
4.1.1 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพอันดีต่อคณะผู้ร่วมงานในสถานประกอบการที่ไปนิเทศฝึกงาน
4.1.2 พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.1.3 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.2.1 ติดตามผลและปรึกษาการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา กับวิศวกรพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ
4.2.2 แนะนำให้คำปรึกษาหารือร่วมกับนักศึกษาฝึกงาน ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วิทยาเขตฯ ได้กำหนดไว้
4.3.1 ประเมินผลจากการออกนิเทศนักศึกษาในสถานประกอบการ
4.3.2 ประเมินผลจากรายงานการฝึกงานของนักศึกษา
4.3.3 ประเมินผลจากการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
5.1.1 ทักษะการค้นคว้า หาข้อมูล คิดคำนวณ เชิงตัวเลข
5.1.2 พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน
5.1.3 พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
5.1.4 พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5.1.5 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งทางอีเมล์ การสร้างห้องแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ เช่น Wed Board Blog การสื่อสารการทำงานในกลุ่มผ่านห้องสนทนา Chat Room
ทักษะในการแสดงความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็นผู้อื่นทางสังคมออนไลน์
5.1.6 ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.1 ติดตามผลและปรึกษาการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา กับวิศวกรพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ
5.2.2 แนะนำให้คำปรึกษาหารือร่วมกับนักศึกษาฝึกงาน ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วิทยาเขตฯ ได้กำหนดไว้
5.3.1 ประเมินผลจากการออกนิเทศนักศึกษาในสถานประกอบการ
5.3.2 ประเมินผลจากรายงานการฝึกงานของนักศึกษา
5.3.3 ประเมินผลจากการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
สามารถปฏิบัติงานกับสถานประกอบการได้
สถานประกอบการเป็นผู้สอน โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาเพิ่มเติม
สถานประกอบการ และอาจารย์ที่ปรึกษา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
คู่มือฝึกงานนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา.โครงการฝึกงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ เชียงใหม่
ไม่มี
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น www.eit.or.th, www.dpt.go.th
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ