การบริหารทรัพยากรมนุษย์

Human Resources Management

รู้ความหมายและโครงสร้างของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เข้าใจการวิเคราะห์งานการกำหนดรายละเอียดของงานและคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา และการคัดเลือกบุคลากร เข้าใจการเริ่มต้นปฏิบัติงาน การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม และการพัฒนาบุคลากร เข้าใจการบริหารค่าจ้างและเงินเดือน สวัสดิการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนตำแหน่งและการโยกย้าย


เข้าใจการสร้างขวัญ และการจูงใจ ภาวะผู้นำ แรงงานสัมพันธ์ และการพ้นจากงาน เข้าใจเรื่องอุบัติเหตุและความปลอดภัยจากการทำงาน จริยธรรมงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการวิจัยงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้หลักการและทฤษฎี หน้าที่งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ และมีความรู้ ความเข้าใจสถานการการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน
ศึกษาถึงความหมายและโครงสร้างของการจัดากรทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การกำหนดรายละเอียดของงาน และคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา และการคัดเลือกบุคลากร การเริ่มต้นงาน การปฐมนิเทศ การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนตำแหน่งและการโยกย้าย ขวัญและการจูงใจของพนักงาน การใช้ภาวะผู้นำ แรงงานสัมพันธ์ การจัดสวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงาน รวมถึงการออกจากงาน 
 
3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
1.มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจมีจิตสำนึกสาธารณะตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรมเสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรียบซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
2. มีความพอเพียงมีวินัย ขยัน อดทน เพียรพยายาม ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคมส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม มีความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม
3. มีความเคารพต่อกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1. สอดแทรกหลักจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพในเนื้อหารายวิชา
2. ปลูกฝังให้นักศึกษามีวินัยโดยเน้นการเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนดตลอดจนการแต่งกาย ที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1. การเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา ตลอดจนการแต่งกาย ที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม
3. ความเอื้อเฟื้อหรือความมีน้ำใจต่อเพื่อนและครูอาจารย์
4. ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติที่สำคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาที่ศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม และพัฒนาความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง
2. มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ในการวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาและการดำรงชีวิตประจำวัน
3. มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุมและการผลการดำเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
 
1. จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามลักษณะ ของรายวิชา และเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 รูปแบบการสอนเป็นระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม MS Teams
2. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยมอบหมายให้ทำรายงาน โครงงานและนำเสนอหน้าชั้นเรียน หรือผ่านระบบออนไลน์ โดยโปรแกรม MS Teams
1. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2. ประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างภาค เช่น การบ้าน งานที่มอบหมาย รายงาน การทดสอบย่อย การนำเสนอรายงาน การค้นคว้า หน้าชั้นเรียน
1. สามารถสืบค้น ตีความ วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินสารสนเทศจากหลายแหล่ง เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ และการตัดสินใจอย่างเหมาะสมด้วยตนเอง
2. สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบ จากทางเลือกอย่างรอบด้าน มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ทำให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งหันทางธุรกิจ
3. คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ สร้างสรรค์ และมีเหตุผล สามารถบูรณาการความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษา และประสบการณ์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไป
1. การศึกษาค้นคว้า และรายงานทางเอกสาร รวมถึงการส่งงานผ่านระบบออนไลน์
2. การมอบหมายงาน การแก้ปัญหาจากกรณีศึกษา หรือสถานการณ์จำลอง
1. ประเมินจากการรายงานผลการศึกษาค้นคว้า เอกสารรายงาน
2. ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา
3. การประเมินผลทุกชิ้นงาน ผ่านระบบออนไลน์
1. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมอย่างมีความรับผิดชอบ ยอมรับฟัง และเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม และสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได้
2. มีความสามารถในการแสดงความริเริ่ม แสดงความคิดเห็นต่าง และแสดงความคิดเห็นใหม่ ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาของทีมสามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
3. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
1. จัดให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม โดยเปลี่ยนบทบาทให้มีโอกาสเป็นทั้งผู้นำและผู้ตาม
2. มีการมอบหมายงานที่ต้องใช้การระดมความคิดและร่วมกันทำงาน ให้ความสำคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
3. ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม MS Teams
1. พฤติกรรมการทำกิจกรรมกลุ่มของนักศึกษา
2. การรายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา
 
1. สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ มาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ และชีวิตประจำวัน
2. สามารถสื่อสารเพื่ออธิบาย และสร้างความเข้าใจ โดยใช้รูปแบบของสื่อเทคนิควิธีการ เครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและการนำเสนอด้วยวาจาที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
3. สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม และสามารถนำเทคโนโลยีไปใช้สนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร การค้นคว้าข้อมูล และการนำเสนอผลงานในเนื้อหาของรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. จัดให้นักศึกษาได้ฝึกใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารในสถานการณ์และวัฒนธรรมที่หลากหลาย
 
1. ผลงานของนักศึกษาจากงานที่มอบหมายให้แต่ละบุคคล และเลือกการนำเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
2. พฤติกรรม การนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน และความสามารถในการใช้ภาษา การสื่อสาร ของนักศึกษาเพื่อสื่อสาร
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 BBABA204 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรมจริยธรรม จากการเข้าชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 ความรู้ จากการวิเคราะห์กรณีศึกษา ตลอดภาคการศึกษา 20%
3 ทักษะทางปัญญา การสอบกลางภาคและปลายภาค 9 20%
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ จากงานที่มอบหมายให้นักศึกษาทำ เช่น วิเคราะห์กรณีศึกษา Assignment และนำเสนอหน้าชั้นเรียนตลอดจนการแสดงความคิดเห็น ตลอดภาคการศึกษา 40%
5 ทักษะการวิเคราะห์ การคำนวณ การสอบกลางภาคและปลายภาค 9 และ 17 10%
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์. การจัดการทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2545
ดร.วนิดา วาดีเจริญ และคณะ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ จากแนวคิดทฤษฎี สู่ภาคปฏิบัติ.
พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร: บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556
ดร.กัญญ์วรา  สมใจ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์.เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
1. ประเมินผู้สอนประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา
2. การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน เพื่อสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การตอบคำถามภายในชั้นเรียน การอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
ผลการเรียนของนักศึกษา และการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยใช้การพูดจาสื่อสารระหว่างกัน เกี่ยวกับความรู้ต่างๆ
ไม่มี
การทวนสอบการตั้งคณะกรรมการสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
การให้นักศึกษา ได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง และสังเกตวิธีการแก้ปัญหา เพื่อให้มีความเข้าใจในเนื้อหารายวิชา และตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันยิ่งขึ้น