ระบบเชิงกลสำหรับวิศวกรรมเกษตร

Mechanical System for Agricultural Engineering

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับหลักการทางานและสมรรถนะของ ต้นกาลังในระบบเกษตร เครื่องยนต์สันดาปภายใน เครื่องจักรกลของไหลระบบปรับอากาศระบบความเย็นระบบท่อ การจัดการต้นกาลังและเครื่องจักรกลเกษตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทางานและสมรรถนะของ ต้นกาลังในระบบเกษตร เครื่องยนต์สันดาปภายใน เครื่องจักรกลของไหลระบบปรับอากาศระบบความเย็นระบบท่อ การจัดการต้นกาลังและเครื่องจักรกลเกษตร  
จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล