การวางแผนและควบคุมการผลิต

Production Planning and Control

รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการผลิต          การพยากรณ์การผลิต  ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนที่ใช้ในการตัดสินใจ      สถิติวิเคราะห์ที่นำมาใช้ในการบริหารงาน      การออกแบบในกระบวนการผลิต การวางแผนการผลิตรวม  การควบคุมการผลิตและสินค้าคงคลัง   การวางแผนความต้องการวัสดุ  การจัดลำดับงานและตารางการผลิต การควบคุมคุณภาพ     การควบคุมเกี่ยวกับต้นทุนในการผลิต  และการพยากรณ์การขายสินค้าในอนาคตและการวางแผนโครงการ
            เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการวางแผนและควบคุมการผลิตของทางวิศวกรรม อันเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องและการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไป
                ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารการผลิต          หน้าที่ของการควบคุมการผลิต  การพยากรณ์การผลิต  ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนที่ใช้ในการตัดสินใจ      สถิติวิเคราะห์ที่นำมาใช้ในการบริหารงาน      การออกแบบในกระบวนการผลิต การวางแผนการผลิตรวม  การควบคุมการผลิตและสินค้าคงคลัง   การวางแผนความต้องการวัสดุ  การจัดลำดับงานและตารางการผลิต การควบคุมคุณภาพ     การควบคุมเกี่ยวกับต้นทุนในการผลิต  และการพยากรณ์การขายสินค้าในอนาคตและการวางแผนโครงการ
๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ผลการเรียนรู้ เมื่อนักศึกษาเรียนสิ้นสุดรายวิชานี้ นักศึกษาจะมีคุณลักษณะดังนี้
๑ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และตรงต่อเวลา
๒ สามารถทำงานเป็นทีมและแก้ไขปัญหาได้
๓ มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
 ๑  บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา
 ๒ อภิปรายกลุ่มและให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
ประเมินพฤติกรรมที่เข้าเรียนและแบบฝึกหัดที่ได้รับมอบหมาย
                        มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการผลิต          ต้นทุนที่ใช้ในการตัดสินใจ      สถิติวิเคราะห์ที่นำมาใช้ในการบริหารงาน      การออกแบบในกระบวนการผลิต การวางแผนการผลิตรวม  การควบคุมการผลิตและสินค้าคงคลัง   การควบคุมคุณภาพ        และการพยากรณ์การขายสินค้าในอนาคต
บรรยาย  อภิปราย  นำเสนอรายงาน   
- งานที่มอบหมาย สอบกลางภาคและปลายภาค
พัฒนาแนวความคิดให้เป็นระบบ และมีแบบแผน มีการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นเหตุเป็นผล
- งานที่มอบหมายเป็นรายบุคคล 
- งานที่มอบหมาย สอบกลางภาคและปลายภาค
- พัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
- มอบหมายรายงานเป็นกลุ่ม
 - งานที่ได้รับมอบหมาย
นักศึกษาสามารถคำนวนการพยากร์  การบริหารการผลิต  การจัดตารางการผลิต  การบริหารโครงการ 
บรรยายพร้อมแสดงวิธีทำ
งานมอบหมาย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกูลและ ธีรวัฒน์ สมสิริกาญจนคุณ.การวางแผนและควบคุมการผลิต.พิมพ์ครั้งที่ 5.สำนักพิมพ์เมไตร:กรุงเทพ.2540.
กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ.สถิติสำหรับงานวิศวกรรม เล่มที่ 2.พิมพ์ครั้งที่ 3.
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น): กรุงเทพฯ.2545.
ชุมพล ศฤงคารศิริ.การวางแผนและควบคุมการผลิต.พิมพ์ครั้งที่ 5.สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น). : กรุงเทพฯ.2540.
พิภพ ลลิตาภรณ์.ระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต.พิมพ์ครั้งที่ 3.สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น). : กรุงเทพฯ.2541.
วิชัย  แหวนเพชร.การวางแผนและควบคุมการผลิต.พิมพ์ครั้งที่ 3.หจก.ธรรกมลการพิมพ์.2543.
ตาราหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและควบคุมการผลิต
 
พัฒนาและปรุงปรุงสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานประกอบการและปรับปรุงให้นักศึกษาเข้าใจได้ง่ายขึ้น