ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร

Physics 1 for Engineers

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้กี่ยวกับกลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล ความร้อน การสั่นและคลื่น โดยการสอนจะเน้นที่หลักการที่สาคัญทางฟิสิกส์ การสร้างทักษะในการวิเคราะห์และคานวณแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
ศึกษาเกี่ยวกับกลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล ความร้อน การสั่นและคลื่น โดยการสอนจะเน้นที่หลักการที่สาคัญทางฟิสิกส์ การสร้างทักษะในการวิเคราะห์และคานวณแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล