สัมมนาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

Seminar in Modern Retail Business Management

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในกระบวนการรจัดสัมมนา องค์ประกอบขอการจัดสัมมนา ขั้นตอนการจัดสัมมนา การประเมินผลการสัมมนา และการประยุกต์ใช้การคิด และทำงานร่วมกับผู้อื่น
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษาเชิงวิชาการในการสื่อสารได้ทั้งการเขียนการพูด
3. เพื่อฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตามอย่างสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีมได้ดี มีความสามารถในการบริหาร จัดการโครงการ
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ที่ไม่คาดว่าจะเกิดได้
5. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และฝึกฝนทักษะต่าง ๆ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดสัมมนา กระบวนการคิดวิเคราะหฺและอภิปราย โดยอาศัยการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฏีทางด้านการตลาดเพื่อหาคำตอบและการแก้ปัญหาจากประเด็นสำคัญทางการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ที่น่าสนใจในปัจจุบัน
ศึกษาและอภิปรายเพื่อนำความรู้ทางวิชาการด้านธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ และการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ แก้ปัญหา ตอดจนการตัดสินใจด้านการค้าปลีกสมัยใหม่ อย่างมีระบบและสามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้ เน้นการศึกษาประเด็นทางการค้าปลีกที่ทันสมัยและการนำเอาทฤษฏีไปประยุกต์ใช้นการปฏิบัติ ตลอดจนการสร้างความเข้าใจในบทบาทของการค้าปลีกสมัยใหม่ ต่อองค์การธุรกิจและความสัมพันธ์กับหน้าที่ทางธุรกิจอื่น ๆ
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เฉพาะนักศึกษาที่ต้องการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน ตลอดภาคเรียน 10%
2 ความรู้ ทดสอบย่อย สอบกลางภาค งานที่มอบหมาย 4-5 9 1-15 10% 20%10%
3 ทักษะทางปัญญา วิเคราะห์กรณีศึกษา จัดสัมมนา 2-7 14-15 20% 30%
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลลและความรับผิดชอบ สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม สังเกตจากงานที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา รวมอยู่ในกิจกรรมที่ 3
5 ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การค้นคว้าข้อมูล ความสมบูรณ์ ของผลงานที่มอบหมาย 12-15 รวมอยู่ในกิจกรรมที่ 3
เกษกานดา สุภาพจน์. 2536. การจัดสัมมนา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ.
สิทธิ ธีรสรณ์. 2551. การสื่อสารทางการตลาด. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ และสุธร โรจน์อนุสรณ์. 2551. e-Marketing เจาะเทคนิคการตลาดออนไลน์.
กันต์ฐศิษย์ เลิศไพรงาม. 2551. การตลาดทางตรงแบบอิเล็กทรอนิกส์. ไอ เอ็ม บุ๊คส์ กรุงเทพฯ.
บุสรินทร์ คูนิอาจ. เอกสารประกอบการสอนวิชาการสัมมนาการตลาด. มทร.ศรีวิชัย สงขลา.
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ ดังนี้
การประเมินตามผลลัพธ์การเรียนรู้โดยนักศึกษา หรือ การประเมินการสอนโดยนักศึกษา (ประเมินผ่านระบบมหาวิทยาลัย) หรือ การเขียนสะท้อนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากนักศึกษา หลังจบบทเรียนในรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน มีกลยุทธ์ดังนี้
1. การสังเกตการณ์การสอนของผู้ร่วมทีมการสอน
2. ผลการสอบ
3. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
1. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันระหว่างผู้สอน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
2. พัฒนาความรู้ความสามารถด้านการสอน โดยการอบรมสัมมนา
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามี่คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา โดยการแต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบ กรรมการบริหารหลักสูตา และกรรมการสาขาวิชาในสาขาวิชา เป็นผู้ดำเนินการ ดังนี้
1. การประเมินตามผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยนักศึกษา
2. การประเมินการสอน โดยนักศึกษา (ผ่านระบบของมหาวิทยาลัย)
3. การวิเคราะห์ความสอดคล้อง เกณฑ์การประเมินตาม มคอ. 3 มคอ. 5 โดยคณะกรรมการทวนสอบ
4. การประเมินข้อสอบ การปฏิบัติงาน และรายงานโครงการ การให้คะแนน ที่มาของเกรด โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือสาขาวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอบและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
1. ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
2. เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้ กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ