คณิตศาสตร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรม

Applied Mathematics in Engineering

ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ทางคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรม ทั้งพีชคณิตและแคลคูลัส แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม  การหาผลเฉลยของสมการอนุพันธ์สามัญ การแปลงลาปลาซ การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย  ระบบสมการพีชคณิต  อนุกรมและการแปลงฟูริเยร์  เวคเตอร์  เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์  คณิตศาสตร์เต็มหน่วย  บทนำวิธีเชิงตัวเลข
บรรยาย
ฝึกปฏิบัติ
PjBL
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล