กฎหมายธุรกิจ

Business Law

1. เข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
2. รู้แนวคิดและวิวัฒนาการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
3. เข้าใจหลักการซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
4. เข้าใจหลักการจริยธรรมทางธุรกิจ
เพื่อให้นักศึกษา ศึกษาเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการทางธุรกิจ เช่น หลักกฎหมายซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กู้ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตั๋วเงิน ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายอื่น ๆ ที่จำเป็นและจริยธรรมทางธุรกิจ
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการทางธุรกิจ เช่น หลักกฎหมายซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กู้ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตั๋วเงิน ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายอื่น ๆ ที่จำเป็นและจริยธรรมทางธุรกิจ
1. อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ
2. อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสงคม
3. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ
4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
6. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
2. กำหนดให้นักศึกษา ศึกษาวิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจริงตามหลักทฤษฎีที่เรียนจำนวน 1 กรณีศึกษา
3. ให้นักศึกษานำตัวอย่างที่ให้วิเคราะห์มาอภิปลายกลุ่ม
สอนแบบบรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
1. กำหนดให้นักศึกษาศึกษาและวิเคราะห์หลักการกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจริงตามหลักทฤษฏีที่เรียน จำนวน 1 ธุรกิจ
2. ให้นักศึกษานำผลการวิเคราะห์จากกรณีศึกษาจริงมาอภิปรายกลุ่มและเปลี่ยนความคิดเห็นเรียนรู้ร่วมกัน
ความรู้เกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของกฎหมายประกอบธุรกิจ แนวความคิด และวิวัฒนาของการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมทางธุรกิจ
1. สอนแบบบรรยายประกอบกับการยกตัวอย่าง
2. งานกลุ่มและนำเสนอรายงานจากการวิเคราะห์กรณีศึกษาจริง
3. การศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-Based Learning)
4. การศึกษาโดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Center)
1. ทดสอบกลางภาคและปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2. พิจารณาจากการอภิปรายกลุ่ม
3. พิจารณาจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรียนรู้ร่วมกันอย่างถูกต้องตามหลักการ
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีทักษะทางการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า
1. สอนแบบบรรยายประกอบกับการยกตัวอย่าง
2. ทำงานกลุ่มและนำเสนอรายงานจากการวิเคราะห์กรณีศึกษาจริง
3. การศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-Based Learning)
4. การศึกษาโดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Center)
1. ทดสอบกลางภาคและปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2. พิจารณาจากการอภิปรายกลุ่ม
3. พิจารณาจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรียนรู้ร่วมกันอย่างถูกต้องตามหลักการ
1. ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
2. พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
3. พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง ส่งงานตรงเวลา
4. ทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคล สถานภาพในสังคมระดับต่างๆ
ทำงานกลุ่มและนำเสนอรายงานจากการวิเคราะห์กรณีศึกษาจริง
 
1. ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ
2. ประเมินจากการอภิปรายกลุ่ม
3.ประเมินจากพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
1. พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
2. พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การแปล การเขียน โดยทำรายงานและนำเสนอในชั้นเรียน
3. พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
4. ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่นการส่งงานโดยผ่านอีเมล์
5. ทักษะการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1. ทักษะการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
2. นำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1. ประเมินจากการเขียนรูปเล่มรายงาน และนำเสนอผลงานในรูปของเทคโนโลยี
2. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออมาชีพ (Hands-on)
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 4 6 1 2 3 4 5
1 BBACC101 กฎหมายธุรกิจ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.3.1 3.3.1 4.3.1 สอบกลางภาคการศึกษา สอบปลายภาคการศึกษา 9/17 60%
2 2.3.2 3.3.2 4.3.2 4.3.3 5.3.1 5.3.2 วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้าแล้วนำเสนอ การทำงานกลุ่ม การอภิปรายกลุ่ม ตลอดภาคการศึกษา 30%
3 1.1 – 1.7, 3.1 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
กฎหมายธุรกิจเพื่อการจัดการ Business Law for Management. รศ.บุญเพราะ แสงเทียน
 
ไม่มี
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia คำอธิบายศัพท์
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาหลักการบริหารที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวความคิดและข้อแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา ดังนี้
1. การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
2. แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
1. ผลการเรียนของนักศึกษา
2. การทบทวนผลการประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการปรับปรุงการสอนโดยวิจัยในชั้นเรียน