สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร 1

Seminar in Agricultural Technology 1

นักศึกษารู้และเข้าใจในรูปแบบ หัวข้อและการตั้งซื่อโครงร่าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระในด้านเทคโนโลยีการเกษตร ได้ นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และประมวลความรู้จากการค้นคว้าผลงานวิชาการที่สอดคล้องกับหัวข้อต่างๆ ในโครงร่าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระด้านเทคโนโลยีการเกษตร นักศึกษาสามารถเรียบเรียงและเขียนหัวข้อต่างๆ ในโครงร่าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระในด้านเทคโนโลยีการเกษตรได้. นักศึกษารู้และเข้าใจในรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงโครงร่าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระในด้านเทคโนโลยีการเกษตร ได้ถูกต้อง นักศึกษาสามารถสรุปและนำเสนอแบบปากเปล่าในหัวข้อโครงร่าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระในด้านเทคโนโลยีการเกษตรได้
การปรับปรุงรายเนื้อหาเพิ่มเติมรายละเอียดของวิชา ด้านความรู้ ความเข้าใจ ให้ได้ตามเกณฑ์ของหลักสูตร และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวข้องได้และสอดคล้องกับปรัชญาหลักสูตรที่ได้ปรับปรุงใหม่ให้ทันสถานการณ์ในโลกปัจจุบัน โดยนักศึกษาสามารถเขียนและการนำเสนอหัวข้อโครงร่าง วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระด้านเทคโนโลยีการเกษตรได้ในภาคการศึกษาที่ 1 เพื่อให้สามารถจบการศึกษาได้ในปีการศึกษาที่ 2 ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
ปฏิบัติการเขียนและการนำเสนอโครงร่าง ที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระในด้านเทคโนโลยีการเกษตร และเขียนรายงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในบทความปริทัศน์ หรือบทความวิชาการ
Practice on thesis proposal or independent study on agricultural technology and research writing publication on review article or academic paper
2  ชั่วโมง
™ 1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรมเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
˜1.2 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
˜1.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
™1.4 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมเชิงวิชาการหรือวิชาชีพที่ซับซ้อนโดยสามารถวางแผนจัดลำดับความสำคัญได้
™1.5 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
™ 1.6 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
1. ใช้วิธีการสอนแบบสื่อสารสองทาง เปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งคำถามหรือตอบคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม ในชั้นเรียน
 
2. อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง ให้ความสำคัญต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ การมีวินัยเรื่องเวลา การเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา
3. ยกตัวอย่างกรณีศึกษา ตัวอย่างที่ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการประพฤติที่ผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพอเช่นการคัดลอกผลงานผู้อื่นโดยไม่อ้างถึง
 
1. การตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียน การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียนและการส่งรายงาน
2. ประเมินผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น โดยนักศึกษาอื่นๆในรายวิชาเดียวกัน และการส่งงานที่มอบมายตรงเวลา
3. นักศึกษาประเมินตนเองเพื่อนในชั้นเรียน
˜ 2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในการเลือกห้วข้อและหลักการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ
˜ 2.2 สามารถเชื่อมโยงทฤษฎีความรู้ ความเข้าใจ เข้าห้วข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระได้
š  2.3 สามารถสร้างความรู้ใหม่ๆ ตลอดจนสามารถประยุกต์ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
š 2.4 มีความรู้และตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อวิชาชีพ
1.ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่ การสอนบรรยายร่วมกับการสื่อสารสองทาง โดยเน้นให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่สัมพันธ์กับโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ
2. การสอนแบบศึกษาด้วยตนเองศึกษาจากหนังสือ ตำรา และสื่อสารสนเทศ และนำความรู้มา สรุป อภิปรายและเขียนในโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระที่สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร
1. ความก้าวหน้าของโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ
2. การนำเสนอรายงานโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ ที่นักศึกษาสนใจ
1. ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการสอนบรรยายร่วมกับการสื่อสารสองทางรูปแบบสัมมนา วิเคราะห์และสังเคราะห์ ในเรื่องที่สืบค้นมานำเสนอในชั้นเรียนและการแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาและความสำคัญของหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ ที่นักศึกษาสนใจศึกษา
1. ประเมินจากการตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน เป็นรายบุคคล
2. ความก้าวหน้าในการจัดทำโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ ในแต่ละบท
3. รูปเล่มสัมมนาโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์
1. ประเมินจากการตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน เป็นรายบุคคล
2. ความก้าวหน้าในการจัดทำโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ ในแต่ละบท
3. รูปเล่มสัมมนาโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา(Interpersonal Skills and Responsibility)
˜ 4.1 มีมนุษย์สัมพันธ์ และมารยาทสังคมที่ดี
š 4.2 สามารถแก้ไขปัญหาทางวิชาชีพที่มีความซับซ้อนหรือความยุ่งยากระดับสูงได้ด้วยตนเองสามารถตัดสินใจในการดำเนินงานด้วยตนเอง
˜ 4.3 สามารถประเมินตนเองได้รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
˜ 4.4 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามสามารถทำงานเป็นหมู่คณะรวมทั้งแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
š 4.5 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
  1. ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการสอนบรรยายร่วมกับการสื่อสารสองทางรูปแบบสัมมนา นำเสนอผลงานการศึกษาหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ นักศึกษาสนใจศึกษา และร่วมประเมินผลการนำเสนองานของเพื่อนร่วมชั้น โดยการถามตอบและมีการให้ข้อคิดเห็น
2. สามารถประเมินตนเองได้ในการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ
4. มอบหมายให้นักศึกษาเป็นผู้นำเวทีและจัดการในระหว่างการนำเสนอปากเปล่าในโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ
1. งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
2. การนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ ตามหัวข้อด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่นักศึกษาสนใจและสอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร ที่นำเสนอทั้งในรูปของเอกสาร และ ปากเปล่าพร้อมสื่อประกอบการนำเสนอ
š 5.1 ทักษะในการใช้ข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาค้นคว้าสรุปและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
˜ 5.2 สามารถนำเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าอิสระ
˜5.3 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
˜ 5.4 สามารถใช้ภาษาไทยและต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติการสืบค้นผลงานวิจัยจากเอกสารวิชาการจากสื่อสิ่งพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ และเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ
2. การสอนแบบสัมมนาเชิงวิชาการในการนำเสนอผลงานเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ ในรูปของการนำเสนอแบบปากเปล่าด้วยสื่อต่างๆ และโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ
1. ความก้าวหน้าของผลงานเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือบทความทางวิชาการที่ค้นคว้าที่ให้ปฏิบัติตามหัวข้อในแผนการสอน
 
2. การนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ ในรูปของ และเล่มโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระและนำเสนอปากเปล่า
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการค้นคว้าและนำมาประมวลผล และมีทักษะการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ
และนำเสนอรายงานสัมมนาวิชาการแบบปากเปล่า
เล่มรายงานสัมมนาในรูปแบบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระที่ถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบที่กำหนด
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 1. คุณธรรมจริยธรรม 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านทักษะปฏิบัติ (Psychomotor Skill) (ถ้ามี)
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่ การสอนบรรยายร่วมกับการสื่อสารสองทาง โดยเน้นให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสถานการณ์ปัจจุบัน 2. การสอนแบบศึกษาด้วยตนเองศึกษาจากหนังสือ ตำรา และสื่อสารสนเทศ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้มา สรุป อภิปราย มีการทำรายงานเป็นรายบุคคล และการนำเสนอรายงานสัมมนา พร้อมตอบข้อซักถามได้ 2. การสอนแบบศึกษาด้วยตนเองศึกษาจากหนังสือ ตำรา และสื่อสารสนเทศ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้มา สรุป อภิปราย มีการทำรายงานเป็นรายบุคคล และการนำเสนอรายงานสัมมนา พร้อมตอบข้อซักถามได้ 1. ใช้วิธีการสอนแบบสื่อสารสองทาง เปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งคำถามหรือตอบคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม ในชั้นเรียน 3. ยกตัวอย่างกรณีศึกษา ตัวอย่างที่ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการประพฤติที่ผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพ ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการสอนบรรยายร่วมกับการสื่อสารสองทางรูปแบบสัมมนา นำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าในหัวข้อด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่นักศึกษาสนใจศึกษา และร่วมประเมินผลการนำเสนองานของเพื่อนร่วมชั้น โดยการถามตอบและมีการให้ข้อคิดเห็น ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการสอนบรรยายร่วมกับการสื่อสารสองทางรูปแบบสัมมนา นำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าในหัวข้อด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่นักศึกษาสนใจศึกษา และร่วมประเมินผลการนำเสนองานของเพื่อนร่วมชั้น โดยการถามตอบและมีการให้ข้อคิดเห็น 1. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติการสืบค้นผลงานวิจัยจากเอกสารวิชาการจากสื่อสิ่งพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ 2. การสอนแบบสัมมนาเชิงวิชาการในการนำเสนอผลงานค้นคว้าในรูปของการนำเสนอแบบปากเปล่าด้วยสื่อต่างๆ และบทความวิชาการในรูปของรายงานหรือบทความในวารสารวิชาการที่ส่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานและนำเสนอรายงานสัมมนาวิชาการแบบปากเปล่า
1 MSCGT005 สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร 1
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1, 3 และ 5 การสังเกตพฤติกรรมการมีวินัยต่อการเรียน การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานที่ได้รับมอบหมายและจริยธรรมและจรรยาบรรณในการสืบค้นและเขียนบทความทางวิชาการ 1-16 20
2 2, 3, 4 และ 5 การวัดทักษะการปฏิบัติงานค้นคว้าสืบค้น และวิเคราะห์ข้อมูลการสืบค้น และการประมวลผลข้อมูลจากบทความทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยตามรูปแบบการตรวจเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาสนใจ 3-6 30
3 4 และ 5 การวัดผลงานเขียนรายงานสัมมนาทางวิชาการในรูปแบบของการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์สากล 7-14 25
4 5 และ 6 การวัดทักษะการนำเสนอรายงานสัมมนาทางวิชาการแบบปากเปล่าโดยการใช้ภาษาไทยและต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้ถูกต้อง และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 15-16 25
1.1 กัลยา วานิชย์บัญชา. 2553. สถิติสำหรับงานวิจัย. สำนักพิมพ์ซีเอ็ดบุ๊คเนเตอร์. 317 หน้า
1.2 สำนักทะเบียนและวัดผล มทร.ล้านนา.2561. ขั้นตอนการจัดทำวิทยานิพนธ์ บัณฑิตศึกษา
สำนักงานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าถึงได้จาก
http://swct.rmutl.ac.th/academic/master/
1. CABI : http://www.cabi-publishing.org/AtoZ.asp?Category=Journals เป็น
ฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ (Full Text)

AO : http://wwwlib.umi.com/dissertations/search เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและ
บทคัดย่อด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง Thai Patents : http://www.ipic.moc.go.th/ เป็นฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทย ฐานข้อมูลบรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ (วช.) : http://www.riclib.nrct.go.th/ เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและบทคัดย่อ การสืบค้นข้อมูลโครงการวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) : http://www.riclib.nrct.go.th/ เป็นให้ข้อมูลบรรณานุกรม รายงานการวิจัย และวิทยานิพนธ์ ประมาณ 100,000 ชื่อเรื่อง ฐานข้อมูลงานวิจัยของประเทศไทย : http://www.nstda.or.th/grants/ เป็นแหล่งข้อมูลที่รวบรวมผลงานวิจัยของประเทศ เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนรวมทั้งให้บริการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต
. TIAC Reference Databases (เว็บไซต์คือ http://www.tiac.or.th/search-order1_db_od.html) 2. Document Delivery Service (เว็บไซต์คือ http://www.tiac.or.th/search-order1_odall. html) 3. Library Catalog (เว็บไซต์คือ http://www.tiac.or.th/library-catalog_eng1.html) 4.Journals : Thai and English (เว็บไซต์คือ http://www.tiac.or.th/search-order1_e-journal.htm) 5. Thai Theses Database (เว็บไซต์คือ http://thesis.tiac.or.th) 6. ฐานข้อมูลวิจัยของประเทศไทย (เว็บไซต์คือ http://www.thairesearch.in.th) Seminar and Training (เว็บไซต์คือ http://www.tiac.or.th/seminar-training1_eng.html) Service Hours (เว็บไซต์คือ http://www.tiac.or.th/contact-tiac1_service%20hours.html) ฐานข้อมูลจดหมายเหตุดิจิทั http://www.tiac.or.th/darchive/danstda_main.html) เป็นต้น8.8.
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียนในระหว่างการเรียนรู้และปฏิบัติการเขียนรายงานสัมมนาวิชาการ
1.2 การประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
2.1 ผลตอบรับ การให้ความสนใจในชั้นเรียนจากผู้นักศึกษา
2.2 ผลการเรียนและความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักสากลของนักศึกษา
3.1 การสนทนากลุ่มระหว่างอาจารย์ผู้ร่วมสอนเรื่องการจัดการเรียนการสอน
1.1 มีการทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ที่ไม่ได้เป็นทีมร่วมสอน หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่ อาจารย์ประจำหลักสูตร
1.2 มีคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา
5.1  ดำเนินการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล
5.2 ปรับปรุงรายวิชาทุกปีหรือตามข้อเสนอแนะตามผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ในรายวิชา หรือ อาจารย์ผู้สอนที่รับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธการสอนที่ใช้และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อ พิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสำหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป