เทคโนโลยีโรงเรือน

Greenhouse Technology

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับระบบโรงเรือนแบบปิด ที่มีเทคโนโลยีเกี่ยวกับดิน น้า อุณหภูมิ แสง ความชื้น การตรวจสอบ PH โดยใช้เทคโนโลยีผ่านแอฟฟิเคชั่นในสมาร์ทโฟน การนาการออกแบบด้านการควบคุมที่มีเทคโนโลยีล้าสมัยมาใช้ร่วมกับระบบในโรงเรือน
ศึกษาเกี่ยวกับระบบโรงเรือนแบบปิด ที่มีเทคโนโลยีเกี่ยวกับดิน น้า อุณหภูมิ แสง ความชื้น การตรวจสอบ PH โดยใช้เทคโนโลยีผ่านแอฟฟิเคชั่นในสมาร์ทโฟน การนำการออกแบบด้านการควบคุมที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยมาใช้ร่วมกับระบบในโรงเรือน
จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล