การออกแบบภูมิทัศน์

Landscape Design

 1.1 เข้าใจหลักการ ทฤษฎีและรูปแบบ งานออกแบบภูมิทัศน์
          1.2 ประเมินการประยุกต์ใช้องค์ประกอบทางภูมิทัศน์ ในออกแบบภูมิทัศน์ขนาดเล็ก
          1.3 พิจารณาเลือกรูปแบบและองค์ประกอบงานภูมิทัศน์ขนาดเล็ก
          1.4  มีทักษะในการประยุกต์ใช้องค์ประกอบ รูปแบบ และออกแบบภูมิทัศน์ขนาดเล็ก
          1.5 มีเจตคติที่ดีต่อการออกแบบภูมิทัศน์
 เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จัก จำได้ มีความเข้าใจลักษณะงานออกแบบภูมิทัศน์ รูปแบบ งานภูมิทัศน์ขนาดเล็ก องค์ประกอบของงานภูมิทัศน์ขนาดเล็ก และการออกแบบภูมิทัศน์ขนาดเล็ก
ศึกษาทฤษฎีและหลักการออกแบบภูมิทัศน์ ฝึกออกแบบเขียนแบบและการอ่าน แบบภูมิทัศน์ การประยุกต์ทฤษฎีและหลักการออกแบบมาใช้ในงานออกแบบภูมิ ทัศน์ องค์ประกอบและหลักการออกแบบศิลป์ รูปแบบงานภูมิทัศน์ต่างๆ  ขั้นตอนการออกแบบภูมิทัศน์ วัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งสวน และฝึกปฏิบัติงาน ออกแบบภูมิทัศน์พื้นที่ขนาดเล็ก เช่นสวนหย่อมขนาดเล็ก สวนใต้บันได สวนไม้ กระถางแขวน และสวนเฉพาะกิจ
3
1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา (Ethics and Moral)
    1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
˜1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
š1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
   1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
สอดแทรกการสอนในบทเรียน
- การส่งรายงานตรงเวลา
- การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่อาจารย์ผู้สอนกำหนด
- การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
- สังเกตพฤติกรรมระหว่างการปฏิบัติงานกลุ่มตามที่ได้รับมอบหมายและการปฏิบัติงานในสภาพจริง
2.  ด้านความรู้ที่ต้องได้รับ(Knowledge)
2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
 2.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค งานภาคปฏิบัติในชั่วโมงเรียน
คะแนนการสอบกลางภาค คะแนนการสอบปลายภาค คะแนนงานภาคปฏิบัติในชั่วโมงเรียน

 
3.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
lสอดแทรกในการเรียน
1. งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
       - ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์ของโครงงานพิเศษ งานมอบหมาย
2.คุณภาพงานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริงสอดแทรกในการสอน การปฎิบัติงานสสสสสll
   4.1  มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
   4.2  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างชัดเจน
4.4  สามารถใช้
การปฏิบัติงานกลุ่มตามที่ได้รับมอบหมายและการปฏิบัติงานในสภาพจริง
1.การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน
2. สังเกตพฤติกรรมระหว่างการปฏิบัติงานกลุ่มตามที่ได้รับมอบหมายและการปฏิบัติงานในสภาพจริง
5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   
สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
การนำเสนองาน/การรายงาน
ประเมินความเหมาะสมและถูกต้องขององค์ประกอบในการนำเสนอ เช่น
-การเตรียมความพร้อม
- สื่อที่ใช้
- เนื้อหาที่นำเสนอ  
 - ภาษาที่ใช้       
 -การตอบคำถาม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล