ฟิสิกส์พื้นฐาน 1

Fundamental Physics 1

1.  มีความรู้คู่คุณธรรม
2.  เรียนรู้ด้วยการปฏิบัตินำ หรือ active learning และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นคลิป vdo ช่วยให้ผู้เรียนเข้าถึง
3.  พัฒนาปัญญาผ่านการค้นคว้าและสร้าง แล้วนำเสนอด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์
4.  สามารถนำทักษะการคิดคำนวณและการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ในสาขาวิชาของตนได้ 
1.   เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและนำไปประยุกต์ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้
2.   เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงหลักสูตร
ศึกษาเกี่ยวกับเวกเตอร์ กฎการเคลื่อนที่ฃองนิวตัน งานและพลังงาน โมเมนตัมและ การซน การเคลื่อนที่ของระบบอนุภาค จุดศูนย์กลางมวล การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็ง เกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิเลต กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ เบื้องต้น คลื่นกล
 
The study of vectors, Newton’s law of motion, work and energy, momentum and collision, center of mass, rigid body motion, oscillatory motion, fluid mechanics, heat and fundamental of thermodynamics, mechanical waves.
1.5 ชม./สัปดาห์/1ห้อง
หรือ รวม 24 ชั่วโมง/ภาคเรียน
(กิจกรรมอภิปรายร่วมกันในปัญหาเฉพาะที่ร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน1 ที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย)
ความรับผิดชอบหลัก:
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
          (1) ประเมินด้านจิตพิสัยของนักศึกษา เซ่น การตรงต่อเวลา การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลาที่กำหนด และการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
          (2) ประเมินความรับผิดชอบในการทำงานเป็นกลุ่ม การน่าเสนอรายงานหน้า ชั้นเรียน และการรับพิงความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้สอนและกลุ่มนักศึกษาในชั้นเรียน
          (3) ประเมินจากรายงานการกระทำทุจริตในการสอบ การมีมารยาททาง วิชาการ และการตรวจสอบการดัดลอกผลงานทางวิชาการของผู้อื่น
-  สอนคุณธรรม จริยธรรม ที่ร่วมสมัย  ในช่วงของการทักทายในต้นชั่วโมงหรือก่อนที่จะเช็ครายชื่อ
(หลีกเลี่ยงการสอนฯ นี้ระหว่างดำเนินการสอนไปแล้ว ผู้สอนทำได้เพียงดึงสติของผู้เรียนเท่านั้น มิเช่นนั้นจะมีผลต่ออารมย์ทางลบได้)
- จำนวนครั้งของการเข้าชั้นเรียน 80% ขึ้นไป และแต่ละเปอร์เซนต์ที่มากกว่า 80 ก็จะได้สัดส่วนต่างกันในคะแนนจิตพิสัย
- จำนวนงานหลัก เช่น สมุดบันทึกการเรียน  การทำงานกลุ่มสำเร็จ  
- มีมิตรไมตรีต่อผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้น
ความรับผิดชอบหลัก:
1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของรายวิชาที่ศึกษา ซึ่งประกอบกัน ขึ้นเป็นองค์ความรู้ที่จะพัฒนาความสามารถและทักษะชองนักศึกษา ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุม ดังนี้
           (1) มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาชีพเฉพาะ อย่าง กว้างขวาง ลึกขึ้ง และเป็นระบบ
           (2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีในลาชาวิชาชีพ เฉพาะ รวมทั้งคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมทั้งตระหนักถึง ความสำคัญชองงานวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
           (3) สามารถน่าหลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาไปบูรณาการข้าม ศาสตร์ และบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างเหมาะสม
 
ความรับผิดชอบรอง:
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ประเมินจากผลลัมฤทธทางการเรียนและการปฏิบัติชองนักศึกษาในด้านต่างๆ ดังนี้              (1) ประเมินผลตลอดภาคเรียน 
             (2) ประเมินผลจากงานที่มอบหมาย
             (3) ประเมินผลจากการน่าเสนอโครงการ
             (4) ประเมินผลจากการผึเกงานในสถานประกอบการ
             (5) ประเมินผลจากการปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู
 
 
 
 
-  Active learning เป็นตัวนำเข้าสู่เนื้อทุกครั้ง เช่น มีอุปกรณ์ง่าย ๆ ทีสามารถปฏิบัติให้เห็น
-  นักศึกษาเรียนรู้ด้วยแรงบันดาลใจเต็มเปี่ยมผ่านการดูคลิป vdo แสดง simulation พฤติกรรมทางกายภาพ  เทคโนโลยีร่วมสมัย  และ deep technology ที่สัมพันธ์กับเนื้อหาวิชาสั้น
-  มอบหมายการบ้านเดี่ยวที่เป็นแก่นของวิชาเท่านั้น (จำนวนน้อย ครอบคลุมเนื้อหาวิชา และผู้สอนสามารถตรวจแล้วยังสามารถให้ความเห็นได้) และมอบหมายงานกลุ่มในลักษณะของสิ่งประดิษฐ์เพื่อจะนำมาสู่การอภิปรายในภายหลัง
-  สอบย่อย 4 ครั้ง
-  สอบนำเสนองานเดี่ยวที่เป็นการค้นคว้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีร่วมสมัยภายใต้กรอบเนื้อหาวิชา ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 (นำเสนอเป็น power point) พร้อมอภิปราย
-  สอบนำเสนองานกลุ่มที่เป็นสิ่งประดิษฐ์จิ๋วในเชิงโมเดลภายใต้กรอบเนื้อหาวิชา ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 พร้ออภิปราย เพื่อให้เข้าความหมายของฟิสิกส์ว่าสมพันธ์กันอย่างไรกับความหมายของวิศวกร
-  มีเอกสารหรือข้อมูลที่แสดงถึงการเข้าเรียน การเรียนรู้ ฯลฯ เช่น สมุดบันทึก การบ้าน 
ความรับผิดชอบหลัก:
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
            (1) ใช้กระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย'ฝึกทักษะด้านปฏิบัติการ
            (2) ให้ผู้เรียนสืบด้นข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ แล้ววินิจฉัย และสรุป ประเด็นชองสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ และเป็นระบบ
-  นักศึกษาได้ร่วมคิดชุด Active learning ก่อนเข้าสู่้เนื้อหาการสอนทุก topics หลักของวิชา
-  นักศึกษาสามารถให้ความเห็นในคลิป vdo เกี่ยวกับ การจำลองพฤติกรรมทางกายภาพกับธรรมชาติ  เทคโนโลยีร่วมสมัย  และ deep technology ที่สัมพันธ์กับเนื้อหาวิชาสั้น
-  นักศึกษาได้ร่วมอภิปรายงานเดี่ยวของตนและเพื่อน ๆ สำหรับงานค้นคว้าเดี่ยว
-  นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์จิ๋วและร่วมแชร์ความคิดเห็นหรือภิปรายในเชิงวิชาการ
ในวิธีการสอน 2 ข้อแรก  :  ให้ประเมินแบบเช็คหรือบันทึกการมีส่วนร่วมรวมถึงพิจาณาคุณค่าในการมีส่วนร่วมนั้นด้วย
 
ในวิธีการสอน 2 ข้อหลัง : ให้ประเมินเป็นคะแนนชัดเจน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ความรับผิดชอบหลัก:
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
                   (1) ติดตามข้อมูลข่าวสารประเด็นสำคัญด้านวิชาการจากระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ
                   (2) วิเคราะห์และแปลความหมายจากข้อมูลข่าวสาร
                   (3) น่าเสนอรายงานด้านวิชาการโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
พิจารณาจากกิจกรรม 
-    การร่วมตอบคำถามเชิงตัวเลข เชิงเหตุผล ในการบรรยายหัวข้อนั้น ๆ
-   สอบนำเสนองานเดี่ยวที่เป็นการค้นคว้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีร่วมสมัยภายใต้กรอบเนื้อหาวิชา ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 (นำเสนอเป็น power point) พร้อมอภิปราย 
-   สอบนำเสนองานกลุ่มที่เป็นสิ่งประดิษฐ์จิ๋วในเชิงโมเดลภายใต้กรอบเนื้อหาวิชา ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 พร้ออภิปราย เพื่อให้เข้าความหมายของฟิสิกส์ว่าสมพันธ์กันอย่างไรกับความหมายของวิศวกร
 
วิธีการสอนข้อแรก  :  ให้จดบันทึกในการสอนแต่ละครั้งว่านักศึกษาคนใดมีส่วนร่วมอย่างไร
วิธีการสอนสองข้อหลัง :  ประเมินเป็นคะแนนสอบที่ชัดเจน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา สอนคุณธรรม จริยธรรม ที่ร่วมสมัย ในช่วงของการทักทายในต้นชั่วโมงหรือก่อนที่จะเช็ครายชื่อ (หลีกเลี่ยงการสอนฯ นี้ระหว่างดำเนินการสอนไปแล้ว ผู้สอนทำได้เพียงดึงสติของผู้เรียนเท่านั้น มิเช่นนั้นจะมีผลต่ออารมย์ทางลบได้) Active learning เป็นตัวนำเข้าสู่เนื้อทุกครั้ง เช่น มีอุปกรณ์ง่าย ๆ ทีสามารถปฏิบัติให้เห็น - นักศึกษาเรียนรู้ด้วยแรงบันดาลใจเต็มเปี่ยมผ่านการดูคลิป vdo แสดง simulation พฤติกรรมทางกายภาพ เทคโนโลยีร่วมสมัย และ deep technology ที่สัมพันธ์กับเนื้อหาวิชาสั้น มอบหมายการบ้านเดี่ยวที่เป็นแก่นของวิชาเท่านั้น (จำนวนน้อย ครอบคลุมเนื้อหาวิชา และผู้สอนสามารถตรวจแล้วยังสามารถให้ความเห็นได้) และมอบหมายงานกลุ่มในลักษณะของสิ่งประดิษฐ์เพื่อจะนำมาสู่การอภิปรายในภายหลัง แก้ไข - นักศึกษาได้ร่วมคิดชุด Active learning ก่อนเข้าสู่้เนื้อหาการสอนทุก topics หลักของวิชา - นักศึกษาสามารถให้ความเห็นในคลิป vdo เกี่ยวกับ การจำลองพฤติกรรมทางกายภาพกับธรรมชาติ เทคโนโลยีร่วมสมัย และ deep technology ที่สัมพันธ์กับเนื้อหาวิชาสั้น - นักศึกษาได้ร่วมอภิปรายงานเดี่ยวของตนและเพื่อน ๆ สำหรับงานค้นคว้าเดี่ยว - นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์จิ๋วและร่วมแชร์ความคิดเห็นหรือภิปรายในเชิงวิชาการ แก้ไข แสดงความมีมิตรไม่ตรีระหว่างกัน เช่น การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในห้องเรียน win win - การร่วมตอบคำถามเชิงตัวเลข เชิงเหตุผล ในการบรรยายหัวข้อนั้น ๆ - สอบนำเสนองานเดี่ยวที่เป็นการค้นคว้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีร่วมสมัยภายใต้กรอบเนื้อหาวิชา ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 (นำเสนอเป็น power point) พร้อมอภิปราย - สอบนำเสนองานกลุ่มที่เป็นสิ่งประดิษฐ์จิ๋วในเชิงโมเดลภายใต้กรอบเนื้อหาวิชา ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 พร้ออภิปราย เพื่อให้เข้าความหมายของฟิสิกส์ว่าสมพันธ์กันอย่างไรกับความหมายของวิศวกร แก้ไข
1 FUNSC105 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ศึกษาเกี่ยวกับเวกเตอร์ สอบครั้งที่ 1 3 10%
2 กฎการเคลื่อนที่ฃองนิวตัน สอบครั้งที่ 2 5 10%
3 งานและพลังงาน โมเมนตัมและ การซน สอบครั้งที่ 3 9 10%
4 การเคลื่อนที่ของระบบอนุภาค จุดศูนย์กลางมวล การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง สอบครั้งที่ 4 13 10%
5 การเคลื่อนที่แบบออสซิเลต กลศาสตร์ของไหล สอบครั้งที่ 5 16 10%
6 ความร้อนและอุณหพลศาสตร์เบื้องต้น คลื่นกล สอบครั้งที่ 6 18 10%
7 นำเสนองานค้นคว้าเดี่ยวเกี่ยวกับเทคโนโลยีร่วมสมัยในรูปของการบรรยายผ่านสื่อ power point และรายงาน โดยมีผู้ฟังเป็นอาจารย์และเพื่อนร่วมห้องที่จะมีการซักถามด้วยหลังนำเสนอเสร็จ พิจารณาเป็นคะแนนจาก ความลึกของเนื้อหา ตัว power point สื่อสารเชื่อมโยง ตอบคำถาม เป็นต้น 15 10%
8 นำเสนองานสิ่งประดิษฐ์จิ๋ว เป็นงานกลุ่มเกี่ยวกับการประยุกต์ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 มาสร้างงานในเชิงวิศวกรรมและอภิปรายร่วมกัน แต่ละกลุ่มควรมีสมาชิกประมาณ 2 คน แต่ไม่เกิน 3 คน พิจารณาเป็นคะแนนจากรูปทรงและการทำงานของสิ่งประดิษฐ์ ความสามารถในการอธิบาย การตอบคำถาม เป็นต้น 16 10%
9 จิตพิสัย เช็คชื่อเข้าเรียนเป็นหลัก 1-18 10%
10 การบ้าน - แนะนำเนื้อหาเบื้องต้นแล้ว เตรียมตัวมาก่อนจากบ้าน แล้วมาทำการบ้านในห้องสอบแบบเปิดตำราได้ - การบ้านรายบุคคลที่สามารถแชร์ในห้องเรียนได้ 1-18 10%
เอกสารประกอบการสอนของผู้สอน
คลิปจาก youtube จากแหล่งที่น่าเชื่อถือนำมาประกอบการบรรยาย
แบบประเมินการสอนของผู้สอนโดยนักศึกษา
1.  ประเมินการสอนของตนจากการสังเกตอารมย์ของผู้เรียนต่อการสอนครั้งนั้น ๆ 
2.  วิเคราะห์ผลการประเมินการสอนตนเองที่นักศึกษาประเมินไว้ว่าสอดคล้องกับวิธีการสอนของตนที่ดำเนินการที่ผ่านมา เพื่อหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น
ปรับปรุงการสอนตามผลการประเมินข้างต้นตามข้อ 2.กลยุทธ์การประเมินการสอน
ขอทางหลักสูตรประเมินผลสัมฤทธิรายวิชานี้จากการสอบถามนักศึกษาโดยตรงในความเข้าใจและความพึงพอใจต่อการนำไปประยุกต์ในสาขาของตนเองต่อไป และแจ้งกลับมาที่ผู้สอนทราบเพื่อการปรับปรุงต่อไป
ภายหลังจากหลักสูตรประเมินผลสัมฤทธิรายวิชานี้จากการสอบถามนักศึกษาโดยตรงในความเข้าใจและความพึงพอใจแล้วให้แจ้งกลับมาที่ผู้สอนเพื่อการปรับปรุงแผนการสอนในครั้งถัดไปให้ดีขึ้น